,,Pracuj, zmeň svoj život“ č.2 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb

,,Pracuj, zmeň svoj život“ č.2 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb

Ekonomika     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta    
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi, ktorý je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb, na úhradu časti celkovej ceny práce pre zamestnanca vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1-3 štvrťrok 2019.
Oprávnená cieľová skupina: UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac.
Úrad poskytne finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času:
na dobu určitú, minimálne na 9 mesiacov alebo,
na neurčitý čas.
Oprávnený žiadateľ:
sociálne služby krízovej intervencie,
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi,
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií,
podporné služby,
Žiadosti o poskytnutie príspevku je možné predkladať najneskôr do 4.12.2020.
 
K žiadosti je potrebné doložiť:
Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis (platí len pre podnikateľské subjekty, resp. subjekty, ktoré nie sú podnikateľským subjektom a v rámci svojej činnosti sú zapojené do hospodárskej činnosti).
Finančný príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak je pracovný pomer dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
Finančný príspevok poskytne úrad zamestnávateľovi jednorazovo, na obdobie 9 mesiacov na úhradu časti CPP zamestnanca formou predfinancovania.
Výška finančného príspevku je 95 % z CCP zamestnanca, najviac však vo výške 95 % CPP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1-3 štvrťrok 2019 (1438,52 €) t. j. 1 366,59 € (95 %) za obdobie 9 mesiacov, t. j. v sume 12 299,31 €.
 
Projekt ,,Pracuj, zmeň svoj život“  Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb