Odpovede na interpelácie podané na rokovaní MsZ dňa 22.04.2021

Mestský úrad     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    

Odpovede na interpelácie z MsZ dňa 22.4.2021

Zasielam odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 22.4.2021. Odpovede na interpelácie som pripravil v spolupráci s vedúcimi zamestnancami mestského úradu.

 JUDr. Červeňová

Na základe návrhov občanov – psíčkarov mám tu mapku s požiadavkou občanov na zabezpečenie venčoviska pre psov, kde by psy mohli behať bez obojkov.

V prípade odsúhlasenia návrhu obyvateľmi, ktorí bývajú v bytových domoch nachádzajúcich sa v blízkosti navrhovanej lokality (Novomestská ul. súp. č. 34 ,42 a č. 43), mesto Sereď zaradí vybudovanie výbehu pre voľný pohyb psov do investícii na rok 2022. Plán investícii podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Navrhovaná lokalita je však v blízkosti hrádze, kde je dostatočne veľký priestor pre voľný pohyb psov. Mes- to Sereď by skôr uprednostnilo sídliská, ktoré sú vzdialenejšie od hrádze ako Cukrovarská/Fándlyho resp. D. Štúra/Pažitná.

Ing. Fačkovcová

Preposúvam podnet občanov ohľadom včasného neinformovania o plánovaných odstávkach vody:

Dňa 23.3.2021 – Mesto Sereď vopred neinformovalo občanov o plánovanej odstávke vody v celom meste, napriek tomu, ako som sa dozvedela od p. Mareka Adamkoviča, vedúceho VPS Sereď, ZsVs

a.s. OZ Šaľa v mail: Dňa 22.3.2021 som ako vedúci výrobno-prevádzkového strediska Sereď v čase 13,30 hod telefonicky predbežne informoval oddelenie rozvoja mesta Sereď o prerušení dodávky vo- dy pre mesto Sereď dňa 23.3.2021 s predpokladaným časom od 9,00 do 11,00 hod z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí.

Dňa 8.4.2021 na Železničnej ulici.

 

O týchto odstávkach vody boli občania na webovom sídle mesta informovaní až po čase uskutočnenia odstávok. Prosba: zabezpečenie lepšej súčinnosti medzi ZsVs OZ Šaľa a včasné informovanie občanov.

Mesto Sereď informuje občanov mesta ihneď po doručení oficiálnej notifikácie o prípadných odstávkach/poruchách vody, plynu, elektriky či tepla. Zároveň mesto adresovalo ZsVS požiadavku o včasnejšie doručovanie notifikácií, čo ZsVS už aj teraz včas zaslala na aktuálne oznamy. V tomto konkrétnom prípade som sa osobne v deň odstávky stretol so zástupcom ZsVS p. Adamkovičom a požiadal som ho o včasné informovanie o odstávke vody, minimálne 24 hodín vopred, aby sme v predstihu mohli informovať občanov.

D. Irsák

1.Aká je aktuálna situácia s rekonštrukciou železničného mosta?

Slovenská správa ciest Bratislava (SSC) spracovala projektovú dokumentáciu, ktorá bola zaslaná na príslušné úrady na vydanie stanovísk. Následne bude podaná na vydanie stavebného povolenia. Po vydaní stavebného povolenia bude SSC spracovávať realizačnú projektovú dokumentáciu a zabezpečovať verejné obstarávania na zhotoviteľa. Plánovaný predpoklad realizácie prác zo strany SSC je od jesene 2022 do konca roka 2023.

2.Čo bude po rekonštrukcii v priestoroch bývalého baru (New York) v Dome kultúry? Kto o tom rozhodol?

 Rekonštrukcia priestorov bola zabezpečená v spolupráci Domu kultúry a Správy majetku Sereď s.r.o. Priestor bude určený pre kultúrno-spoločenské vyžitie občanov so zameraním na hudobné, literárne a výtvarné produkcie. O využití priestoru rozhodol riaditeľ DK v spolupráci s vedením mesta, SMS s.r.o. a občianskym združením HUDRAM.

 3.Plánuje alebo neplánuje vedenie mesta Sereď osadiť kompostéry na verejných priestranstvách? Školy, škôlky, cintorín, parky atď. Viaceré mestá a dediny na Slovensku  to praktizujú.

Momentálne prebieha prieskum záujmu občanov o poskytnutie kompostérov namiesto hnedej nádoby na bioodpad do domácností. Záujem prejavilo 18 obyvateľov mesta Sereď. Z dôvodu náročnosti postupu pri kompostovaní, mesto Sereď neuvažuje o možnosti rozmiestniť kompostéry na verejné priestranstvá v meste. Je predpoklad, že by dochádzalo k využívaniu kompostéra na iné ako biologicky rozložiteľné druhy odpadov. Po oslovení všetkých škôl, prejavila záujem o kompostér Základná škola Juraja Fándlyho, ktorej bude kompostér poskytnutý.

 4. Prechod medzi budovami v areáli ZŠ J.A. Komenského. Prečo vedenie mesta Sereď objednávalo túto zákazku cez SMS, s. r. o a nie priamo?

Správa majetku Sereď, s.r.o. bola úspešným uchádzačom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanie v znení neskorších predpisov.

PaedDr. Kramárová

1.   Portál v kaštieli. OZ Vodný hrad nedostalo financie – budú rôzne akcie. Bude mesto Sereď nápomocné pri oprave? (snáď sa ušetrilo pri zimnej údržbe – v zmene rozpočtu návrh 10 tis. €)

Mesto bolo nápomocné pri vybielení portálu a bude v rámci možností nápomocné aj pri jeho rekonštrukcii. Poslanci MsZ môžu prispieť individuálne čistkou až do 400 €, ktoré majú k dispozícii v rámci rozpočtu mes ta 2021 na podporu občianskych združení.

2.   Umiestnenie lavičiek od centrálnej zóny do okrajových častí mesta (napr. DD a DSS – centrum nie sú). Pri prechádzke ľuďom, najmä starším, chýbajú „oddychové zóny“ (vhodne, aby nezavadzali ľuďom pred domami).

Pohodlné, funkčné a dostupné miesta na sedenie sú kľúčovou súčasťou kvalitného verejného priestoru. Lavičky musia byť rozmiestnené na pozemkoch mesta Sereď, aby sa obyvatelia mesta cítili príjemne, bezpečne, nerušivo. V priebehu mesiaca máj 2021 bude jedna lavička osadená na Ulici Čepeňská pri bytovom dome so súpisným č. 3735/121 a druhá do zeleného pásu vedľa sochy sv. Vendelína. Zvolené lokality sú v majetku mesta Sereď a sú dostatočne vzdialené od obytnej zóny.

Ing. arch. Kráľ

Poprosím písomne o informáciu o príprave voľnočasového priestoru za hrádzou na Garbiarskej ul.

Z Vašej a mojej iniciatívy zamestnanci mesta v spolupráci s príslušníkmi vojenského útvaru celý tento priestor vyčistili na jeseň v roku 2019. Pripravili sme spolu návrhy na dispozičné riešenie.

Na spoločnom stretnutí s členom komisie rozvoja mesta a ŽP Ing. Kurbel požiadal o možnosť riešiť predmetnú lokalitu „Garbiarska“ (za hrádzou v časti za mlynom) v spolupráci so skautským združením s tým, že predstavil svoje dispozičné riešenie. Uviedol, že uvedený projekt chce riešiť aj pomocou dotácie, ktorú má možnosť získať skautské združenie zo zdrojov VUC. Na to bol potrebný súhlas štatutára mesta, čo som svojim podpisom potvrdil. Projekt bol z VUC finančne podporený.

 

V Seredi 6. 5. 2021

 

             S pozdravom

                                                                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi

                                                                                                                                                         primátor mesta