Mesto vysúťažilo nového spracovateľa bioodpadov

Mesto vysúťažilo nového spracovateľa bioodpadov

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková    
Mesto Sereď v decembri podpísalo zmluvu s novou spoločnosťou, ktorá sa bude starať o uloženie a spracovanie biologických odpadov mesta. O víťazovi súťaže rozhodla výberová komisia.
 
Nakoľko predchádzajúca spoločnosť Tekadex s.r.o., ktorá na prenajatých mestských pozemkoch na Malom Háji hospodárila s naším bioodpadom, vypovedala v máji sedemročnú zmluvu * , muselo mesto zareagovať vyhlásením súťaže na nového spracovávateľa týchto odpadov. Zámer aj podmienky tejto Obchodnej verejnej súťaže schválili mestskí poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve v októbri minulého roka. Predmetom OVS bol nájom nehnuteľnosti mesta za účelom dočasného uloženia a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vzniká napríklad pri kosení verejných priestranstiev.
 
Prvá súťaž bez víťaza
Do súťaže sa prihlásil jediný záujemca, spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o., ktorej konateľom je podnikateľ Tomáš Krošlák. „Aj napriek tomu, že spoločnosť splnila všetky podmienky súťaže, sa výberová komisia rozhodla ukončiť túto OVS bez víťaza. Nemali sme v rukách výsledky zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorý na našich pozemkoch vykonala inšpekciu a bez nej sme nechceli v tej chvíli rozhodnúť. Máme podozrenie, že predchádzajúca spoločnosť, ktorej konateľom bol taktiež pán Krošlák, nedodržiavala nájomnú zmluvu. Na mestské pozemky niekto navozil tony plastov,“ vysvetlil predseda výberovej komisie, ktorá zasadla 9. novembra, poslanec Dušan Irsák.
 
Kontroly na bioplynovej stanici
Kontroly na Malom Háji vykonala aj Komisia rozvoja a ŽP mesta v súčinnosti mesta a ďalších poslancov. Na mieste bolo okrem iného skonštatované porušenie legislatívy ohľadne skládkovania odpadov, pohyby v množstvách uložených plastov aj bioodpadov, dočasná nefunkčnosť bioplynovej stanice, neoznámená prístavba zverenej budovy a montáž novej linky na spracovanie plastov. Konateľ spoločnosti GreenCon Recycling s.r.o. na mieste informoval o plánovanej technológií spracovania plastov spolu s bioodpadom, ktorej výsledkom má byť ľahký a odolný materiál vo forme dosky, ktorý možno využiť napríklad v stavebníctve alebo nábytkárstve.
 
 
Druhá súťaž a hľadanie možností
Na novembrovom zastupiteľstve sa utvorila nová výberová komisia. V novom zložení a s novou predsedníčkou. Poslanci vtedy odobrili pôvodný zámer aj podmienky OVS. Výberová komisia si dala predbežne vypracovať finančnú správu ohľadne iných možností spracovania BRO, ako alternatívu, ak by komisia opäť nerozhodla. „Zaujímali nás aj iné možnosti zhodnocovania BRO. Boli nám predložené také alternatívy, ktoré by predstavovali navýšenie poplatkov za komunálny odpad na jedného obyvateľa mesta približne o 2,58 eur,“ vysvetlila Mária Fačkovcová, ktorá bola predsedníčkou v druhom kole OVS. V súvislosti s aktuálnym navyšovaním poplatkov by celkové navýšenie predstavovalo približne asi o päť eur na osobu/rok viac oproti minulému roku. Dodala, že komisia si uvedomovala aj negatívne skúsenosti mesta s predchádzajúcim nájomcom pozemku, ktorý mal toho istého konateľa ako do OVS prihlásená spoločnosť. „K tomu sa pridala aj ním vytvorená nelegálna skládka plastového odpadu a nesplnené sľuby na jej odstránenie, nelegálne budovanie novej technologickej linky,“ vykreslila Mária Fačkovcová.
 
