Zmeny v poskytovaní dotácie na stavu, alebo Kto bude mať nárok na obedy zadarmo

Zmeny v poskytovaní dotácie na stavu, alebo Kto bude mať nárok na obedy zadarmo

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Jana Vadovičová    
Od 1. augusta 2021 končí plošné poskytovanie dotácií na stravu pre žiakov základných škôl a deti v poslednom ročníku materských škôl.
V mesiaci august z dotácie na podporu stravovacích návykov vo výške 1,20 eura  budú stravované deti navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré sa zúčastnia výchovno-vzdelávacej činnosti.
 
Od septembra 2021 bude štát prispievať na stravovanie
1. dieťaťa,  ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.  Potvrdenie o splnení tejto podmienky vydáva ÚPSVaR je povinný predložiť zákonný zástupca vedúcej školskej jedálne.  Životné minimum platné od 7.2021 je 218,06 eura na plnoletú fyzickú osobu, 152,12 eura na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 99,56 eura na dieťa.
 
2. dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov, žijúce s ním v domácnosti. Splnenie tejto podmienky sú povinní preukázať obidvaja zákonní zástupcovia čestnými vyhláseniami.  Tlačivo čestného vyhlásenia je prílohou tohto článku.
 
Zvyšuje sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
 
Mesto Sereď vo svojich školských jedálňach nezabezpečuje diétne stravovanie. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, môže mesto požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov.  K žiadosti je potrebné predložiť posúdenie ošetrujúceho odborného lekára s odporučením diétneho stravovania a taktiež čestné vyhlásenie oboch zákonných zástupcov.
 
RODIČIA POZOR:
Ak spĺňate podmienky a máte záujem o dotáciu na podporu stravovacích návykov pre vaše dieťa, nahláste túto skutočnosť materskej škole alebo základnej škole a doručte potvrdenie , resp. čestné vyhlásenie najneskôr do 22.07.2021.
V prípade nejasností alebo otázok nás kontaktujte telefonicky na tel. č. 0918 450 853 alebo mailom na jana.vadovicova@sered.sk .
Zmeny v poskytovaní dotácie na stavu, alebo Kto bude mať nárok na obedy  zadarmo