Výzva na uhradenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021.

Výzva na uhradenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021.

Mestský úrad     Finančné oddelenie    
Mesto Sereď – finančné oddelenie upozorňuje daňovníkov,  že daň z nehnuteľnosti
na rok 2021  bude splatná dňom 30.09.2021.
 
Z uvedeného dôvodu vyzývame daňovníkov, ktorí ešte neuhradili   miestnu daň z nehnuteľnosti , aby k uvedenému dátumu  daň uhradili.
V prípade neuhradenia dane z nehnuteľnosti v určenom termíne, mesto Sereď pristúpi k vymáhaniu nedoplatku v zmysle platných predpisov.
 
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na finančné oddelenie MsÚ , č. dv. 13,12 na Mestskom úrade v Seredi,
alebo na tel. čísle: 031/789 20 94, kl.: 241, alebo 264
Výzva na  uhradenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021.