Informácia o bytoch vo vlastníctve mesta Sereď

Informácia o bytoch vo vlastníctve mesta Sereď

Mestský úrad     Mgr. Silvia Kováčová, vedúca odd. ŠRKŠ MsÚ    
Na poslednom rokovaní školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ v Seredi sa členovia zaoberali problematikou nájomných a sociálnych bytov. Mesto Sereď vlastní 139 bytov. Ich prenajímanie sa riadi VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď.
Prvú skupinu tvorí 18 bytov z pôvodnej bytovej výstavby - 10 mestských bytov, ktoré ešte neboli nájomcami odkúpené do osobného vlastníctva, troch bytov určených pre potreby mesta a štyroch bytov v správe škôl. Mesto Sereď od roku 2018 realizuje právne kroky na uvoľnenie 1 bytu, ktorý je užívaný bývalými nájomcami bez právneho titulu.
Druhou skupinou je 24 bytov vybudovaných v roku 2017 z finančných prostriedkov mesta v nedostavanom G pavilóne odborných učební školy na Komenského ulici.
Ďalšou skupinou je 87 bytov vybudovaných v rokoch 2003 – 2014  v piatich bytových domoch na uliciach Čepeňská a Dolnomajerská postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Tieto byty sú určené na zabezpečenie sociálneho bývania pre občanov mesta Sereď, ktorí si  nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením. Podmienky na prenajatie bytov stanovuje vyššie uvedené VZN, prípadne aj zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Tieto byty sú prideľované žiadateľom, ktorí sú po splnení podmienok zaradení do zoznamu žiadateľov o nájomné bývanie na základe výsledkov losovania.  Mesto Sereď pripravuje v tomto roku podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB na obnovu bytového domu na Čepeňskej ul. – zateplenie strechy a obvodového plášťa, výmenu okien, spoločných rozvodov plynu, kanalizácie a vody.
V majetku mesta je aj 10 sociálnych bytov na Trnavskej ulici. Zámer ich rekonštrukcie odporúčali členovia školskej, športovej a bytovej komisie už v roku 2018.  V roku 2019 komisia prijala uznesenie, ktorým odporučila primátorovi mesta neuzatvárať nové nájomné zmluvy na sociálne byty na Trnavskej ceste 866/51 v Seredi z dôvodu potreby realizácie komplexnej rekonštrukcie oboch budov.  Na 2 byty sú uzatvorené zmluvy na dobu neurčitú, 3 byty sú už prázdne. Platnosť nájomných zmlúv na ďalšie 3 byty uplynula už v roku 2018 a na zostávajúce 2 byty v roku 2020. Od novembra 2018 mesto Sereď realizuje všetky právne kroky na uvoľnenie týchto piatich bytov užívaných bez právneho titulu. Rekonštrukciou plánuje mesto zriadiť v časti tohto objektu sociálne zariadenie na zabezpečenie krízového bývania. Byty po rekonštrukcii plánuje prideliť žiadateľom zaradeným do zoznamu žiadateľov na základe posúdenia celkovej sociálnej situácie žiadateľov vrátane osôb tvoriacich spoločnú domácnosť.
Mestu Sereď bolo v roku 2020 doručených 42 žiadostí o poskytnutie nájomného bývania. Do zoznamu žiadateľov bolo zaradených 30, ktorí splnili podmienky VZN. Nové nájomné zmluvy boli s vylosovanými žiadateľmi uzatvorené na 7 bytov uvoľnených v minulom roku.  Mestu tiež bolo doručených 11 žiadostí o sociálne byty na Trnavskej ceste. Podmienky VZN splnil jeden žiadateľ. Tomuto žiadateľovi z dôvodu plánovanej rekonštrukcie nebolo vyhovené.
Na najbližšie obdobie mesto Sereď nemá v strategických dokumentoch stanovený zámer výstavby nových nájomných bytov a rozširovanie bytového fondu určeného na sociálne bývanie.
Informácia o bytoch vo vlastníctve mesta Sereď