Kultúra na víkend 14.-16.05.2021

Kultúra a divadlo     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

KULTÚRA NA VÍKEND – 14. mája – 16. mája 2021  

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.203,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), w), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.

 

§ 2

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre hromadné podujatia podľa § 1 ods. 2 písm. g) až j),

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 2. zákaz podávania rúk,

i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre: 1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 2. partnerov, 3. osoby vykonávajúce športovú činnosť, 4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 5. osoby usadené v hľadisku podujatia, 6. osoby školiace voči osobám školeným, 7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozstup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

_____________________________________________________________

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

 

Otváracie hodiny: MÁJ – SEPTEMBER / May – September

Ut – So / Tu – Sa: 10°° - 18°° hod.,

 

INFO: Telefón:+421 950 894 373, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Noc múzeí a galérií

 

Termín: 15. mája 2021, od 10:00 do 21:00

Program: Prehliadky expozícií múzea, vstup jednotlivo, maximálne 6 - 10 osôb, alebo virtuálna prehliadka: https://www.vasapropagacia.sk/sered/

 

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

VODNÝ HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ  

 

Vstup: pre deti a mládež do 18 rokov zdarma, dospelí vstupné 1 €

Vstup do múzea bude možný za dodržania nasledovných podmienok:

Prekryté horné dýchacie cesty (respirátorom v interiéroch, rúškom v exteriéroch)
Dezinfikovanie rúk pripraveným dezinfekčným prípravkom alebo vlastným
Dodržiavanie odstupu min. 2 m
V jednom okamihu je počet návštevníkov limitovaný (6 – 10 osôb)Odborný výklad počas prehliadok: Mária Diková, vedúca Mestského múzea v Seredi

                                                       PhDr. Eva Vrabcová, archivárka na dôchodku

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam MDM si v roku 2005 dala za cieľ aj francúzska iniciatíva založiť tradíciu Nuit européenne des musées. Európska noc múzeí sa realizuje pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Hlavnými organizátormi Noci múzeí a galérií 2021 sú ICOM Slovensko, Zväz múzeí na Slovensku a Rada galérií na Slovensku. Patronát nad podujatím 15. mája 2021 prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

 

Aj tento rok sa zapojilo do podujatia Noci múzeí a galérií Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, ktoré otvára priestory múzea a Múzejnej záhrady a pozýva návštevníkov v sobotu 15. mája 2021 od 10.00 hodiny do 21.00 hodiny. Múzeum pripravilo pre návštevníkov prehliadky expozícií a výstav: Prehistória seredského regiónu, Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, výstava exponátu mesiaca máj: Drevená debna z továrne „Franck“ v Seredi, Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici, výstava sto exemplárov tehál

zo zbierky Dušana Irsáka, expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom zaniknutého stredovekého kostola, barokovou  studňou, kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a inými kamennými fragmentmi.

Odborný výklad v múzeu k dejinám Serede a vystaveným exponátom budú prezentovať návštevníkom vedúca múzea Mária Diková a archivárka PhDr. Eva Vrabcová. Mestské múzeum sprístupní novú zberateľskú výstavu hodín a hodiniek pod názvom TIK – TAK.             So zberateľom hodiniek sa môžete osobne stretnúť počas Noci múzeí a galérií 15. mája 2021 od 14.00 – 21.00 hodiny.   

 

Výstava „TIK – TAK“

Výstava hodín z 19. storočia a výstava hodiniek z 20. storočia

Trvanie výstavy: 14. mája 2021 – 14. júna 2021

Výstava, určené individuálne návštevy i pre malé skupiny 6 – 10 osôb,

               školské skupiny - celá trieda

Kurátori výstavy: Mária Diková, vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi

                            Branislav Kružlík, súkromný zberateľ

              Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi pripravilo výstavu hodín z 19. storočia a hodiniek z 20. storočia pod názvom TIK – TAK. Výstavné exponáty sú zo súkromnej zbierky Branislava Kružlíka.

  Branislava Kružlíka ku zberateľstvu hodiniek priviedol jeho otec Vojtech, ktorý sa venoval tiež tejto záľube. Samotný zberateľ sa zaujíma aj o históriu faktu, už ako 9-ročný rád čítal literatúru, jeho prvou prečítanou knihou bola kniha od autora Vojtecha Zamarovského „Za siedmimi divmi sveta“. Ako chlapec sa rád prechádzal okolo seredského kaštieľa, ktorého stavbu obdivoval a trávil v parku veľa času. Po škole sa uplatnil vo svojom povolaní kuchár - čašník v gastronómii. Ekonomické dôvody ho však priviedli k inému povolaniu,

v súčasnosti v zahraničí pracuje v stavebníctve. Zberateľstvu hodiniek sa intenzívne venuje posledných šesť rokov. V jeho unikátnej zbierke hodiniek, kde má vyše 150 exemplárov môžeme vidieť na výstave aj hodinky, ktoré boli určené na prezenčné dary ako napr.  hodinky Muammara Kaddáfího a Líbijskej Džamáhiríe. Zaujať isto môže zbierka hodiniek značky Prim z ČSSR a ZSSR, zbierka švajčiarskych hodiniek od 30. rokov 20. storočia

po súčasnosť a tiež zbierka vreckových hodiniek. Do jeho zbierky patria aj vystavené stolové francúzske hodiny z 19. storočia s lyrickým motívom.

Meraním času sa zaoberali ľudia oddávna, plynúci čas pozorovali prostredníctvom polohy slnka na oblohe a vrhajúcich tieňov – slnečné hodiny, čas udávali aj presýpacie hodiny, zvukom hlásený čas mali v minulosti aj vežové hodiny. Na cestovanie, návštevy i prácu poslúžil vynález vreckových hodiniek. Neskôr to boli aj náramkové hodinky, ktoré okrem merania času boli pre majiteľa aj vhodným doplnkom – módnym šperkom k odievaniu.

Mestské múzeum spolu s autorom Branislavom Kružlíkom Vás srdečne pozývajú na návštevu tejto zaujímavej zberateľskej výstavy. So zberateľom hodiniek sa môžete osobne stretnúť aj počas Noci múzeí a galérií v sobotu 15. mája 2021 (14.00 – 21.00 hodiny). Výstava potrvá do 14. júna 2021.

 

Mestské múzeum sprístupní novú zberateľskú výstavu hodín a hodiniek pod názvom TIK – TAK. So zberateľom hodiniek sa môžete osobne stretnúť počas Noci múzeí a galérií 15. mája 2021 od 14.00 – 21.00 hodiny.