Od decembra dochádza k zmene prevádzkovateľa pohrebísk v Seredi

Od decembra dochádza k zmene prevádzkovateľa pohrebísk v Seredi

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď prevádzkuje na svojom území dve pohrebiská: na Kasárenskej a Hornočepenskej ulici. Predchádzajúcou správkyňou pietnych miest bola Edita Kašíková, Dolná Streda. Po  novom bude od 1.12.2021 prevádzkovateľom pohrebísk samotné mesto Sereď. Táto  činnosť   je mestu/obci vymedzená paragrafom 17 ods. 1 zákona o pohrebníctve.
 
Na základe zmeny prevádzkovateľa pohrebísk  poslanci na zasadnutí 16.9.2021 schválili nové všeobecno záväzné nariadenie,  ktorým sa schvaľuje nový Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď. To nadobudne účinnosť  1.12.2021.
 
Zmena správcu ale nijako neovplyvní  fungovanie cintorínov.  Prevádzkovanie pohrebísk naďalej bude zahŕňať rozsah služieb ako vykopanie a zakopanie hrobu, vykonávanie exhumácie, správu domu smútku, administratívnu činnosť, údržbu zelene a pod.
 
Pohrebisko bude verejnosti tak ako doteraz, prístupné v letnom a zimnom režime:
 
a) v období od 01.04. do 30.09. v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.,
b) v období od 01.10. do 30.10. v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.,
c) v období od 31.10. do 02.11. v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod.,
d) v období od 03.11. do 31.03. v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod..
 
Z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku pohrebísk dôjde aj  k úprave  cien za poskytované služby. Členovia finančnej a majetkovej komisie mali síce k výške navrhovaných cien pripomienku, no tie bude možné po uplynutí určitého časového obdobia prehodnotiť. Výkop hrobu pre truhlu a jeho zasypanie bude napríklad po novom 82,- €,  v období od novembra do marca sa cena zvyšuje na 91,- €. Vykopanie jamy pre uloženie urny sa stanovuje na 38,- €, v zimnom období 45,- €. Vystavenie a odstránenie kvetinových darov vyjde pozostalých na 8,- € a napríklad zapožičanie már 7,- €. ( úplný cenník si môžete prečítať v prílohe ).  Pre porovnanie vykopanie a zakopanie hrobu pozostalí v Galante zaplatia 124,- €.  ( zdroj: https://www.galanta.sk/)
 
Nájomné za hrobové miesta (hrob, hrobka a urna) zostáva nezmenené. Nové hrobové miesta sa zakladajú v súlade s plánom hrobových miest. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Preto sa aj nájomné za prenájom hrobového miesta určuje na obdobie 10 rokov.
 
Vo všeobecno záväznom nariadení sú vymedzené aj povinnosti návštevníkov pohrebísk. Na miestach posledného odpočinku  je zakázané znečisťovať priestory, poškodzovať hroby a zeleň, spaľovať trávu či iný odpad, vysádzať stromy a kríky, jazdiť na bicykli, kolobežke alebo korčuliach. Ďalej je v priestoroch cintorína zakázané fajčiť, užívať alkoholické nápoje, robiť hluk, umiestňovať reklamu či zapaľovať kahance mimo miest na to určených.
Od decembra dochádza k zmene prevádzkovateľa pohrebísk v SerediOd decembra dochádza k zmene prevádzkovateľa pohrebísk v Seredi