Pokutu za parkovanie vám po novom môže mestská polícia poslať už aj poštou

Pokutu za parkovanie vám po novom môže mestská polícia poslať už aj poštou

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Od 1. mája vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá upravuje spôsob, akým môžu mestá a obce riešiť nesprávne parkovanie.  To znamená, že samosprávy môžu sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Rozkazy s pokutou budú môcť zasielať priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mali doteraz len príslušníci Policajného zboru.
 
„Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla (aj pomocou tzv. papúč) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave,“ uvádza ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke.
 
Samosprávy môžu po novom prostredníctvom mestskej alebo obecnej polície zdokumentovať porušovanie povinnosti držiteľa vozidla (zákaz zastavenia a státia) a vydať rozkaz o pokute.
 
Čo to v praxi znamená
 
Porušenia zákona o zákaze státia pre motorové vozidlá mohla doteraz hliadka mestskej polície riešiť len na mieste a priamo pri čine. To znamená, že ak mestskí policajti zaevidovali vodiča parkovať na mieste, kde to bolo zakázané a  nechceli čakať pri vozidle na jeho príchod , aby priestupok na mieste vybavili, svoju prítomnosť nahradili technickým prostriedkom tzv. papučou. Toto zariadenie zabránilo vodičovi opustenie parkovacieho miesta do opätovného príchodu mestských policajtov. Tí priestupok na mieste administratívne spracovali a vybavili zákonným spôsobom, teda udelením sankcie. Tento postup bol vo väčších mestách neefektívny a zaberal polícii množstvo času. Po novom od 1. mája okrem štátnej polície majú aj mestskí policajti k dispozícii paragraf o objektívnej zodpovednosti. Na prerokovanie priestupku bude mestskej polícii stačiť vyhotoviť dôkazový materiál napríklad v podobe fotodokumentácie a rozhodnutie o udelení pokuty zašle majiteľovi vozidla poštou. Je to jednoduchý a rýchlejší postup. No čo táto novinka do praxe prinesie, uvidíme o niekoľko týždňov. V každom prípade, tzv. papučiam na vozidlách zrejme odzvonilo.
 
 
Mestská polícia v Seredi tento druh blokovacieho zariadenia používala od roku 2017. Išlo o klieštikový typ zariadenia, vhodného na každý typ kolesa.  Tieto modely bol ľahšie, menšie a manipulácia s nimi bola rýchlejšia ako s ich predchodcami, teda klasickými žltými papučami.  Aby vodič blokovacie zariadenie neprehliadol, na dvere vozidla mu bola umiestnená nálepka s upozornením.
zdroj: min.vnútra SR
Pokutu za parkovanie vám po novom môže mestská polícia poslať poštou