Servis informácií z mesta: Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (téma odpady a cintorín)

Servis informácií z mesta: Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (téma odpady a cintorín)

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
 
Odpady:
O: Prečo platíme za odpad z roka na rok viac, ak separujeme?
O: Podľa miery vytriedenia odpadov v celom meste Sereď je následne vypočítaná sadzba poplatku, za ktorú mesto uloží tonu nevytriedeného zmesového odpadu na skládku odpadov. Úroveň vytriedenia bola v Seredi v roku 2020 len na úrovni 36,47 percenta, čím sme sa zaradili do kategórie 22 eur za uloženie tony komunálneho odpadu. Spätne sa potom prepočítava výška poplatkov na nasledujúci rok na každého obyvateľa. Za separovaný zber (sklo, papier, plasty) pritom neplatíme, ale platí ho Organizácia zodpovednosti výrobcov. Nakoľko objemy odpadov, ktoré spoločne produkujeme, sa neustále zvyšujú, tak aj poplatky za smeti rastú. Ak by sme chceli znížiť poplatky, je potrebné nielen viac separovať, ale najmä popracovať na znižovaní tvorby odpadov celkovo. V spolupráci s KC PRIESTOR vytvoril Mestský úrad Sereď Manuál správneho separovania odpadov v Seredi. 
 
O: Aké úľavy sa dajú uplatniť na poplatku za komunálny odpad?
O: Na zníženú sadzbu poplatku za komunálny odpad z 29,64 eur na 24,00 eur ročne majú nárok občania nad 62 rokov a držitelia preukazu ťažkého zdravotného postihnutia. Osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi majú nárok na zníženie sadzby poplatku na 9,00 eur ročne. Nárok na zníženú sadzbu si uplatnia podaním Žiadosti o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vybavuje Bc. Lucia Opátová, kanc. č. 4, lucia.opatova@sered.sk, 0948 340 037.
 
O: Prečo v Seredi nemáme vážený zber odpadov?
O: Mesto uvažuje o zavedení množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu od rodinných domoch už od roku 2022. Z dôvodu neúnosného navýšenia nákladom ale nepôjde o vážený zber odpadov ale o systém, ktorý je už po dlhé roky zavedený u podnikateľských subjektov v meste Sereď – tzn. obyvatelia rodinných domov by si namiesto paušálneho poplatku za osobu platili za objem a frekvenciu vývozu zvolenej zbernej nádoby. O prípadnom zavedení tohto systému a o spôsobe zvolenia si zbernej nádoby/frekvencie jej vývozu bude mesto obyvateľov rodinných domov včas informovať.
 
O: Neuvažuje mesto o zriadení vlastnej kompostárne?
O: Áno, uvažuje. Náklady na vybudovanie jednoduchšieho typu kompostárne postačujúceho potrebám mesta Sereď, by boli v približnej hodnote minimálne milión eur. Ďalšie náklady by boli spojené s jej prevádzkou. Momentálne sa javí vybudovanie kompostárne nehospodárne, čo však neznamená, že v budúcnosti nie je investícia realizovateľná.
 
O: Kedy sa bude zberať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od rodinných domov?
O: Predbežne na jeseň 2021.
 
O: Čo mám robiť, keď nájdem čiernu skládku?
O: Prosíme občanov o hlásenie každej čiernej skládky v katastri mesta Sereď na oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď. Vybavuje Miriam Klottonová, kanc. č. 4, miriam.klottonova@sered.sk, 0951 571 682.
 
O: Je zberný dvor prístupný aj pre občanov mimo trvalého pobytu v Seredi?
O: Áno. Odovzdávajúci sa musí preukázať občianskym preukazom (trvalý alebo prechodný pobyt v meste Sereď), prípadne iným dokladom, ktorý preukazuje, že má v meste Sereď zaplatený poplatok za komunálne odpady. Kontakt: Jana Paľovová, 0918 194 924, jana.palovova@sered.sk.
 
