Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (+ aktualizácia)

Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (+ aktualizácia)

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V najbližších týždňoch vás Seredské novinky postupne oboznámia s najčastejšími otázkami, ktoré občania mesta smerujú na mestský úrad a samozrejme, s odpoveďami na tieto otázky.
 
Dnes odpovedá Organizačné oddelenie MsÚ Sereď
 
O: Za akých podmienok mám nárok na príspevok pri narodení dieťaťa?
O: Finančný dar 200 eur mesto poskytne ak: 1. Jeden z rodičov má trvalý pobyt v Seredi minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa, v čase podania žiadosti musia byť prihlásení na trvalý pobyt v meste obaja rodičia. 2. Obidvaja rodičia majú aspoň 18 rokov. 3. Jeden z rodičov musí byť v priebehu 18-tich mesiacov pred narodením dieťaťa zamestnaný minimálne 12 mesiacov, pričom za zamestnanie sa považuje aj denná forma štúdia a samostatne zárobková činnosť, prípadne ich kombinácia. 4. Dieťa sa musí dožiť minimálne 60 dní. 5. V prípade, ak rodičia majú školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny. 6. Rodičia nesmú mať záväzky po lehote splatnosti voči mestu Sereď, sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. 7. V období tehotenstva musí matka dieťaťa navštíviť gynekologickú poradňu minimálne štyrikrát. 8. O príspevok musí byť požiadané do 9 mesiacov od narodenia dieťaťa. 
 
O: Čo potrebujeme k uzavretiu manželstva?
O: K spísaniu žiadosti o uzavretie manželstva sa predkladajú doklady:
občianske preukazy a rodné listy snúbencov, ak sú snúbenci slobodní
rozvedení snúbenci - OP, rodné listy a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
ovdovelí snúbenci – OP, rodné listy a úmrtný list partnera
cudzinec predkladá tieto doklady – rodný list, doklad o stave, trvalom pobyte, doklad o štátnom občianstve a doklad, ktorým
možno preukázať svoju totožnosť. 
 
O: Kde sa dá sobášiť?
O: Na mestskom úrade máme určené tieto miesta na uzavretie manželstva:
obradná sieň Mestského úradu v Seredi; múzejná záhrada pri Mestskom úrade v Seredi; Romantik Dolná Streda
 
O: Mám záujem sa zosobášiť inde ako v Seredi alebo v Dolnej Strede? Môžete ma zosobášiť aj inde?
O: Nie, môžeme sobášiť iba vo svojom matričnom obvode, v našom prípade je to Sereď a Dolná Streda.
 
O: Aké dni sú stanovené ako sobášne dni?
O: Za sobášny deň máme stanovenú sobotu a každý posledný piatok v mesiaci bezplatne pre občanov mesta Sereď a obce Dolná Streda. Mimo určenej doby je sobáš spoplatnený 70 eurami.
 
O: Aký je poplatok za overenie podpisu a fotokópie listiny?
O: Správny poplatok za overenie podpisu je 2 eurá. Za osvedčenie fotokópie listiny v slovenskom jazyku je poplatok 2 eurá a v českom jazyku 3 eurá za každú, aj načatú stranu.
 
O: Dá sa na úrade urobiť fotokópia dokumentu a za aký poplatok?
O: Áno, poskytujeme kopírovacie služby dokumentov v primeranom rozsahu a v čiernobielej tlači. Výška poplatku za kopírovacie služby: A4 – listinné 0,07 €, A4 a menšie – viazané 0,09 €, A3 a obojstranne A4 listinné 0,14 €, A3 obojstranne – voľné 0,29 €. 
 
Ďalšiu časť najčastejších otázok a odpovedí smerovaných na Organizačné oddelenie mesta a tiež na ostatné oddelenia mestského úradu Sereď vám prinesieme čoskoro.
 
Svoje prípadné ďalšie otázky na mestský úrad Sereď môžete posielať na mail zuzana.slahuckova@sered.sk.
------------------
Aktualizácia, 25.5., 14.08 hod.
Na základe otázky občana dopĺňame informáciu ohľadne sobášenia: 
 
O: Prečo je Romantik zvýhodnený pred inými prevádzkami?
O:  Matričný úrad v Seredi zabezpečuje sobáše v rámci matričného obvodu, ktorým je mesto Sereď a obec Dolná Streda. Zatiaľ jediným vhodným, dôstojným a verejne prístupným miestom pre uzatvorenie manželstva v katastri obce Dolná Streda, ktoré zároveň prejavilo záujem o sobášenie, je Romantik.
Matrika v Seredi neeviduje žiaden záujem zo strany snúbencov o iné verejne prístupné, dôstojné a vhodné miesto na sobáš v rámci D. Stredy ani v rámci Serede. Taktiež neevidujeme ani záujem inej súkromnej firmy o sobáše v D. Strede a v Seredi. Ak takýto záujem snúbenci alebo firma predložia na Matričný úrad Sereď, ten preverí podmienky tejto prevádzky (teda jej prístup pre verejnosť, vhodnosť a dôstojnosť) a ak budú podmienky naplnené, sobáš sa na tomto mieste uskutočniť môže.
Momentálne sa dá v rámci Serede a Dolnej Stredy sobášiť v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi, v múzejnej záhrade pri Mestskom úrade v Seredi a v spomenutom Romantiku v Dolnej Strede, kde sú podmienky prístupu verejnosti, dôstojnosti a vhodnosti naplnené.
O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje Matričný úrad a v prípade sporu rozhoduje primátor mesta Sereď.
Podmienky uzatvárania sobášov schválili mestskí poslanci uznesením dňa 9. novembra 2017.
 

 
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie