Rokovanie mestského zastupiteľstva v júni

Mestské zastupiteľstvo     PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia    
Júnové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor mesta na štvrtok 24.6.2021 so začiatkom o 8,00 hod. Rokovania sa zúčastnilo 16 poslancov, ospravedlnení boli  Mgr. Královič, Bc. Dúbravec a MUDr. Bucha.
Z programu rokovania bol vypustený bol 14 B 1 – nájom pozemku v k.ú. Sereď – Agrozel Dolná Streda a bod 15 – Návrh na rozdelenie Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie. Do programu rokovania bol doplnený bod – Informácia predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo zasadnutia komisie.  
 
Na júnovom rokovaní poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
- Informatívnu správu primátora mesta  o činnosti Mestského radu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi.
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení a zrušenie uznesenia č. 46/2021 a 47/2021 z dôvodu, že so spoločnosťou TEKADEX, s.r.o., Chynorany nebol podpísaný splátkový kalendár a vymáhanie dlhu sa rieši súdnou cestou, podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu.   
- Správu z vykonanej kontroly skutočne vynaložených verejných prostriedkov pri výstavbe zastrešenia prechodu   medzi budovami A a B na ZŠ J.A.Komenského, ktoré realizovala Správa majetku Sereď, s.r.o. V správe bolo konštatované, že v Seredských novinkách aj v Informatívnej správe o hospodárení SMS, s.r.o. nebola celková výška nákladov uvedená správne. Finančné prostriedky však boli vynaložené v súlade s rozpočtom a efektívne.   
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021.
- VZN mesta Sereď č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. Prijatím VZN bude mať mesto správu trhoviska vo vlastnej réžii. Z dôvodu zachovania charakteru trhoviska na účel predaja výrobkov ako sú potraviny, sadenice, kvety, stromčeky alebo ručne vyrábané predmety, poslanci schválili, že na trhovisku nebude možné predávať napr. knihy, periodickú tlač, žreby, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, výrobky zo skla, porcelán, keramiku a iné ozdobné predmety, spotrebný tovar a športové potreby. Na trhovisku bude umiestnená tabuľa, na ktorej bude zverejnený trhový poriadok trhoviska s uvedením druhu výrobkov, ktoré je možné na trhovisku predávať. Na trhovisku je v zmysle zákona zakázaný predaj alkoholických nápojov. Na krytom trhovisku nie je povolené umiestnenie vlastných predajných zariadení. Výnimku má ambulantný predaj mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov a občerstvenia – avšak mimo prestrešenia.
- Návrh dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, príloha č. 11, ktorá sa týka sadzobníka stanovujúceho sadzbu za prenajaté predajné stoly a predajné miesto na mestskom trhovisku na Mlynárskej ul. Na trhovisku bude 48 stolov. Cena za stôl je 3 €/deň. Jeden predajca môže zabrať maximálne 8 stolov s tým, že cena za prvý a druhý stôl bude 3 € a za každý ďalší stôl sa cena zvýši o 1,5 €.
- Správu o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o. za rok 2020 a od 1.1.2021 do 31.5.2021. Riaditeľka Ing. K. Horváthová informovala aj o prevádzke Vakcinačného centra na poliklinike, kde denne zaočkujú cca 132 klientov vakcínou Moderna. Občania sa môžu na vakcináciu na poliklinike hlásiť prostredníctvom mailu vlasta.gasparikova@procare.sk.
- 4. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 v celkovej výške  415 444 €. Podstatnú časť zmeny rozpočtu tvorí zvýšenie výdavkov na školách, ktoré je kryté najmä z aktualizácie podielových daní. V rozpočte bolo schválené aj vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného priestranstva na Cukrovarskej ul. na ul. D. Štúra a použitie zostatku finančného daru od spoločnosti Amazon na nákup vitamínových produktov a respirátorov pre členov Denného centra pre seniorov ako aj nákup ďalšej techniky na údržbu mesta. 
- Harmonogram prípravy rozpočtu mesta a informácie o príprave viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 – 2024.
-  Uzatvorenie zmluvy s budúcim víťazným uchádzačom verejného obstarávania „Komunálne služby v meste Sereď na roky 2022 – 2025“. 31.12.2021 končí zmluva so spoločnosťou Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o. a je potrebné na nasledujúce 4 roky obstarať zber a odvoz odpadov.
