Zdravé oči už v škôlke

Zdravie     Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska    

Je to názov celoslovenského projektu, ktorý realizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v r. 2014/2015, s ambíciou pokračovať v projekte, ak bude schválený, aj v budúcnosti. Jedná sa o preventívne vyšetrenia zraku detí v materských školách. Tieto screeningové merania boli realizované bezplatne a bezdotykovo prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. Ide o poruchy, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu. Čím neskôr sú tieto vývinové poruchy odhalené, tým sa znižuje šanca na ich úplné odstránenie a ich následky môžu pretrvávať následne počas celého života človeka.

V rámci projektu boli v roku 2015 oslovené aj MŠ v Seredi. O spoluprácu prejavila záujem MŠ Komenského, kde zrealizovalo screeningové vyšetrenia  Krajské stredisko ÚNSS Trnava v mesiacoch február a november. Zmeraných bolo 245 detí, z toho 13 bolo odporučených na odborné vyšetrenie k očnému lekárovi. Názor očnej lekárky Mudr. Eriky Klobušickej, ktorá spolupracovala na spomínanom projekte:

„Zrak sa u dieťaťa vyvíja postupne od narodenia asi do 6. roku života. Práve v tomto období má obrovský význam skríningové vyšetrenie zraku, aby sa odhalili deti, ktorým včasná liečba môže pomôcť a zabezpečiť dobrý zrak na oboch očiach. Je to totiž vklad na celý život. U detských lekárov sa vyšetrenie zraku realizuje až v 5. roku života, čo je pomerne neskoro. Metódou Plusoptix sa upozorní na očný problém u dieťaťa oveľa skôr a s väčšou presnosťou. Následne môžeme začať so skoršou  liečbou tak ako sa to ukázalo aj u našich detí zo Serede. Som rada, že sme mali možnosť zapojiť sa do tohto projektu s veľmi dobrými výsledkami. Dúfam, že v budúcnosti budeme môcť v tejto práci pokračovať a do projektu sa zapojí aj viac MŠ.“

Ak majú rodičia záujem o individuálne vyšetrenie zraku svojho dieťaťa, môžu kontaktovať krajské stredisko ÚNSS Trnava (033/5512706, 0905/477 972). Vyšetrenia sa uskutočňujú v sídle krajského strediska po dohodnutí termínu za jednotnú cenu 3 €/vyšetrenie.