Štatistické zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021

Štatistické zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021, ktoré je súčasťou európskeho projektu. Cieľom projektu je získať spoľahlivé informácie o súčasnej ekonomickej situácii domácností v euozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napr. bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpsaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.
 
Zisťovanie sa uskutoční počas nasledujúcich týždňov v takmer 4-tisícoch náhodne vybraných domácnostiach a dotkne sa 480 obcí a miest Slovenska. V našom okrese je to Galanta, Abrahám, Jelka, Kajal, Pusté Úľany,  Sereď, Sládkovičovo, Šoporňa a Veľké Úľany. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.
 
Prosíme občanov, aby nevpúšťali do domácností cudzie osoby a neposkytovali im žiadne údaje ani dokumenty k nahliadnutiu. Preverte si preukaz každého opytovateľa. V prípade podozrenia neváhajte kontaktovať políciu.
Štatistické zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021