Mimoplánované rokovanie mestského zastupiteľstva 8.4.2021

Mestské zastupiteľstvo     PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia    
Mimoplánovaného rokovania mestského zastupiteľstva sa zúčastnilo 18 poslancov, poslanec Ing. Bystrík Horváth sa z rokovania ospravedlnil.
 
Na úvod rokovania zložil sľub poslanec JUDr. PhDr. Marek Tóth, ktorý nastúpil na zaniknutý mandát poslanca PhDr. Michala Hanusa.
Po slávnostnom akte sľubu nového poslanca nasledoval hlavný bod programu: nadobudnutie nehnuteľného majetku do majetku mesta a vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Sereď na kúpu nehnuteľností.
 
Mesto Sereď prejavilo záujem zúčastniť sa na dražbe nehnuteľnosti – predajňa, súpisné číslo 2916, ktorá stojí na parcele č. 387 v katastrálnom území Dolný Čepeň. Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti je určená znaleckým posudkom, ktorá je zároveň najnižším podaním a predstavuje sumu 41 900 €. Dražba predmetnej nehnuteľnosti sa mala konať dňa 19.4.2021. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu bol termín dražby zrušený a dražba sa bude konať po uvoľnení protipandemických opatrení. Aby sa mesto mohlo zúčastniť na tejto dražbe, bol potrebný predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili účasť mesta ako dražiteľa na uvedenej dražbe s cieľom nadobudnutia uvedenej nehnuteľnosti do majetku mesta. Za mesto sa dražby zúčastní primátor mesta Ing. Martin Tomčányi a prítomní na dražbe budú aj dvaja poslanci mestského zastupiteľstva: Dušan Irsák a JUDr. PhDr. Marek Tóth.
 
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj druhú zmenu rozpočtu mesta Sereď vo výške 200 tis. € za účelom vytvorenia rozpočtových zdrojov na nákup nehnuteľného majetku. Vytvorené rozpočtové zdroje súvisia jednak so schválenou účasťou mesta na dražbe nehnuteľnosti – predajne v k.ú. Dolný Čepeň, ako aj s postupným odkúpením pozemkov, ktoré mesto užíva na základe nájomnej zmluvy, napr. cintorín v Hornom Čepeni.
 
Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, materiály na rokovanie, ako aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva