Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (3. časť)

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
O: Čo vybaví občan na pulte prvého kontaktu?
O: Pult prvého kontaktu je prvé miesto, kam by mal občan ísť pri návšteve mestského úradu. Dostane tam informáciu, kde vybavia jeho požiadavku, za ktorým referentom má ísť, či je prítomný v práci, ak nie, kto ho zastupuje. Na pulte prvého kontaktu sú k dispozícii aj tlačivá žiadostí zo všetkých oddelení mestského úradu.  Pult prvého kontaktu funguje aj ako telefónna ústredňa a podateľňa. Občania tu tiež vybavia overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na listinách a seniorom sa na pulte prvého kontaktu vypláca príspevok na stravovanie na základe predloženého dokladu o počte odobratých obedov. Poskytujeme tu aj službu kopírovania dokumentov v primeranom rozsahu a v čiernobielej tlači.
Kontakt: 031 789 2094.
 
O: Ako funguje archív na mestskom úrade?
Archív, teda registratúrne stredisko, zabezpečuje evidovanie všetkých záznamov vytvorených činnosťou zamestnancov úradu, prístup k nim a následne ich vyraďovanie. Občania majú prístup k záznamom, ktoré sa ich týkajú. Na základe písomnej žiadosti je vyhotovená fotokópia dokumentu, overený odpis alebo výpis. Poplatok je 2 € za každú vyhotovenú stranu. Kontakt: miriam.silakova@sered.sk
 
O: Koľko poslancov má Mestské zastupiteľstvo v Seredi?
O: Mestské zastupiteľstvo má 19 poslancov, ktorí sú rozdelení do 3 volebných obvodov. Každý obvod zahŕňa určité ulice v meste. Zoznam poslancov podľa volebných obvodov a kontakty na poslancov nájdu občania na web stránke mesta Sereď https://www.sered.sk/s119_mestske-zastupitelstvo.
 
O: Čo vie vybaviť „môj“ poslanec a čo nedokáže?
O: Povinnosťou poslanca je obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov. Poslanci sú tiež povinní informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti mestského zastupiteľstva. Na každom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva je bod interpelácie. V rámci tohto bodu poslanci majú právo klásť otázky súvisiace s výkonom práce primátora, zástupcu primátora, prednostu úradu, vedúcich jednotlivých oddelení, hlavnej kontrolórky, náčelníka Mestskej polície a štatutárov právnických osôb založených a zriadených mestom. Poslanecká funkcia je funkcia schvaľovacia. Poslanci posúvajú témy, ktoré je potrebné v meste riešiť, pýtajú sa, dávajú návrhy riešení, upozorňujú na nedostatky a vykonaním tejto práce je zasa poverený mestský úrad prostredníctvom svojich oddelení.
Každý poslanec je členom najmenej jednej komisie zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi. Na zasadnutiach komisií je tiež priestor zaoberať sa podnetmi od občanov a navrhovať riešenia.
 
O: Čo sú to komisie pri Mestskom zastupiteľstve a čo je ich úlohou?
O: Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom poslancov.  Členmi komisie sú poslanci, ktorí prejavili záujem o prácu v komisii a odborníci z radov občanov mesta, okrem zamestnancov mestského úradu. Komisie zasadajú spravidla pár dní pred rokovaním MsZ, prejednávajú jednotlivé body rokovania a vydávajú svoje odborné stanoviská, ktoré sú poradnými stanoviskami pre poslancov. Poslanci sa však rozhodujú nezávisle, nemusia pri svojom rozhodovaní riadiť stanoviskami komisií.
V Seredi pracujú nasledovné komisie: 
Legislatívno – právna komisia,
Komisia finančná a majetková,
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie,
Komisia sociálna a kultúrna,
Komisia školská, športová a bytová, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Zloženie jednotlivých komisií je zverejnené na stránke mesta: https://www.sered.sk/s124_komisie-msz
***
 
Ďalšiu časť servisu informácií z oddelení mestského úradu Sereď vám prinesieme čoskoro.
 
Svoje prípadné ďalšie otázky na mestský úrad Sereď môžete posielať na mail zuzana.slahuckova@sered.sk.