Mesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mesta

Mesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mesta

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
V súvislosti s novelou zákona o odpadoch mesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mesta. Dôvodom je posilnenie možností separovaného zberu, čoho výsledkom má byť pokles objemu zmesového komunálneho odpadu.
 
Čo to pre občana znamená a ako bude zber prebiehať?
 
Tak, ako triedime plasty, papier či sklo  budeme separovať aj to, čo vyhodíme v kuchyni. Pilotný zber kuchynského odpadu sa začal vykonávať ešte v auguste 2020 na Kukučínovej ulici. Boli tu rozmiestnené tri kusy nádob. Podľa vedúcej oddelenia životného prostredia na MsÚ Zuzany Vohlárikovej boli nádoby  zo začiatku obyvateľmi využívané minimálne. Vyzbierané množstvo za mesiac predstavovalo cca 50 kg v 1 ks nádoby. V mesiaci december sa množstvo už zvýšilo na 160 kg  v 1 ks nádoby za mesiac.  Zber, prepravu a zhodnotenie odpadov zabezpečovala firma ESPIK Group s.r.o z Orlova.
 
Systém zberu kuchynského odpadu bude od 1.2.2021 rozšírený na ďalších 28 miest v lokalitách bytových domov, kde na kontajnerové stojiská pribudnú 120 – 140 L odpadové nádoby. Frekvencia zberu bude predbežne nastavená 1x týždenne. Na rodinné domy zber zatiaľ rozšírený nie je. Zuzana Vohláriková vysvetľuje, že  v rámci rodinných domov je kuchynský odpad využívaný hlavne v kompostovacích zásobníkoch, ktoré si obyvatelia zabezpečili samostatne.
 
Od 1.februára bude zber a zhodnotenie kuchynského odpadu pre mesto Sereď realizovať spoločnosť Fidelity Trade, s.r.o. Trnava.
 
Zber kuchynského odpadu bude zatiaľ prebiehať na týchto lokalitách:
Nám. Slobody 28/3 (stojisko číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), Garbiarska 51/57 (č. 9), Novomestská 43 (č. 10), Mlynárska 38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 (č. 22), Cukrovarská 147/7 (č. 24), Fándlyho 745 (č. 26), Fándlyho 754/22 (č. 30), Fándlyho 755/23 (č. 31), D.Štúra 761 (č. 34), D. Štúra 760 (č. 37), D. Štúra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 47), D. Štúra 1010 (č. 51), Legionárska 2998 (č. 57), Jesenského 1114/52 (č. 62), Jesenského 1113/50 (č. 63), Dolnomajerská č. 4471 (č. 66), Dolnomajerská 1129/22 (č. 68), Dolnomajerská 1131 (č. 70), A. Hlinku 3044/15 (č. 74), Hornomajerská 3046/12 (č. 76), Čepeňská 1211/15 (č. 80), Spádová 1144 (č. 86), Kukučínová (č. 91), Kukučínová (č. 93).
 
 
Prečo je potrebné triediť kuchynský odpad?
 
Doteraz  kuchynské zvyšky s najväčšou pravdepodobnosťou putovali do zmesového odpadu, ktorý končí priamo na skládke. Takéto skládkovanie je z ekologického hľadiska najhoršou možnosťou, ako naložiť s odpadom. Ten totiž na skládke vytvára skleníkové plyny a znečisťuje povrchové aj podzemné vody, pôdu i ovzdušie.
 
Dôležité je, aby občania neznehodnocovali kuchynský odpad iným druhom odpadov. Do nádob s kuchynským odpadom patria napríklad zvyšky ovocia, zeleniny, škrupiny od vajec, cestoviny, pečivo ale aj napríklad zvyšky izbových rastlín.
 
Upozorňujeme, že do kontajnera sa nesmú vhadzovať zbytky potravín v mikroténových vreckách.  Na tento účel slúžia biologicky rozložiteľné vrecká.
 
Občania týmto uvedomelým konaním pozdvihujú nielen úroveň celej našej spoločnosti ale i mieru separovanosti v meste a na Slovensku !
 
 
Mesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mestaMesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mestaMesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mestaMesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mestaMesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mestaMesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mestaMesto Sereď rozširuje od 1. februára zber kuchynského odpadu na ďalšie časti mesta