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov, v ktorej projektový manažér Ing. Bíro informoval o aktuálnych projektoch a výzvach: v rámci projektu Umenie bez hraníc je v septembri 2021 naplánovaný kultúrny program organizovaný spoločne s mestom Tišňov. V štádiu realizácie sú projekty Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi, Zariadenie a vybavenie odborných učební ZŠ, parkovisko pri Sokolovni, kryté trhovisko, opravujeme chodníky v Zámockom parku, na A.Hlinku, v štádiu realizácie je aj projekt repliky sochy Legionára pri Mestskom úrade. Regenerácia vnútrobloku D.Štúra I. je v štádiu kontroly dokumentácie z verejného obstarávania a čakáme na výsledok posúdenia projektu výstavby novej atletickej dráhy na ZŠ Fándlyho v Seredi. Boli podané nové projekty: Záchrana seredského kaštieľa a projekt Regenerácia vnútrobloku na ul. D.Štúra II. Projekčne sa pripravuje projekt Zníženie energetickej náročnosti „MŠ Dionýza Štúra A“ v Seredi a Zníženie energetickej náročnosti „MŠ Komenského B“ v Seredi. Cez prázdniny budeme pokračovať v oprave chodníkov a cesty na Parkovej ulici, chodníkov na ulici SNP ako aj priestoru od svetlenej križovatky po objekt „VRAVA“. Po prázdninách to bude rekonštrukcia podlažia pomníka na Námestí slobody.
- Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď na základe žiadosti manželov Salvových v lokalite parku z dôvodu plánovanej výstavby rodinných domov poslanci neschválili.
- Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď na podnet odd. ÚP a SP, v  záujme aktualizácie Územného plánu a v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Poslanci odsúhlasili obstaranie zmien a doplnkov ÚP v navrhovanom rozsahu, s výnimkou bodu 12 – Zmena funkčného a priestorového využívania plochy skládky biologicky rozložiteľného odpadu v lokalite „Malý háj“ na plochu výroby a skladov – bioplynová stanica a spracovanie BRO.
- Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď na základe žiadosti R.Draškoviča, V.Krčmárovej a B.Horvátha v lokalite medzi Horným Čepeňom a Šúrovcami z dôvodu zmeny funkcie plochy určenej ako poľnohospodárska krajina na záhradkársku osadu.
- Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď na základe žiadosti M.Šilhára v lokalite pod železničným nadjazdom pri čerpacej stanici Slovnaft z dôvodu zmeny funkcie plochy z verejného záchytného parkoviska na funkciu bývania poslanci neschválili.
- Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Poľná ul., Sereď“ na základe žiadosti P. Regena. Obstaranie urbanistickej štúdie nie je potrebné, výstavba rodinných domov vo vnútrobloku je prípustná bez sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou.
- Zámer nájmu majetku na Pažitnej ul. – pozemok pri bytovom dome na Pažitnej ul. 1015 žiadateľke Mgr. Hodúrovej poslanci neschválili. Odporučili žiadateľke zámer starostlivosti o verejnú zeleň realizovať formou spolupráce s Oddelením životného prostredia MsÚ.
- Zámer nájmu majetku na Trnavskej ceste – pozemok nachádzajúci sa pod rodinným domom a tvoriaci súčasť dvora rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa Patrika Lakatoša poslanci neschválili.
- Nájom spevnenej plochy v bývalých „Kasárňach Váh“ na 5 rokov autoškolám BB a MI-MA na využitie priestorov na nácvik prvkov predpísaných skúšobným poriadkom v autoškolách za cenu 1 €/m2/rok.
- Nájom pozemku na Čepeňskej ul. pod prefabrikovanou garážou žiadateľke M. Kozákovej za cenu 2,10 €/m2/rok.
- Zámer prevodu pozemku na Vážskej ul. pred rodinným domom a tvoriaceho súčasť záhrady za rodinným domom z dôvodu dlhodobého užívania žiadateľke A. Smolenovej .
- Zámer prevodu pozemku na Vážskej ul. za rodinným domom žiadateľovi J. Kresanovi poslanci neschválili.
- Zámer prevodu pozemku na Hornočepeňskej ul., o ktorý mali záujem dvaja žiadatelia – súčasní dlhodobí užívatelia manželia Holíkoví, ktorí pozemok užívajú ako súčasť záhrady pri rodinnom dome a majiteľ susedného zariadenia pre seniorov Astória R. Teplý, ktorý mal záujem o rozšírenie priestoru pre zariadenie. Poslanci schválili zámer prevodu pre dlhodobých užívateľov manželov Holíkových.
- Zámer prevodu pozemkov v lokalite „Rameno Horný Čepeň“ žiadateľovi Slovenský rybársky zväz, MO Sereď, ktorý využíva vodnú plochu „Ramena“ ako rybársky revír poslanci neschválili.
- Prevod pozemku v k.ú. Horný Čepeň vo výmere 458 m2 spoločnosti Stavodoprava s.r.o. Sereď,  nakoľko tvorí bezprostredný prístup do areálu spoločnosti za cenu 80 €/m2.
- Nadobudnutie parcely vo výmere 660 m2 do vlastníctva mesta, ktorú mesto užíva formou nájmu ako pochovávacie pole na cintoríne v Hornom Čepeni za cenu 20 €/m2.
- Informáciu predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o podaní majetkových priznaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi.
 
Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, materiály na rokovanie, kompletnú informatívnu o činnosti úradu, ako aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva