Aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo     PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia    
Primátor mesta zvolal rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi na štvrtok 22.apríla 2021. Rokovania sa zúčastnilo 18 poslancov, poslanec Ing. Horváth sa ospravedlnil. Na rokovanie (oproti zverejnenej pozvánke) boli doplnené nasledovné body:
bod 22 A: Voľba členov a predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
bod 22 B: Voľba členov Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie
bod č. 23: Voľba členov Dozornej rady SMS s.r.o.
na návrh poslanca Ing. arch. Kráľa  bod č. 16 B:  Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď – žiadosť pána D. Tagaja,
na návrh poslanca JUDr. Irsáka bod č. 5 C1: Zrušenie kontroly dodržiavania VZN č. 8/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta Sereď z plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021,
na návrh poslanca D. Irsáka bod č. 5 C2: Doplniť do plánu kontroly hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021  kontrolu výstavby prestrešenia na ZŠ Komenského, ktoré realizovala SMS s.r.o.
Na aprílovom rokovaní poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
- Informatívnu správu primátora mesta  o činnosti Mestského radu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi.
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení a zrušenie uznesenia č. 219/2019 a 220/2019 – prevod pozemku mesta spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo  s.r.o. z dôvodu, že so spoločnosťou STRABAG prišlo k podpisu nájomnej zmluvy na  predmetný pozemok a k spätnému 4-ročnému zaplateniu nájomného. Uznesenie č.  126/2019 týkajúce sa kontroly odmeňovania zástupcu primátora mesta bolo splnené, nakoľko zástupca primátora Bc. Veselický  podpísal s primátorom mesta „Dohodu o uznaní dlhu vo výške 6 845,26 €“, ktoré vrátil na účet mesta.  
- Správu z vykonanej kontroly čerpania finančných prostriedkov pri poskytovaní dotácií a príspevkov z rozpočtu mesta Sereď a vyúčtovania dotácií a príspevkov za roky 2019 a 2020 bez pripomienok.  
- Správu o kontrole zákonnosti  pri čerpaní kapitálových finančných  prostriedkov na realizáciu investičných akcií z rozpočtu mesta na roky 2019 – 2020 bez pripomienok.  
- Zrušenie kontroly dodržiavania VZN č. 8/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta Sereď z plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 a doplnenie do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 kontrolu výstavby prestrešenia medzi  2 budovami ZŠ Komenského, ktoré realizovala Správa majetku Sereď s.r.o.  
- VZN mesta Sereď č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019  o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Predmetom zmeny je dočasné zriadenie miesta na predaj na Parkovej ulici z dôvodu rekonštrukcie mestského trhoviska na Mlynárskej ul. a zníženie sadzby dane za umiestnenie predajného zariadenia na polovicu do konca rok 2021. Ďalšou zmenou je oslobodenie od platenia miestnej dane za užívanie letných terás počas roka 2021.
- VZN mesta Sereď č. 4/2021 o umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď. Prijatím VZN sa na území mesta Sereď zakazuje nové umiestnenie herne a kasína vo všetkých typoch budov, v ktorých to zákon o hazardných hrách umožňuje. Toto VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľov herní a kasín, ktorým už bola vydaná licencia a budú môcť  prevádzkovať herne a kasína do skončenia platnosti licencie, cca do 2 rokov. Mesto príde o príjem  z výťažkov z prevádzkovania herní, ktoré sa každým rokom znižuje.  Nepríde však o príjmy od stávkových kancelárií.
- Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2020 a správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2020 bez pripomienok.
- Záverečný účet mesta Sereď za rok 2020, celoročné hospodárenie mesta Sereď bez výhrad, stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu a správu nezávislého audítora k účtovnej závierke. Hospodárenie mesta skončilo s prebytkom v čiastke 1 364 819 €.  Nevyčerpané finančné prostriedky sú prevedené do rozpočtu na rok 2021 a čiastka 967 tis. € tvorí rezervný fond.  
- Správy o hospodárení spoločností Mestský bytový podnik s.r.o. Sereď, Správa majetku Sereď s.r.o. a Naša domová správa s.r.o.  Sereď. Výsledkom hospodárenia všetkých troch spoločností s majetkovou účasťou mesta bol v roku 2020 zisk.
- Uzatvorenie zmlúv s víťaznými uchádzačmi vo verejnom obstarávaní:
1. Rekonštrukcie miestnych chodníkov formou zámkovej dlažby,
2. Rekonštrukcie miestnych komunikácií na Parkovej a Cukrovarskej ul.,
3. Revitalizácie priestoru na Cukrovarskej ul. a na Ul. D. Štúra,
4. Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním v rokoch 2022 – 2025,
5. Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ul. 4305,
6. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme na území mesta Sereď v pravidelnej autobusovej doprave na obdobie od 1.1.2022  do 31.12.2022.
- III. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 v celkovej výške  619 580 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu to boli napríklad kapitálové výdavky na parkovisko Vinárska, trhovisko, posledná etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia, v zámockom parku, výdavky na nákup nových predajných stolov na nové trhovisko či spolufinancovanie projektov spojených s rekonštrukciou kaštieľa. Do rozpočtu mesta boli zahrnuté aj príjmy a výdavky spojené so zabezpečením testovania na ochorenie COVID19.
- Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď na základe žiadosti Ľ. Poláka v k. ú. Stredný Čepeň z dôvodu plánovanej výstavby zariadenia domovej vybavenosti k rodinnému domu a na základe žiadosti D. Tagaja v k.ú.  Dolný Čepeň z dôvodu plánovanej prestavby objektu na Svätoplukovej ulici na nízkopodlažný bytový dom.
- Zadanie urbanistickej štúdie „Kasárenská ul., Sereď“ a jej obstaranie na základe žiadosti L. Slíža, na realizáciu výstavby nízkopodlažných bytových domov.
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov, v ktorej projektový manažér Ing. Bíro informoval o aktuálnych výzvach na riešenie zateplenia MŠ D.Štúra, zateplenia MŠ Komenského B, oddychovej zóny vo vnútrobloku D.Štúra II a kaštieľa v Seredi na základe výzvy Ministerstva kultúry SR. Poslanci odsúhlasili realizáciu cyklotrasy od železničného mosta po most nad riekou Váh v 3 etapách tak, ako bol pôvodne projekt predložený na mesto a na komisiu pre rozvoj mesta a životné prostredie.
- Zámer nájmu majetku v k.ú. Sereď – pozemok vo výmere 6 328 m2  spoločnosti Agrozel Dolná Streda s.r.o., ktorý bude využívaný na prístup k pozemkom, na ktorých spoločnosť pestuje poľnohospodárske plodiny.
- Zámer nájmu spevnenej plochy v bývalých „Kasárňach Váh“ na 5 rokov autoškolám BB a MI-MA na využitie priestorov na nácvik prvkov predpísaných skúšobným poriadkom v autoškolách.
- Prevod pozemku pod murovanou garážou na Strednočepeňskej ul. vo výmere 6 m2 za sumu 20 €/m2 Ľ. Vrábelovi.
- Zámer prevodu pozemku v k.ú. Horný Čepeň vo výmere 458 m2 spoločnosti Stavodoprava s.r.o. Sereď,  nakoľko tvorí bezprostredný prístup do areálu spoločnosti.
- Nájom pozemku na Dolnočepeňskej ul.  o výmere 10 m2  manželom Maronovým za cenu 1€/m2/rok.
- Prevod  časti pozemku na Ul. M.R.Štefánika vo výmere 312 m2 za cenu 135 €/m2 a nájom časti pozemku na Vinárskej ul. vo výmere 351 m2  za cenu 10 €/m2/rok spoločnosti Hubert J.E. s.r.o. Sereď z dôvodu rozšírenia a modernizácie výrobných kapacít spoločnosti a vybudovania parkoviska. 
- Nájom pozemku na Novomestskej ul., na ktorom sú umiestnené stavby vo vlastníctve spoločnosti BAU-TRADE SK vo výmere 1 442 m2 za cenu 5€/m2/rok.
- Prevod pozemku  z dôvodu usporiadania dlhodobého užívania na Tehelnej ul. vo výmere cca 38 m2 P. Jobekovi za cenu 28 €/m2.
- Splátkový kalendár kúpnej ceny za pozemok na Trnavskej ul. vo výške 20 832 € v mesačných splátkach minimálne 600 €  žiadateľovi P. Lakatošovi poslanci neschválili.
- Usporiadanie užívania pozemku na rozšírenie pochovávacieho poľa vo výmere 1 100 m2 na cintoríne v Hornom Čepeni formou odkúpenia od spoluvlastníkov pozemku s cenou za 20€/m2.
- Poverenie poslanca JUDr. PhDr. Mareka Tótha výkonom funkcie sobášiaceho poslanca poslanci zastupiteľstva neschválili.
- Nových členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Ing. Máriu Fačkovcovú a JUDr. PhDr. Mareka Tótha. Za nového predsedu komisie bola zvolená PaedDr. Slávka Kramárová, lebo doterajší predseda JUDr. Irsák sa vzdal členstva aj predsedníctva komisie.
- Návrh predsedu komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie Ing. arch. Kráľa na rozdelenie komisie na 2 samostatné komisie – komisiu pre rozvoj mesta a komisiu životného prostredia poslanci neschválili. Odvolali členku komisie Ing. Slahučkovú a dohodli sa, že nových členov zatiaľ schvaľovať nebudú.
- Doplnenie Dozornej rady SMS s.r.o. Sereď  o Ing. Branislava Karmažína a  Adriána Ševečka.
Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, materiály na rokovanie, kompletnú informatívnu o činnosti úradu, ako aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva