Obchodná akadémia – dištančne, prezenčne, zážitkovo, interaktívne, kreatívne, humánne aj duálne

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Mariana Kamenská    

     Uplynulý školský rok žiaci Obchodnej akadémie v Seredi zažili rôzne formy vyučovania.

Niektoré hodiny v čase dištančného online vzdelávania pripomínali často špiritistické seansy, keď sa vyučujúca snažila privolať „ducha“ niektorého študenta slovami: Janko, keď ste prítomný tu medzi nami, tak sa ozvite.“

     Nezabudnuteľné budú výroky typu:

„Halóóó, ste tam?“, „Zdvihnite okamžite ruky, lebo inak vám dám absenciu!“, „Druhá strana, počujeme sa?“, „Rozprávam sa vôbec s niekým, halóóó?“

Kreatívne pristupovali k dištančnému štúdiu aj žiaci, keď sa chceli vyhnúť skúšaniu:

„Prepáčte, pani učiteľka, že meškám, nešlo ma pripojiť“, „ Práve sa mi aktualizoval počítač“, „Pani učiteľka, vôbec vás nie je počuť, sekáte“, „ Nejde mi mikrofón....“ .

     Je pravda, že náročné bolo nezvyčajné vyučovanie v nezvyčajnom školskom roku pre žiakov, ale náročné bolo aj pre učiteľov.

 

Napriek „ coronovému“ školskému roku sa  nám spoločne podarilo absolvovať mnoho zaujímavých projektov a súťaží.

 

Duálne vzdelávanie. V  školskom roku 2020/2021 sa škola zapojila do  systému duálneho vzdelávania (SDV).

Škola má podpísané duálne zmluvy s 15 zamestnávateľmi. Účtovnícke firmy: E-consulting Slovakia, s. r. o. Bratislava, KOLOS Trnava, s  r. o., Michal Urban – CG Centrum, Trnava.

S firmou CROSSROADS SLOVAKIA, s. r. o., Galanta – zaoberá sa prácou s mládežou, organizuje športové podujatia a rôzne športové aktivity, vypracováva projekty na uvedené aktivity.

Spolupracujeme aj s verejnou správou. V rámci duálneho vzdelávania v tejto oblasti  sú našimi partnermi:  Mesto Sereď, Obec Dolná Streda, Obec Šoporňa, Obec Váhovce, Obec Gáň, Obec Pata, Obec Vinohrady nad Váhom, Obec Šalgočka, Obec Šúrovce, Obec Zemianske Sady. Spolupracujeme aj v oblasti cestovného ruchu – partner  Hotel Tevel Sládkovičovo.

V tomto školskom roku sa do SDV zapojilo 14 žiakov prvého ročníka. Škola pri realizácii duálneho vzdelávania úzko spolupracuje s Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá vysoko pozitívne hodnotí prácu a výsledky školy.  Kladné ohlasy na SDV majú aj žiaci a zamestnávatelia zapojení v SDV. Naše heslo vystihujúce SDV: „Pracuj – študuj – zarábaj“ oslovilo aj budúcich prvákov.

 

Študenti našej školy sa úspešne zapojili aj do medzinárodných, celoslovenských a  krajských  súťaží žiakov stredných škôl z odborných predmetov, ktoré sa takmer všetky v tomto školskom roku uskutočnili  online a kde získali popredné umiestnenia.

 

V rámci programu Erazmus+ sa uskutočnil 1. online Veľtrh CVF   medzi cvičnými firmami spolupracujúcimi v rámci projektu Erasmus+ s názvom Trainingfirmsboostyoursuccess.

Našu cvičnú firmu CosyLiving, s. r. o. zastupovali zamestnanci firmy – žiaci 4. ročníka.

Veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy partnerských  škôl z Rakúska – firma NobelCars a Schönheitsoase , Severného Macedónska – firma  MainFashionStyle, Bulharska – firma MOSES a Chorvátska – firma Adriaticplc. Po úvodnom predstavení sa v on-line priestore zástupcovia jednotlivých firiem predstavili svoje firmy a produkty určené na obchodovanie.

Zamestnanci firiem sa rozdelili na predávajúcich a kupujúcich, ktorí online objednávali a predávali tovar. Zrealizované obchody prostredníctvom objednávok boli preposlané na mailové adresy zúčastnených firiem.

 

Cvičná firma CosyLiving s. r. o, sa zúčastnila tiež on-line Česko-slovenského veľtrhu fiktívnych firiem, ktorý organizovala Metropolitná univerzita v Prahe. Na veľtrhu sa zapojili do súťaže o Najlepší e-leták, prezentáciu a logo firmy.

 

Úspešne sme sa zapojili aj do súťaží v Spracovaní informácií na počítači (SIP) – zúčastnili sme sa na súťažiach:

 

1.      Krajské kolo súťaže v SIP na OA v Senici – súťažili sme v disciplínach: písanie na PC, úprava textu na PC – Wordprocessing.

