Spoločnosť FM Logistik sa popri svojej činnosti podieľa aj na charitatívnom projekte, ktorý je venovaný Detskému domovu

Spoločnosť FM Logistik sa popri svojej činnosti podieľa aj na charitatívnom projekte, ktorý je venovaný Detskému domovu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V Seredi a okolí sa nachádza veľa firiem, ktoré okrem vykonávania svojej podnikateľskej činnosti pomáhajú mestu  formou brigád, sponzorstvom či zbierkami.  Jednou z takých spoločností  je aj FM Logistik, ktorá sa podieľa na charitatívnom projekte pod názvom :  Vziať život do vlastných rúk   ...zážitkom k hodnotám.  Je zameraný na prácu s deťmi  z  Centra pre deti a rodiny Sereď ( Detský domov Sereď- ďalej len CDR ) veku 16-25 rokov, aby vedeli po opustení domova uchopiť život do vlastných rúk. O aký projekt sa jedná nám porozprávala  Silvia Czetli špecialitka personálneho oddelenia spoločnosti FM Logistik.
 
Odkedy je tento projekt v činnosti a kto sa v ňom angažuje ?
 
Projekt bol vytvorený v procese skupinového koučingu,  za prítomnosti odborných pedagogických zamestnancov a zástupcov vedenia Centra pre deti a rodiny Sereď, ako aj zástupcov mladých dospelých z domova a zástupcom našej spoločnosti FM SLOVENSKÁ.  Proces facilitovala profesionálna koučka a mentorka Ing. Tatiana Červená, PCC a je realizovaný v spolupráci s neformálnym zoskupením spolupracujúcich koučov NiKo – Nitrianski kouči. Projekt sme štartovali v septembri 2020.
 
Čo je cieľom projektu?  
 
Umožniť deťom a mladým dospelým lepšiu adaptáciu do života po opustení detského domova s využitím ich silných stránok a talentov. Prevzatie zodpovednosti  za život do vlastných rúk, pochopenie hodnôt vo svojom živote a žitie života vo svojich hodnotách. Projekt je vedený zážitkovo, interaktívne s dôrazom na úžitok, zážitok a hodnoty.
Proces tvorenia projektu ukázal, že na upevnenie nášho zámeru je užitočné pracovať nielen s deťmi, ale aj s dospelými – odbornými pedagogickými zamestnancami. Cieľom tejto práce je vytvorenie prostredia podporujúceho zmenu a adaptáciu detí do života a zavedenie koučovacieho prístupu do práce vychovávateľa.
 
Prečo vôbec vznikla myšlienka projekt založiť?  Je projekt realizovaný iba v CDR Sereď?
 
Vychádza to z podstaty FM nadácie, ktorá sa zameriava na deti a ich integráciu.
V CDR Sereď momentálne prebieha pilotný projekt. Na všetkých stretnutiach je prítomná psychologička CDR, pani Laura Penzešová, a po každom stretnutí robíme spoločnú reflexiu, čím projekt pomaly dobrusujeme ako diamant. Sme otvorení a pripravení, a bude nám potešením realizovať projekt aj v iných CDR, ktoré majú sídlo v blízkosti našej spoločnosti. 
 
Čo konkrétne pre deti organizujete?  
 
Projekt ma štyri hlavné piliere pre deti,   v ktorých sa zameriavame na témy, ktoré sa ukázali ako kľúčové: spoznanie vlastných talentov a silných stránok, sebadôvera a sebaúcta, hodnoty v živote a žitie života v hodnotách, budovanie vzťahov v komunite, rovnováha v živote a prvé kroky k nájdeniu práce -   príprava životopisu, príprava motivačného listu a príprava na pohovor.
Pre dospelých – pedagogických a odborných zamestnancov CDR máme pripravené rovnako štyri piliere, cieľom ktorých je, aby sa zamestnanci naučili využívať vysoko prínosné prvky a kompetencie koučingu aj v iných prístupoch svojej pedagogickej práce. V tejto časti riešime témy ako: vychovávateľ ako kouč, aktívne počúvanie, koučovacie otázky, zmena rámcov a myslenia, hodnoty a zmysel, presvedčenia a motivačné slová, prítomnosť vychovávateľa a práca so sebou.
Skupinové podujatia sú vedené koučovacím štýlom, interaktívne, zážitkovo a smerujú k hodnotám.
Okrem spomenutých skupinových podujatí robíme v rámci projektu aj individuálne koučovacie alebo mentoringové stretnutia, kedy deti a dospelí majú možnosť riešiť svoje vlastné témy s koučom, ktorého si vybrali.
 
Projekt je zameraný na začlenenie detí z CDR do života. Sledujete osudy detí resp. už dospelých ľudí po opustení zariadenia?
 
Je to náš zámer, nakoľko cieľom projektu je uľahčiť deťom adaptáciu do života. Deti sú zvyčajne aj po osamostatnení sa v kontakte s CDR a plánujeme práve prostredníctvom CDR  odsledovať účinnosť nášho projektu.
 
Keďže už máte skúsenosti, viete posúdiť, či to majú deti z domova ťažšie pri hľadaní zamestnania a celkovo v zaradení sa do pracovného života ako deti z bežných rodín? 
 
Ťažká otázka, je to veľmi individuálne. Osobne si myslím že to majú o niečo zložitejšie. Keď som však videla, ako majú tieto deti „upratané“ v tom, čo od života chcú, vo svojich hodnotách a v pochopení vlastnej identity, presvedčilo ma to o tom, že sú pripravené.
 
Pomáha spoločnosť FM Logistik klientom z domova napríklad aj s ponukou konkrétnej práce ? Ak áno, akí sú deti z domovov zamestnanci? Predsa len nemajú skúsenosti s klasickou rodinou, kde mama/otec každý deň chodia do zamestnania, doma sa rozprávajú o práci, nevidia v praxi pracovné návyky rodinných príslušníkov...
 
Dvere máme rovnako otvorené pre všetkých. Pokiaľ by chceli pracovať pre našu spoločnosť deti z CDR Sereď, veľmi radi ich privítame v našej FM RODINE.
CDR Sereď je zariadenie rodinného typu a do určitej miery deti na samostatný život pripravuje. Možno v živote nemajú tie klasické rodinné vzory, vzory však rozhodne okolo seba majú. Možno aj vďaka nášmu projektu.
 
Pred časom ste v CDR zorganizovali prednášku. Čoho konkrétne sa týkala?
 
Prednáška sa týkala prvých krokov k nájdeniu práce, ako si pripraviť motivačný list, ako si pripraviť životopis, ako prebieha pohovor. Samozrejme všetko bolo prezentované interaktívne a zážitkovo s koučami a kolegyňami z personálneho oddelenia FM SLOVENSKÁ.
 
Máte nejaké ciele do budúcna?
 
Určite áno. Keďže projekt v Seredi je pilotným, radi by sme ho dobrúsili a ponúkli aj v iných CDR.  Tým hlavným cieľom je, aby projekt skutočne pracoval, aby plnil svoju misiu a prinášal hodnoty.
 
Spoločnosť FM Logistik sa popri svojej činnosti podieľa aj na charitatívnom projekte, ktorý je venovaný Detskému domovu