Sereď komunikuje: o vypílenom strome na Spádovej, o poplatkoch za smeti aj o Malom Háji

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Prečo bol v novembri na Spádovej ulici vypílený strom?
Jednalo sa o gledíčiu, ktorej stav mesto sledovalo tri roky, nakoľko sa na nej postupne prejavovala infekcie - infekt koreňovej sústavy. Hnilobný proces prechádzal do kmeňa a postupne sa rozšíril do koruny. Na mieste ho obhliadali odborníci - arboristi, všetko je zdokumentované. Mesto chcelo prioritne riešiť jeho ošetrenie orezaním koruny a zdravotno-redukčným rezom mu vytvoriť podmienky, aby ešte mohol dožiť. Arboristi tento scenár neodporučili, nakoľko bol predpoklad jeho zrútenia. Drevo už bolo nestabilné, v nastávajúcom zimnom období by sa zvýšilo riziko jeho zrútenia. Preto bol vyrúbaný. 
 
Môžete mi prosím objasniť, z akých údajov vychádzate, ak tvrdíte, že množstvo komunálneho odpadu v našom meste klesá, napriek tomu, že poplatky rastú?
Boli vykonané fyzické kontroly naplnenosti čiernych nádob a reálne ostávajú niektoré už poloprázdne vďaka tomu, že kuchynské odpady končia v hnedých nádobách a tiež postupne sa učíme odpady  umiestňovať do správnych separačných nádob.
Sumu, ktorú mesto platí za tonu nevyseparovaného odpadu na skládku odpadov sa odvíja od toho, ako v meste separujeme. Táto miera separovania je mestu pridelená na základe predchádzajúceho 12-mesačného priemeru nášho separovania (miera separovania v Seredi je v tomto roku na úrovni cca 36 percent). Toto je presne súvislosť, ktorú komunikujeme v článkoch: EÚ vytvára tlak na štáty, aby sa pre nás odpady (nevyseparované) stali luxusom, ktorý si nebudeme môcť dovoliť a aby sme sa čo najviac snažili o ich znižovanie. Náklady samospráv na nevyseparované odpady budú na základe ich nariadení rásť veľkou rýchlosťou z roka na rok, čo však samosprávy nevedia ovplyvniť.
Príklad: v roku 2019 bola zákonom stanovená sadzba za tonu uloženia nevyseparovaného odpadu 8 eur. V roku 2020 už 13 eur a v roku 2021 už 22 eur.
 
Kto a z akeho dovodu mal zaujem na tom, aby v objekte bola instalovana linka BEZ POVOLENI a aku malo vedenie mesta motivaciu na OBHAJOVANIE nezakonneho konania firmy ? Ziadame konkretnu odpoved.
Výrobnú linku podnikateľ inštaloval bez povolenia mesta, ale nebola uvedená do užívania (nefungovala). Na MsZ vo februári 2021 poslanci na svojom rokovaní tento podnikateľský zámer podporovali (viď rozprava k tomuto bodu).
Jedným z krokov k spusteniu linky do prevádzky bola potrebná zmena Územného plánu mesta Sereď, ktorú mu však v júni 2021 mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo. Následne linku podnikateľ odstránil.
 
Kto zaplati zavazky za TEKADEX a nasledne GreenCon Recykling v pripade, ze firmy nebudu solventne a zavazky si nesplnia?
Na takéto a podobné prípady existujú zákonné postupy, ktoré sú už zo strany mesta rozbehnuté, resp. boli mestom vykonané. Mesto podalo žaloby na súd o vydanie platobných rozkazov na spoločnosť TEKADEX, s.r.o., následne mesto podalo návrhy na začatie exekúcie a exekútor vydal a na mesto doručil exekučné príkazy - prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Tieto exekučné príkazy sú už právoplatné.
Obdobne bude mesto postupovať voči spoločnosti GreenCon Recycling, s.r.o. v prípade, ak spoločnosť nepodpíše splátkový kalendár, podmienky ktorého schválilo MsZ na novembrovom zastupiteľstve.
 
Ak spolocnost GreenCon Recykling s.r.o. do ukoncenia najmu, teda 31.decembra 2021 neuvedie prenajaty mestsky pozemok do povodneho stavu, neodprace / nespracuje tony BRO odpadu, neodstrani bez stavebneho povolenia postavenu pristavbu haly, pripadne sposobi skody na majetku mesta, kto toto vykona a na koho naklady?
Takéto otázky boli a budú a to v prípade nejednej spoločnosti, ktorá v týchto časoch skončí svoju prevádzku. Bude to predmetom rokovaní a postupov v súlade so zákonom.
Spoločnosť je povinná odovzdať predmet nájmu v deň skončenia Zmluvy o nájme, t.j.  uplynutím výpovednej doby dňom 31. 12. 2021 v stave ako ho prevzal, teda mesto trvá na odstránení stavby, na ktorú nedalo písomný súhlas a trvá na vyčistení pozemku. Všetky odpady na pozemku je podnikateľ povinný odovzdať osobe oprávnenej nakladať s nimi podľa zákona o odpadoch.
Návrh  spôsobu nakladania s pozemkami v lokalite „Malý háj“ bol predmetom samostatného materiálu predkladanom na tomto MsZ 4. novembra 2021.
 
Na verejnych rokovania MsZ od vysokopostavenych volenych zastupcov Mesta Sered a uradnikov padli vyjadrenia, ktore vzbuduju obavy z mozneho zvyhodnovania jednej firmy, jej neopodstatneneho dotovania z verejnych fiancnych zdrojov napriek neplneniu zmluvnych zavazkov firmou, nebolo kontrolovane vykonavanie sluzieb za ktore mesto zaplatilo (vykonanie kompetentnych nezaujimalo), nebolo vyzadovane dodrziavanie zmluvy, ci dokonca kompetentni nekonali ani na zaklade verejnych upozorneni na porusovanie zmluvy. Toto vzbudzuje obavy a podozrenia z mozneho korupcneho spravania sa verejnych cinitelov, zneuzivania verejnych financnych prostriedkov a ich nekonania vo verejnom zaujme.
Aku motivaciu k takemuto konaniu a nekonaniu tam,kde vereni cinitelia konat boli povinni, malo vedenie mesta?
Podľa Vás sme nekonali. Podľa nás sme robili všetko preto, aby boli čo najlepšie podmienky pre obyvateľov mesta ohľadom služby zberu BRO, teda aby boli potrebné služby mestu zabezpečené a poplatky občanom mesta sa v tejto súvislosti za odpady nenavyšovali.
Ak vo Vás stále pretrvávajú obavy z korupčného správania, o ktorých píšete, prosím, podajte podnet na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní tak, ako je v takýchto prípadoch potrebné zo zákona konať.
Prácou mesta je strážiť náklady mesta a navyše pripraviť mesto na povinne dosiahnuté percentá v odpadoch.
Dnes sme na meste pripravení reagovať na novovzniknutú situáciu so zberom BRO.
Obstarali sme práce na posledný mesiac zberu BRO v roku 2021 v hnedých nádobách a jeho spracovanie, ktoré bude oproti pôvodným službám od Tekadexu, či GreenConu drahšie. Toto je tá situácia, ktorej sme sa bránili. Budeme však radi, ak nám niekto ukáže, ako sa to dá urobiť aj lepšie.