Do druhého kola sa opäť prihlásil jediný uchádzač, spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o. Komisia hlasovaním zvolila víťaza. „Uchádzač splnil všetky podmienky OVS, a tak nevznikol dôvod na to, aby bol zo súťaže vyradený, alebo aby nebol vybraný. Mala som za to, že v prípade jeho nevybratia, bez dôkazov o jeho nekalej podnikateľskej činnosti, ktorá mu bola pripisovaná, by mohol podať podnet na súd pre ohováranie, poškodzovanie mena a v neposlednom rade o nedodržanie zákona 513/1991 Zb., § 281 – Obchodná súťaž. Za vznesené obvinenia bez dôkazov by mohol uchádzač označiť súťaž aj ako nekalú voči jeho osobe, za čo by mohlo požadovať náhradu škody,“ vysvetlila Edita Červeňová, mestská poslankyňa, členka výberovej komisie a zároveň predsedníčka Legislatívno – právnej komisie pri MZ.
 
Podľa platných zákonov SR sa jedná o dve rôzne spoločnosti, avšak sú riadené tým istým konateľom, čo možno v realite vyvoláva dojem, že sa jedná o tú istú spoločnosť. Každá spoločnosť však nesie zodpovednosť sama za seba, a teda v prípade porušovania zmluvných alebo zákonných povinností zodpovedá sama za seba,“ doplnila vedúca majetkového a právneho referátu mesta Daniela Vargová.
 
„Každý člen komisie mal možnosť hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Myslím si, že u každého sa zvádzal boj medzi morálnym aspektom a finančnou otázkou: čo je výhodnejšie a najlacnejšie pre mesto. Komisia prihliadala na hlavný účel tohto nájmu, a to, pre mesto dôležité a finančne najvýhodnejšie skladovanie a zhodnocovanie BRO. Rozhodnutie komisie treba akceptovať. Mesto Sereď, pri akomkoľvek porušení nájomnej zmluvy s vybratým uchádzačom, bude mať vždy možnosť nájomnú zmluvu kedykoľvek vypovedať. Tu sa už nebude môcť odvolávať na rozhodnutie komisie,“ uzavrela Mária Fačkovcová.
 
Ponuka navyše: spracovávanie plastov
Okrem záujmu o spracovanie seredského BRO priniesol podnikateľ aj jeho nový podnikateľský plán. Pozostával z toho, že chce na prenajatých mestských pozemkoch v areáli bioplynovej stanice na Malom Háji spracovávať dovezené plasty a s prídavkom nášho BRO z nich ekologickým spôsobom vyrábať nové materiály.
V zápisnici k tejto OVS je uvedené: „Na realizáciu predloženého návrhu nad pôvodný účel nájmu, ktorý bol určený v podmienkach verejnej súťaže (dočasné uloženie a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), si účastník súťaže bude musieť zabezpečiť všetky potrebné povolenia, vrátane zmien v územnom pláne mesta.“
 
Skládkovanie plastov a ich spracovanie v tejto lokalite nie je v súlade s platným ÚP mesta, uviedlo svoje stanovisko oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku v Seredi. O obstaraniach zmien a doplnkov ÚP rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
 
Mesto právne vymáha nedoplatky Tekadexu
Pohľadávky mesta voči spoločnosti Tekadex, s.r.o.,  ktoré vznikli z dôvodu porušovania zmluvných povinností uvedených v nájomnej  zmluve platnej do 31. 12. 2020 sú v celkovej výške 34 773,27 eur. „Mesto Sereď bude postupovať tak, ako voči iným neplatičom. Mesto písomne  vyzvalo spoločnosť Tekadex, s.r.o. na úhradu pohľadávky mesta a keďže nedošlo k jej úhrade, mesto v najbližšej dobe podá žalobu na súd. Existuje aj možnosť, že sa mesto so spoločnosťou dohodne na splátkovom kalendári. Na základe posledných informácií od konateľa spoločnosti Tekadex, s.r.o. má spoločnosť záujem dohodnúť sa mimosúdne,“ uzavrela Daniela Vargová.
 
Výsledky šetrenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia nie sú známe do dnešného dňa.  Mesto Sereď vás bude informovať prostredníctvom Seredských noviniek o ďalšom vývoji tejto situácie.
 
Ing. Zuzana Slahučková
 
* dodatočné vysvetlenie: 32 ročnú nájomnú zmluvu, ktorú vypovedal po 7. rokoch
Mesto vysúťažilo nového spracovateľa bioodpadovMesto vysúťažilo nového spracovateľa bioodpadov