Bežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámockom parku opäť asfaltový

Bežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámockom parku opäť asfaltový

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Seredské novinky vám prinášajú sumár hotových a prebiehajúcich investičných zámerov a tiež odpoveď na aktuálne najčastejšiu otázku občanov, s ktorou sa obracajú na Oddelenie rozvoja mesta Sereď: Prečo je chodník v Zámockom parku opäť asfaltový?
 
Odstránili panely, opravili prepady, upravili zastávku
K bežným opravám a úpravám za ostatné týždne patrilo odstránenie betónových panelov na Jesenského ulici, opravy prepadov vozovky na uliciach I. Krasku, na Železničnej, Topoľovej, Pribinovej, Slnečnej, Tehelnej, Lúčnej a Spádovej. V súvislosti s pokládkou nového asfaltového povrchu chodníka na Trnavskej ulici mesto zabezpečilo úpravu priestoru pred autobusovou stanicou v smere von z mesta.
Na Kostolnej ulici sa zasa práve ukladá zámková dlažba na budúce parkovisko a čoskoro na ňu pribudnú kryté cyklostojany.
Na požiadavku mesta vynovil Telekom a.s. chodník v dĺžke 95-metrov na Cukrovarskej v časti od zberného dvora smerom do Dolnej Stredy. „Sereď dofinancovala materiál na bezbariérový chodník a asfalt, spolu za 4200 eur a Telekom zabezpečil samotnú realizáciu všetkých prác,“ povedal Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď. Rovnako sa táto spoločnosť podieľala na opravách na Čepeňskej ulici a mesto tu prispelo sumou 3-tisíc eur.
 
Tržnica dostáva prestrešenie, detské ihrisko a výsadbu
Asi najviac pozorovateľné zmeny sa práve dejú na Mlynárskej. „Aktuálne sa realizuje samotné prestrešenie nového trhoviska. Dodávateľom oceľovej konštrukcie je spoločnosť Inex – hausgarten s r.o. Pripravujeme aj nové detské ihrisko a v súlade s projektovou dokumentáciou zazmluvnení záhradníci vysadili stromy, kríky a kvetinové záhony,“ uviedol Šišo. Trhovisko bude vybavené 48 kusmi nových predajných stánkov, ktoré práve vyrába zámočníctvo Kulich z Dolnej Stredy. Mesto zrealizuje aj osadenie verejného umývadla na novej tržnici. Bude slúžiť nielen predávajúcim, ale aj kupujúcim a zároveň všetkým návštevníkom tržnice, doplnil Šišo.
 
Časový sklz na Cukrovarskej
V máji začalo mesto vynovovať staré povrchy niektorých chodníkov mesta. „Dnes sú pred svojim ukončením a prejdú ešte fázou spätných úprav. Chodník na Cukrovarskej dostal povrch zo zámkovej dlažby. Tu sme v realizácií v miernom časovom sklze oproti plánom. Práve nanovo označujeme parkovacie státia a robotníci dokončujú pokládku zámkovej dlažby,“ vysvetlil Šišo. Počas leta sa mesto pustí aj do plánovanej rekonštrukcie Parkovej ulice.
 
Opäť asfalt v parku. Prečo? Pýtajú sa Seredčania
V Zámockom parku sa dokončuje výmena povrchov asfaltových chodníkov. Najmä tí, ktorí sa zaujímajú o históriu mesta a budúcnosť našej jedinej Národnej kultúrnej pamiatky, seredského kaštieľa, im nie je ľahostajná, sa často obracajú na mestský úrad s otázkou, prečo sa do Zámockého parku opäť dával asfalt.
„Trasovanie chodníkov, ktoré dnes Seredčania poznajú, nekorešponduje so starými historickými trasami. Nakoľko súčasná údržba spevnených asfaltových chodníkov je len dočasným riešením a nie koncepčným podľa pamiatkarmi schváleného projektu, pamiatkari nám tu ani nepovolili pokládku finančne náročnejšej zámkovej dlažby, o ktorú sme žiadali. Do budovania trás chodníkov podľa historického formátu by sme museli ísť orientačne s desaťnásobne vyšším rozpočtom, než bol rozpočet na rekonštrukciu týchto asfaltových chodníkov,“ vysvetlil Šišo a dodal, že historické chodníky budú musieť byť v prípade ich realizácie podľa pamiatkarmi schválenej dokumentácie nanovo vytýčené a súčasné trasy budú zrušené.
„Mestom Sereď navrhovaná obnova peších komunikácií v parku týmto spôsobom – odfrézovaním jestvujúceho krytu a položením novej asfaltofetónovej zmesi, je Krajským pamiatkovým úradom Trnava akceptovateľná ako dočasné riešenie, pokiaľ nepríde ku komplexnej obnove územia. Obnovu komunikácie asfaltobetónovým povrchom považujeme len za nutnú údržbu a nie za koncepčný návrh, preto s takouto obnovou KPÚ Trnava súhlasí len ako s dočasným riešením, do doby rekonštrukcie kaštieľa,“ uviedla Gabriela Kvetanová, riaditeľka KPÚ v Trnave.
Prepady vozovky pred opravouPrepady vozovky po opraveAutobusová zastávka na Trnavskej ulici pred úpravouAutobusová zastávka na Trnavskej po úpraveKostolná ulica - vzniká tu parkovisko, osadené budú kryté cyklostojanyNa Mlynárskej ulici sú už osadené oceľové konštrukcie pre budúcu krytú tržnicuChodník na Trnavskej ulici pre opravouÚdržba spevnených asfaltových chodníkov je len dočasným riešením a nie koncepčným podľa pamiatkarmi schváleného projektuBežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámúdržba spevnených asfaltových chodníkov je len dočasným riešením a nie koncepčným podľa pamiatkarmi schváleného projektuockom parku opäť asfaltovýChodník na Trnavskej ulici po opraveNávrh - nové predajné stánky na tržnicuBežné opravy v meste a prečo je chodník v Zámockom parku opäť asfaltový