Cintoríny v Seredi prechádzajú pod správu mesta. Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu? Mestský úrad pripravil manuál

Cintoríny v Seredi prechádzajú pod správu mesta. Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu? Mestský úrad pripravil manuál

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Od decembra tohto roku bude dve mestské pohrebiská spravovať mesto Sereď. Uzniesli sa na tom seredskí poslanci na svojom septembrovom zasadnutí. Táto zmena so sebou prinesie mierny nárast poplatkov za služby pri pohrebe. Nájomné za hrobové miesta, otváracia doba pohrebísk a fungovanie na nich ostávajú nezmenené.
 
Nájomné za hrobové miesta sa nemení
V súvislosti s ukončení nájomnej zmluvy dohodou s predchádzajúcim správcom pohrebísk na Kasárenskej aj Hornočepenskej ulici sa mesto pripravilo na prebratie zodpovednosti za ich chod. Vzniklo nové pracovné miesto a mesto zabezpečilo potrebnú odbornú spôsobilosť na výkon tejto služby pre mesto. „S účinnosťou od prvého decembra 2021 bude prevádzkovateľom obidvoch pohrebísk mesto Sereď. Z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku pohrebísk, boli upravené ceny za poskytované služby. Rozdiel oproti predchádzajúcim cenám za služby je od 1,1 eur do 2,80 eur. Nájomné za hrobové miesta, teda hrob, hrobka a urna, zostáva nezmenené,“ vysvetlila vedúca oddelenia životného prostredia mesta Sereď Zuzana Vohláriková. 
 
Mestský úrad vypracoval nový Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý bude verejnosti prístupný na stránke mesta a tiež v kancelárii správkyne pohrebísk. Tú bude možné nájsť v budove pri cintoríne na Kasárenskej ulici.
 
 
Čo rieši správca pohrebísk a čo pohrebná služba?
Správa pohrebísk bude obsahovať napríklad vykopanie a zasypanie hrobu, zapožičanie Domu smútku, márnice, már, chladiaceho a mraziaceho zariadenia, fotodokumentáciu po vykopaní hrobu, exhumácie na základe žiadosti, nájomné zmluvy na hrobové miesta, nájomné za hrobové miesta v zmysle cenníka alebo kontroly dodržiavania povinností vyplývajúcich z Prevádzkového poriadku pohrebísk a platnej legislatívy.
Pohrebná služba, ktorú si zabezpečuje obstarávateľ pohrebu, zabezpečuje služby v súvislosti s prepravou zosnulého a uložením ho do chladiaceho zariadenia, úpravu zosnulého pred pohrebom a samotné pochovanie. Pohrebná služba je tiež oprávnená predávať všetky predmety potrebné k obradu, kvety, smútočné oznámenia, poskytuje poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom. 
 
Termín pohrebného obradu možno dohodnúť osobne alebo telefonicky počas pracovného času prevádzkovateľa pohrebísk. V dňoch sobota, nedeľa a počas sviatkov sa pohrebné obrady môžu vykonať len po dohode s prevádzkovateľom pohrebísk.
 
Kontakt: p. Monika Plavocká, tel. 0951 797 937,  031/789 6380, mail: monika.plavocka@sered.sk
 
Pohrebiská Serede sú verejnosti prístupné:
v období od 01.04. do 30.09. v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.,
v období od 01.10. do 30.10. v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.,
v období od 31.10. do 02.11. v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod.,
v období od 03.11. do 31.03. v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.
Cintoríny v Seredi prechádzajú pod správu mesta. Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu? Mestský úrad pripravil manuálCintoríny v Seredi prechádzajú pod správu mesta. Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu? Mestský úrad pripravil manuál