Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž - kaštieľ- nájom

Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž - kaštieľ- nájom

Mestský úrad     mestský úrad    

                                                                                                                                  Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a) ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“)

na nájom nehnuteľného majetku,

 

stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ,  ktorý  je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1.

Predmetom OVS je nájom celého kaštieľa alebo nájom jeho častí, ktoré sú rozdelené na časť 1, časť 2 a časť 3s uvedením zámeru  využitia predmetu nájmu. Uvedená nehnuteľnosť (kaštieľ) je na účel nájmu   delená  na tieto tri časti:

časť 1 – severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2,

časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,

časť 3 – rovná časť južného krídla.

 

Plné znenie vyhlásenia  OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na:

 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,

 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.

Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi Uznesením  č.194/2020  dňa 17.09.2020.

                                                          

 

                                                                                                                                                                          Ing. Martin Tomčányi, v.r.

                                                                                                        primátor

Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž - kaštieľ- nájom