 

2.      Majstrovstvá slovenských stredných škôl v písaní na klávesnici - v disciplíne odpis textu niesla názov - Internetová súťaž ZAV -  Zvolen 2021 online.

 

3.      Medzinárodná internetová súťaž Intersteno ZAV 100. Žiaci písali z pohodlia domova – online 25 súťažných minútoviek s penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu. Do súťaže sa zapojili viaceré krajiny Európy ako napr. Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, ale aj Turecko. V kategórii žiaci písalo 315 súťažiacich, v druhej kategórii juniori sa zúčastnilo 703 súťažiacich. Dva súťažné dni usilovne písali naši 43 rýchlopisci. Odpisy úspešne zvládli v oboch kategóriách.

 

Zážitkovým vyučovaním sme ozvláštnili online vzdelávanie „online právnymi piatkami“. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala  každý piatok online seriál s názvom Právne piatky online, kde mali žiaci našej školy možnosť vypočuť si prednášku na odbornú, právnu tému, prípadne diskutovať s odborníkom, úspešným absolventom PrF UMB na konkrétne témy.

 

Súťaž Mladý účtovník 2021 - každoročne organizuje firma KROS Žilina v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov celoslovenskú súťaž z podvojného účtovníctva: "Mladý účtovník". Súťažiaci riešili úlohy zamerané na  účtovanie dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov a mzdovej agendy.

 

Spoznávame svoj región. Od prvých chvíľ stredoškolského štúdia na našej škole venujeme zážitkovému učeniu veľkú pozornosť. Regionálnu výchovu vyučujeme zážitkovou formou na exkurziách po Seredi, Nitre, Trnave, Bratislave, Borskom Mikuláši, Hlbokom, Naháči, Dobrej Vode a Dolnej Krupej. Významné osobnosti a miesta regionálnych dejín sú náplňou posledného maturitného zadania, s ktorým študenti nemajú nikdy žiadne problémy.

 

15. ročník Magických knižných hodov sme nazvali „magické“ a magické sú aj témy, ktoré pripravili jednotlivé triedy. Ľudové zvyky a tradície sme rozdelili podľa  ročného cyklu nasledovne: Sviatky jari, fašiangy, Veľká noc, Rodinné a výročné obyčaje, Sviatky leta, práca na poli, pastierstvo a salašníctvo, Ľudové liečiteľstvo, magické rastliny, Mágia, povery a veštenie, Príslovia, úslovia, porekadlá, pranostiky, Jesenné sviatky, Zimné sviatky, stridžie dni, Vianoce. Prezentácie zverejňujeme na stránkach Seredských noviniek, Knižných hodov, Obchodnej akadémie, aby sme s touto tému oboznámili aj širokú verejnosť.

 

Čaro slova - okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy víta každoročne študentov stredných škôl venujúcich sa „ čarovaniu so slovami“. Tohto roku sme sa s umelecky nadanými študentmi zúčastnili dokonca dvakrát. Náš žiak začiatkom roka v umeleckom prednese prózy postúpil na krajské kolo, ktorého sa, žiaľ, pre chorobu nemohol zúčastniť. Pri hodnotení odborná porota ocenila  výborný umelecký prednes a kvalitný výber literárnych ukážok.

 

Zrkadlo svedomia - je názov projektu, ktorým sa snažíme nastaviť zrkadlo našej histórii, našej spoločnosti, nášmu mestu, nášmu životu, nášmu mysleniu a konaniu.  Pri pohľade do zrkadla vidíme svoju vlastnú tvár, a preto konajme tak, aby sme sa nemuseli za ňu hanbiť ani teraz, ani v budúcnosti. Poučme sa z histórie...

V prvých dňoch školského roka sme navštívili Putovnú výstavu na Námestí slobody v Seredi, ktorá niesla názov „Príbehy 20. storočia“. Na štyroch paneloch boli  uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

 

Interaktívne vyučovanie o holokauste. So študentmi prvého ročníka sme si pripomenuli  januárové výročie oslobodenia koncentračného tábora Aschwitz-Březinka.

Oboznámili sme sa s dokumentačným materiálom z roku 1941, ktorý je známy pod pojmom Židovský kódex.

Súčasťou nášho „zrkadla“ boli aj spomienky preživších  prihovárajúcich sa k nám z krátkych filmov EDAH- Seredské svedectvá.

Navštívili sme výstavu  – súbor fotografií známy ako Album z Auschwitzu alebo Album Lili Jacob.  Fotografie boli objavené bývalou väzenkyňou Auschwitzu, slovenskou Židovkou Lili Jacobovou pri oslobodzovaní koncentračného tábora Mittelbau-Dora (640km vzdialeného od Auschwitzu ).

 

Humánne činy sú nám blízke. V predvianočnom období médiá a sociálne siete zaplavila výzva „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ ktorá mala potešiť babičky a deduškov z domovov dôchodcov a spríjemniť im blížiace sa sviatky vianočným prekvapením.

Naši žiaci a zamestnanci preukázali empatiu, ľudskosť a zapojili sa do tohto zmysluplného a pekného projektu, čím ukázali, že majú srdce na pravom mieste.

