,,Pracuj, zmeň svoj život č.1 - Podpora SZČO

,,Pracuj, zmeň svoj život č.1 - Podpora SZČO

Ekonomika     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta    
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania uchádzačov o zamestnanie (UoZ) z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorí budú prevádzkovať ako SZČO samostatnú zárobkovú činnosť v rôznych odvetviach (aj v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby).
Oprávneným žiadateľom je UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac, ktorý splní podmienky uvedené v oznámení a ktorý bude nepretržite najmenej dva roky od začatia prevádzkovania SZČ prevádzkovať živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb., vykonávať činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňová poradca, notár,...), vykonávať poľnohospodársku výrovu vrátane hospodárenia v lesoch, okrem žiadateľov, ktorý by svoju činnosť vykonávali na vodných plochách.
Žiadosti o poskytnutie príspevku je možné predkladať najneskôr do 4.12.2020.
Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o finančný príspevok predložiť:
1) Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ 
podľa predpísanej osnovy;                              
2)  Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutí/neposkytnutí príspevku na SZČ v rámci iných aktívnych opatrení na trhu práce  (príspevok podľa  § 49, §57 zákona o službách zamestnanosti, národného projektu Úspešne na trhu práce - aktivita č. 2, Cesta na trh práce, aktivita č. 4, Cesta na trh práce – 2, Aktivita č. 3));
3)  Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis;
4) Vyhlásenie žiadateľa, že pred zaradením do evidencie UoZ žiadateľ podnikal, resp. vykonával alebo prevádzkoval SZČ/nepodnikal resp. nevykonával alebo neprevádzkoval SZČ;
5) a) Doklad osvedčujúci, resp. oprávňujúci žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ
b)  Úradne potvrdenú kópiu žiadosti o vydanie dokladu oprávňujúceho žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ; 
6) Žiadateľ, ktorý prerušil/pozastavil živnosť predkladá úradu aj právoplatné rozhodnutie o prerušení/pozastavení živnosti.
 
Dátum začiatku prevádzkovania SZČ uvedený na doklade, ktorý bude oprávňovať žiadateľa k prevádzkovaniu príslušnej SZČ MUSÍ BYŤ NESKORŠÍ, ako je dátum podpisu dohody o poskytnutí príspevku na SZČ s úradom.
UoZ, ktorý splnil podmienky definované pre oprávneného žiadateľa v aktivite č. 1 Podpora SZČO Projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, vyplatí úrad na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku  jednorázovo príspevok vo výške 5 600 Eur.
 
Spôsob financovania opatrenia sa realizuje predfinancovaním so zdrojov Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Príspevok môže príjemca príspevku použiť do posledného dňa 22. (dvadsiateho druhého)  mesiaca od začiatku prevádzkovania SZČ.
„PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“ AKTIVITA č. 1 „PODPORA SZČO“