Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu (O bytoch vo vlastníctve mesta)

Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu (O bytoch vo vlastníctve mesta)

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu
Odpovede pripravila Mgr. Jana Vadovičová 
 
O: Môžem si požiadať o nájomný byt?
O: Všetky podmienky, ktoré treba splniť pre zaradenie do zoznamu záujemcov o nájomné bývanie nájdete na tomto linku https://www.sered.sk/s196_najomne-byty.
 
O: Musím spĺňať podmienky iba pri podaní žiadosti alebo po celú dobu nájmu?
O: Podmienky treba spĺňať pri podávaní žiadosti, pri podpise nájomnej zmluvy,  po celú dobu nájmu a pri podávaní žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy.
 
O: Nemám trvalý pobyt v meste Sereď. Môžem si požiadať o nájomný byt?
O: Pre zaradenie do zoznamu žiadateľov musí byť žiadateľ obyvateľom mesta Sereď alebo ak žije v manželskom zväzku alebo v spoločnej domácnosti s inými osobami postačuje, ak je obyvateľom mesta Sereď aspoň jeden z manželov alebo aspoň jeden člen spoločnej domácnosti žiadateľa.
 
O: Mám trvalý pobyt „mesto Sereď“? Môžem požiadať o nájomný byt?
O: Áno, v takomto prípade je splnená podmienka trvalého pobytu.
 
O: Koľko musím zarábať, aby som si mohol podať žiadosť o nájomný byt?
O: V prípade bytov postavených s podporou ŠFRB (byty na Dolnomajerskej a Čepeňskej ul.) musí byť čistý mesačný príjem domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima a nie nižší ako 1,5-násobok životného minima. V prípade, ak osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ak ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, ak aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce môže byť čistý mesačný príjem domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima.
Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku. V prípade bytov na Komenského ulici je stanovená iba podmienka minimálneho čistého mesačného príjmu členov domácnosti vo výške 1,5-násobku životného minima.
 
O: Kto k žiadosti dokladá potvrdenie o príjme?
O: Príjem dokladajú všetky osoby domácnosti žiadateľa, ktoré majú príjem a ktoré budú oprávnené užívať byt.
 
O: Dokedy musím podať žiadosť o byt?
O: Na podanie žiadosti nie je určený termín. Každá žiadosť je platná do 31.12. roku, v ktorom je podaná. V ďalšom roku je potrebné podať novú žiadosť.
 
O: Aké nájomné je na bytoch?
O: Výšku zálohových úhrad za plnenie poskytované s užívaním bytu stanovuje správca čiže Naša domová správa s.r.o. Tá je vypočíta na základe metrov štorcových, počtu osôb, spotreby, obstarávacej ceny bytu, nájomné mestu, anuity atď.   
Okrem toho je v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (schválené MsZ v Seredi dňa: 11. 04. 2019) stanovené nájomné:
 
Sadzba nájomného za byty vo vlastníctve mesta Sereď (eur/m2/mesiac):
Bytový dom
Komenského ul. 4747/41A.....3,00
Trnavská cesta 866/51...........0,50
Čepenská 4305/122 a 123......2,00
Dolnomajerská ul. 4470/23A a 4471/23B... 2,70
Dolnomajerská ul. 4472/23C a 4473/23D.....2,00
 
O: Budú sa byty odpredávať do osobného vlastníctva?
O: Byty nie je možné previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. O tom, či sa po uplynutí tejto doby budú byty odpredávať, rozhodne mestské zastupiteľstvo. V prípade, že mestské zastupiteľstvo rozhodne o odpredaji, byty sa nebudú predávať prednostne nájomcom, ktorí ich užívajú, ale na základe výsledkov dražby, prípadne obchodnej verejnej súťaže. Prevod bytov priamo nájomcovi je možný iba vtedy, ak má nájomca uzavretú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Nájom bytov postavených s podporou ŠFRB na dobu neurčitú nie je možný.
 
O: Ako dlho sa čaká na pridelenie bytu?
O: Po splnení všetkých podmienok je záujemca zaradený do zoznamu žiadateľov pre príslušný kalendárny rok. Ak sa nájomný byt uvoľňuje, všetci zo zoznamu žiadateľov sú pozvaní na losovanie. Sú roky, keď sa uvoľní 15 bytov, ale aj  roky, v ktorých sa losuje  5-6 bytov. Tak isto je to so záujemcami. Sú takí, na ktorých sa usmialo šťastie na prvom, druhom losovaní a sú takí, ktorí na pridelenie bytu čakali aj viac ako rok.
 
O: Musím byť zamestnaný, aby som mohol požiadať o byt?
O: Na zaradenie do zoznamu žiadateľov musí byť žiadateľ v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, samostatne zárobkovo činnou osobou, prokuristom alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, dôchodcom, alebo rodičom na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, a to platí i v čase, kedy sa byt prenajíma.
 
O: Môžem sa prihlásiť na trvalý pobyt v byte vo vlastníctve mesta?
O: Nájomca a osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti môžu požiadať mesto Sereď o vydanie súhlasu k prihláseniu na trvalý pobyt na adresu bytového domu, ktorého súčasťou je nájomný byt užívaný nájomcom spoločne s členmi jeho domácnosti na základe nájomnej zmluvy. Mesto Sereď ako vlastník nájomného bytu nemá povinnosť vydať nájomcovi, vrátane osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti, súhlas s prihlásením na trvalý pobyt.
 
O: Kedy sa platí finančná zábezpeka a v akej výške?
O: Finančnú zábezpeku skladá nájomca pred podpisom nájomnej zmluvy vo výške trojmesačného nájomného. V prípade bytov na Komenského ul. platí finančnú zábezpeku každý nájomca. V prípade bytov na Čepenskej ul. a Dolnomajerskej ul. sa dohoda o finančnej zábezpeke neuzatvára s nájomcami, ktorí sami sú, alebo ktorých členovia domácnosti sú:
držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
nemá príjem zo zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu a je poberateľom starobného dôchodku podľa osobitného predpisu alebo výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu  a dovŕšil dôchodkový vek (nepracujúci dôchodcovia).
Finančná zábezpeka je po skončení nájmu po odrátaní prípadných nedoplatkov na službách, nájomnom, nákladov na odstránenie spôsobenej škody na majetku mesta vrátená nájomcovi.
 
O: Kde nájdem tlačivo žiadosti o nájomný byt?
O: Všetky žiadosti nájdete na linku https://www.sered.sk/s196_najomne-byty alebo si ich môžete vyzdvihnúť  osobne v úradných hodinách na mestskom úrade v Seredi.
 
Bližšie informácie vám podá Mgr. Jana Vadovičová, kanc. č.10,  jana.vadovicova@sered.sk, 0918 450 853
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu (O bytoch vo vlastníctve mesta)