 

S Úniou nevidiacich a slabozrakých naša škola spolupracuje pri organizovaní projektu „Biela pastelka“  a s Ligou za duševné zdravie SR pri organizovaní „Dňa nezábudiek“.  Študenti zbierali finančné dary  medzi svojimi spolužiakmi, pedagógmi,  v uliciach Serede  trošku netradične -  chránení rúškami a rukavicami. Podarilo sa im vyzbierať  sumu 231,60 €, ktorá iste pomôže tým, ktorí ju veľmi potrebujú.

Dvakrát dobrá čokoláda je podtitul  kampane Sladká pomoc, počas ktorej bolo možné zakúpiť si čokoládu. Čistý zisk z predaja je určený pre misijné krajiny, v ktorých sa realizujú projekty pre deti v rámci Pápežského misijného diela detí. Dvakrát dobrá čokoláda chutí a zároveň pomáha tým, ktorí sa majú oveľa horšie ako my.

Musíme si pomáhať. V roku 2019 sme zriadili na našej škole spolu so spoločnosťou

HorebPET zberné miesto na zber vrchnákov z PET fliaš. Takýmto malým spôsobom naši žiaci, učitelia, zamestnanci, obyvatelia Serede a okolia môžu pomôcť životnému prostrediu. Ale nie len jemu. Tu sa vynára myšlienka:  „musíme si pomáhať“ . Získané finančné prostriedky zo zberu PET vrchnákov pomáhajú jednej malej, milej dievčine - Nikolke Polákovej zo Serede. Dievčatku, ktorému do vienka sudičky pridelili ojedinelú chorobu chylothorax a k tomu sa pridala aj detská mozgová obrna. S týmto všetkým musí Nikolka denno-denne bojovať za pomoci rodičov a aj vás dobrých ľudí, ktorí zbierate vrchnáky. My na obchodnej akadémii sme chceli pomôcť. Priestory garáže sme sa rozhodli ponúknuť ako skladisko pre maličké vrchnáčiky, ktoré po nazberaní väčšieho množstva putujú na recykláciu. Samozrejme, poďakovanie  patrí aj vám všetkým, ktorí vrchnáky zbierate, nosíte a posielate, robíme spoločne dobrú vec pre Nikolku a naše prostredie. Za prvú várku vyzbieraných vrchnákov, čo bolo 560 kg, Nikolka získala 100 €. Tento rok sme pre Nikolku odovzdali spoločnosti HorebPET 1280 kg vyzberaných vrchnákov z PET fliaš. Nekončíme. Naše zberné miesto je znovu pripravené na nové vrchnáky.

 

Medzinárodný deň srdca. Srdce na dlani mali študentky našej školy, keď svojim spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy rozdávali neoceniteľné rady, ako si udržiavať zdravý životný štýl. Dievčatá v červených tričkách s KÓDOM ZDRAVÉHO ŽIVOTA : (0-30-5-120-80) vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 

O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5 mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

Dievčatá okrem rád rozdávali aj červené srdiečka a kartičky s kódom zdravého života.

 

Mladý záchranár Trnavskej župy. Súťažné družstvo zložené zo 6 študentiek našej školy sa  zúčastnilo  1. ročníka súťaže o putovný pohár župana v poskytovaní prvej pomoci „Mladý záchranár“. Pre súťažiacich z 19 stredných škôl Trnavského kraja pripravili organizátori 6 rôznych stanovíšť v meste Trnava. Na 5 stanoviskách boli nasimulované rôzne situácie - havária auta, bitka na futbalovom štadióne, epileptický záchvat, zásah elektrickým prúdom, poskytovanie KRP v obchodnom centre, vedomostný test.

 

Európsky týždeň športu 2020. V rámci 6. ročníka Európskeho týždňa športu 2020, ktorý každoročne vyhlasuje Národné športové centrum a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa žiaci našej školy zúčastnili  športového podujatia pod názvom „Olympiáda OA“.

 

Pripravení na Tokio. Že sú naši žiaci „ pripravení“ na LOH Tokio 2020, ktoré sa budú konať na prelome júla a augusta 2021,  dokázali viacerými zaujímavými aktivitami:

1.      Vyplnili sme Olympijské pohľadnice – na ktoré sme napísali pekné pozdravy, priania a želania našim olympionikom.   30 pohľadníc s najkrajšími pozdravmi sme doručili na SOaŠV, odkiaľ ich pošlú priamo do dejiska diania LOH našim športovcom.

2.      Spracovali sme zaujímavé projekty, zamerané na rôzne športové disciplíny, v ktorých budú naši športovci súťažiť na LOH – urobili sme z nich peknú nástenku.

3.      Na konci júna žiaci v rámci pochodu prešli symbolických 2021 m – pri ktorých sme okrem iného obdivovali aj prírodné zákutia Serede popri  Váhu.

 

Keď sa obzrieme za uplynulým školským rokom, zistíme, že sa nám podarilo naplniť heslo Ľudovíta Štúra: Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a sveta pripraviť.