,,Pracuj, zmeň svoj život” č.3 - Podpora zamestnávania UOZ

,,Pracuj, zmeň svoj život” č.3 - Podpora zamestnávania UOZ

Ekonomika     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta    
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) pre zamestnanca vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1-3 štvrťrok 2019.
Oprávnená cieľová skupina: UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac.
Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a c) zákona o službách zamestnanosti.
Úrad poskytne finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času:
Opatrenie č. 1 na dobu určitú, minimálne 6 mesiacov, bez povinnosti udržania pracovného miesta,
Opatrenie č. 2 na dobu určitú, minimálne 6 mesiacov s povinnosťou udržať pracovné miesto 3 mesiace,
na neurčitý čas s dobou poskytovania 6 mesiacov.
Opatrenie č. 1
Za oprávnené výdavky sa považuje príspevok na úhradu 66% CCP zamestnanca, najviac však vo výške 66% CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 13 štvrťrok 2019 (1 438,52 €) t.j.  najviac vo výške 949,42 € /1 mesiac. Za obdobie 6 mesiacov je to najviac v sume 5  696,53 € (949,42 x 6 mesiacov).
Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku sa pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času sa poskytuje maximálne do sumy 474,71 €). Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi jednorazovo na obdobie najviac 6 mesiacov formou predfinancovania oprávnených nákladov.
Opatrenie č. 2
Za oprávnené výdavky sa považuje príspevok na úhradu 85% CCP zamestnanca, najviac však vo výške 85% CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 13 štvrťrok 2019 (1438,52 €) t.j.  najviac vo výške 1 222,74 € /1 mesiac.  Za obdobie  6 mesiacov je to najviac v sume 7 336,44 € (1 222, 74 x 6 mesiacov).
Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku sa pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času sa poskytuje maximálne do sumy 611,37 €). Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi jednorazovo na obdobie najviac 6 mesiacov formou predfinancovania predpokladaných oprávnených nákladov.
Zamestnávateľ je povinný vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, udržať po dobu najmenej 3 mesiacov.
Bližšie informácie nájdete na: www.upsvar.sk
„PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“ AKTIVITA Č. 3 „PODPORA ZAMESTÁVANIA UOZ“