Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok do ZUŠ

Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok do ZUŠ

Školstvo a vzdelávanie     Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art.    
Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.
vyhlasuje
DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY
do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru
 
na školský rok 2021/2022
Prihlášky je možné zasielať od 27.8.2021 do 3.9.2021 iba elektronicky na  webe školy: www.zussered.sk
Termín konania prijímacích skúšok : 6.9.2021 od 15,00 do 17,00 hod.
 
Miesto :
Budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00  Sereď (blok B,tr.č.7)
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
 
Podmienky prijatia :
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.
 
Štúdium je rozdelené :
prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárne umelecké vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšíe sekundárne umelecké vzdelávanie( 4 roky )
základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
štúdium pre dospelých trvá 4 roky
 
Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti :
Hudobný odbor :
hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
spev ľudovej piesne
pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj
 
Výtvarný odbor :
schopnosť priestorového , farebného a tvarového vnímania
stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy
 
Tanečný odbor :
hudobné a pohybové schopnosti
telesnú spôsobilosť
rytmické cítenie
VYHLÁSENIE DODATOČNÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY