Prerušenie distribúcie elektriny - oznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - oznámenie verejnosti

Mestský úrad     Západoslovenská distribučná    
V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/20i2 Z. z. o energetike v platnom znenĺ oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú  bez dodávky elektriny nasledovné ulice v dňoch:
 
dňa 12.07.2021 od 11:00 do 14:00 na uliciach Hornočepeňská, Horný Čepeň, Hviezdoslavova, Komenského, Dolnomajerská ,
dňa 13.07.2021 od 11:00 do 15:00 na uliciach  Hrnčiarska, Ivana Krasku, Malá, Kúpeľné Nám, Nám. Slobody, Parková, Pivovarská, Podzámska, SNP,  Vojanská, Záhradná, Čepeňská, A. Hlinku, Hornomajerská, Komenského,
dňa 14.07.2021 od 07:30 do 11:30 na uliciach Slnečná , Hviezdoslavova, Jilemnického, Krásna, Fraňa Krála, Nová , Slnečná, Čepeňská, Šulekovská,
dňa 14.07.2021 od 11:30 do 14:00 na ulici Kasárenská, 
dňa 15.07.2021 od 07:30 do 11:30 na uliciach 8 Mája, Dlhá, Dolnočepeňská, Jasná, Lúčna, Pod Hrádzou, Jelšová, Strednočepenská, Vážska
dňa 16.07.2021 od 07:30 do 11:30 na uliciach Cukrovarská, Dolnostredská, Kukučínová, Mládežnícka
dňa 16.07.2021 od 11:00 do 14:00 na ulici Malý Háj
  
Prerušenie distribúcie elektriny -oboznámenie verejnosti