O: Prečo mesto nezberá na zbernom dvore pneumatiky?
O: Povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík majú zo zákona distribútori pneumatík – autoservisy a predajcovia pneumatík. Mesto v súčasnej dobe zazmluvneného odberateľa pneumatík nemá. Zoznam autoservisov v Seredi, kde zadarmo odovzdáte pneumatiky nájdete na http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-02-08-zoznam-servisov-kde-odovzdate-stare-pneumatiky
 
O: Prečo sa platí za drobný stavebný odpad na zbernom dvore?
O: Náklady na drobný stavebný odpad boli od roku 2020 vyňaté z poplatku za komunálne odpady, aby mesto predišlo ešte väčšiemu zvyšovaniu tohto poplatku. Náklady na tento druh odpadu vyšli mesto ročne okolo 30 000 eur, čo je po prepočte navýšenie takmer 2 eurá na obyvateľa. Pritom nie každý občan možnosť bezplatne odovzdať drobný stavebný odpad na zbernom dvore využíval. Naopak väčšinou išlo o menšiu skupinu ľudí, na ktorých potom zvyšok mesta pravidelne doplácal. Systém platenia za odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu priamo na zbernom dvore je v tomto smere spravodlivejší.
 
O: Čo všetko môžem na zbernom dvore odovzdať, keď mám v Seredi trvalý pobyt?
O: Základné druhy odoberaných odpadov, ktoré môžu občania na zberný dvor priniesť sú: obaly a neobalové výrobky z papiera, obaly a neobalové výrobky z plastov, obaly a neobalové výrobky zo skla, obaly a neobalové výrobky z kovu, kompozitné obaly (tetrapaky), jedlé oleje a tuky z domácností, objemný odpad, odpadové oleje s obsahom nebezpečných látok, odpady s obsahom nebezpečných látok, textil a šatstvo, elektroodpady, odpady zo žiariviek, opotrebované batérie a akumulátory.
 
Cintorín:
O: Ako bude mesto Sereď riešiť nového prevádzkovateľa pohrebísk?
O: Súčasná zmluva o prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď uzatvorená s pani Editou Kašíkovou končí 30.11.2021. Od 1.12.2021 uvažuje mesto Sereď o spravovaní si pohrebísk na svojom území samostatne prostredníctvom  odborne spôsobilého zamestnanca tak ako je to aj v okolitých mestách.
 
O: Ako môžem zaplatiť za hrobové miesto?
O: V hotovosti alebo kartou v pokladni MsÚ Sereď. Pri platbe je potrebné predložiť nájomnú zmluvu na hrobové miesto.
 
O: Kto sa stará o čistotu pohrebísk?
O: Prevádzkovateľ pohrebísk mesta Sereď, ktorým je aktuálne pani Edita Kašíková.
 
O: Kto mi vydá nájomnú zmluvu za hrobové miesto? Koľko rokov je platná?
O: Prevádzkovateľ cintorína. Je potrebné prísť na mestský cintorín v Seredi na Kasárenskej 3088 v čase PO – PIA od 8.00 do 12.00 hod. Na uzavretie nájomnej zmluvy je potrebné v súlade so zákonom 131/2010 Z. z. o pohrebníctve poskytnúť nasledujúce údaje nájomcu: meno a priezvisko, bydlisko. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku (min 10 rokov). Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
 
O: Kedy môžem navštíviť pohrebisko? Musím sa hlásiť u niekoho?
O: Nie je potrebné sa u nikoho hlásiť. Pohrebisko je verejnosti prístupné v období od 1. 4. do 30. 9. od 8:00 do 20:00 hod., od 1. 10. do 30. 10. od 8:00 hod. do 18:00 hod., od 31. 10. do 2. 11. od 8:00 do 22:00 hod., od 3. 11. do 31. 3. od 8:00 do 18:00 hod. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov, počas snehovej kalamity a poľadovice a v podobných
situáciách, ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
***
 
 
Servis informácií z mesta: Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (téma odpady a cintorín)