Zámer riešenia regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi

Zámer riešenia regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi

Rozvoj a výstavba     Ing. Branislav Bíro, projektový manažér mesta Sereď    
Mesto Sereď má záujem z finančných zdrojov EÚ zregenerovať (úprava/revitalizácia existujúcich priestorov) ďalší zo svojich vnútroblokov. Zámerom nového projektu má byť regenerácia územia, ktoré sa nachádza na sídlisku Dionýza Štúra II. v Seredi (príloha – mapka).
 
Podmienky regenerácie, ktoré mesto Sereď bude musieť splniť budú presne určené v pripravovanej novej výzve Operačného programu IROP, Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, predpokladaný názov výzvy: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“, oprávnený žiadateľ: obec/mesto/mestská časť (ďalej „výzva“). Predpokladaná aktivita v novej výzve IROP bude regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
 
Oprávnené na podporu v rámci tohto typu aktivity budú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore.
 
Link na podmienky realizácie projektu, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej výzve:
 
Z uvedeného dôvodu dáva mesto Sereď svojim občanom priestor na vyjadrenie sa k pripravovanému zámeru novej regenerácie vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra II. v Seredi.
 
Svoje návrhy a pripomienky môžu občania zasielať na mail: projman@sered.sk do 26.02.2021.
Zámer riešenia regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi