Určenie spádových materských škôl na území mesta

Určenie spádových materských škôl na území mesta

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Dňom 10. 7. 2021 vstúpil do platnosti zákon č. 273/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní. Mestám a obciam bola doplnená povinnosť určiť Všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu, ktorej zriaďovateľom je mesto. Jedná sa o materské školy určené deťom s trvalým pobytom v meste/obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. To je povinné pre všetky deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Rodič je povinný takéto dieťa zapísať do materskej školy.
 
Aj po prerozdelení materských škôl môže rodič pre predprimárne vzdelávanie dieťaťa zvoliť aj inú škôlku než spádovú, ale v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne. Zdôrazňujeme, že o povinnom prijatí dieťaťa do škôlok stále píšeme o predprimárnom vzdelávaní, teda detí nad  5 rokov, nie mladšie.  Ak dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné (5rokov), pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole, kde chodilo doteraz, pokiaľ sa rodič nerozhodne ho prehlásiť inde. 
 
Mesto Sereď je zriaďovateľom 2 materských škôl: Materskej školy na  Komenského ul. s kapacitou 216 detí a Materskej školy na ul. D. Štúra. S kapacitou 228 detí. Podľa nového schváleného Všeobecno záväzného nariadenia boli určené spádové materské školy nasledovne:
 
1. Pre spádovú Materskú školu Komenského ul.1137/37, 926 01 Sereď je určené územie mesta Sereď definované týmito ulicami a inými verejnými priestranstvami:
 
8. mája, A. Hlinku, Čepeňská, Dlhá, Dolnočepeňská, Dolnomajerská, Družstevná, Fraňa Kráľa, Hornočepeňská, Hornomajerská, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Konvalinková, Krásna, Krátka, Krížna, Kúpeľné námestie, Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Legionárska, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Námestie republiky, Nová, Nezábudkova, Obežná, Orechová, Parková, Pekárska, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Poštová, Považský breh, Pribinova, Priečna, Rovná, Severná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Starý Most, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Šulekovská, Tehelná, Topoľová, Tulipánová, Vážska, Veterná, Vojanská, Vysoká. 2.
 
2. Pre spádovú Materskú školu Ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď je určené územie mesta Sereď definované týmito ulicami a inými verejnými priestranstvami:
 
 Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Jarná, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, M. R. Štefánika, Malý Háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový Majer, Pažitná, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad, Železničná. Táto materská škola je spádovou materskou školou aj pre deti s trvalým pobytom „mesto Sereď“
Určenie spádových materských škôl na území mesta