Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (2. časť)

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Dnes odpovedá Organizačné oddelenie MsÚ Sereď (2/2 časť).
 
O: Som držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Na čo mám nárok?
O: Občania, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP majú nárok na viaceré zľavy. Na Mestskom úrade v Seredi si vybavíte tieto:
 - Príspevok na stravovanie seniorov – nepracujúci držiteľ preukazu ZŤP. Vybavuje Ing. Mária Mrnková, kancelária č. 6, 0903 243 093, maria.mrnkova@sered.sk.
 - Opatrovateľská služba – v závislosti od zdravotného stavu. Vybavuje Ing. Mária Mrnková, kancelária č. 6.
 - Znížená sadzba za záber verejného priestranstva na parkovanie (kým právnické aj fyzické osoby platia za vyhradené parkovacie státie 252,29 eur ročne, tak osoby ŤZP, ktoré sú podľa posúdenia príslušného orgánu odkázané na individuálnu dopravu vlastným autom, platia 51,25 eur ročne). Vybavuje Ing. Daniela Ivančíková, kancelária č. 2, daniela.ivancikova@sered.sk, 031/7892094, klapka 269.
 - Znížená sadzba poplatku za komunálny odpad z 29,64 eur na 24 eur ročne. Nárok na zníženú sadzbu si držiteľ preukazu ZŤP uplatní podaním Žiadosti o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vybavuje Bc. Lucia Opátová, kanc. č. 4, lucia.opatova@sered.sk, 0948 340 037.
 
O: Mám nárok na príspevok na stravovanie?
O: Nárok na príspevok majú poberatelia starobného, predčasne starobného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku, ktorí nemajú príjem z pracovnej činnosti alebo z podnikania a spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok: vek nad 70 rokov, poberateľ dávky v hmotnej núdzi k dôchodku, držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Vybavuje Ing. Mária Mrnková, kancelária č. 6, 0903 243 093, maria.mrnkova@sered.sk.
 
O: Poskytuje mesto Sereď opatrovateľskú službu?
O: Áno. Opatrovateľská služba je poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Služba je poskytovaná v domácnosti klienta v pracovných dňoch v rozsahu min. 2 hod./denne a max. 8 hod./denne. Úhrada za opatrovateľskú službu je vo výške 1,50 eur za hodinu opatrovateľskej služby, ktorú si platí klient.  
 
V prípade, že občan potrebuje väčší rozsah starostlivosti, ako mu je možné zabezpečiť v domácnosti formou opatrovateľskej služby a chce byť umiestnený do zariadenia pre seniorov (bývalý domov dôchodcov), môže požiadať na mestskom úrade o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Vybavuje Ing. Mária Mrnková, kancelária č. 6, 0903 243 093, maria.mrnkova@sered.sk.
 
Ak zdravotný stav občana vyžaduje celodenné opatrovanie a občan chce zostať vo svojej domácnosti, je potrebné vybavovať príspevok na celodenné opatrovanie. Príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, t.č. 031/2444999.
Komplexné informácie nájdete na stránke mesta: https://www.sered.sk/s191_opatrovatelska-sluzba
 
O: Dovŕšil som vek 62 rokov. Aké mám výhody od mesta?
O: Máte možnosť navštevovať Denné centrum pre seniorov a máte možnosť využiť zníženú sadzbu poplatku za komunálny odpad. Kompletné informácie nájdete na https://www.sered.sk/s223_poplatok-za-komunalny-odpad v časti 6) Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
 
O: Dovŕšil som vek 65 rokov. Aké mám výhody od mesta?
O: Pri dani z nehnuteľnosti máte nárok na zníženie dane vo výške  30 % z pozemkov, stavby na bývanie, bytu vo vlastníctve, jednu garáž alebo jeden nebytový priestor slúžiaci ako garáž vo vlastníctve fyzickej osoby (v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 9/2019 o dani z nehnuteľnosti).
O: Pri dani za psa máte nárok na zníženie dane vo výške  50 % dane za psa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 10/2019 o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a za jadrové zariadenie.
 
O: Dovŕšil som vek 70 rokov. Aké mám výhody od mesta?
O: Máte možnosť príspevku na stravovanie, ak ste nepracujúci senior vo veku 70 a viac rokov.
 
O: Môžeme dostať telefónny kontakt na spoločnosti, ktoré si dali v mestskom rozhlase vyhlásiť voľné pracovné pozície?
O: Áno, telefónny kontakt poskytujeme.V prípade odstávky elektrickej energie alebo vody z mestského vodovodu poskytujeme odpovede ktorej lokality sa to týka.
 
O: Ako  si  zmením  trvalý  pobyt?
O: Trvalý  pobyt   sa  nahlasuje v Ohlasovni pobytu  mestského úradu.  Po  prihlásení  nového pobytu,  bude  Váš  predošlý pobyt  zrušený  a bude o tom  upovedomená  ohlasovňa  Vášho  predošlého pobytu, čiže  odhlasovať  sa  zo starej adresy  nemusíte. Po  vykonanej  zmene  pobytu   si  treba  vybaviť   do  30 dní nový  občiansky preukaz, ktorý  sa dá  vybaviť  na ktoromkoľvek okresnom  riaditeľstve  PZ.
Vybavuje Pešková Viera, kancelária č. 8, viera.peskova@sered.sk, 031/7892094, klapka 253.
 
O: Čo je potrebné  k zmene trvalého  pobytu?
O: Pri  zmene  trvalého pobytu   je  potrebné  predložiť  platný občiansky  preukaz  a  rodné  listy   maloletých  detí do  18 rokov,  v prípade, že  sú rodičia  detí   rozvedení,  treba  aj  rozsudok  o rozvode a zverení detí do starostlivosti.
Za celú  rodinu môže prihlásenie  vybaviť  aj  jeden  člen  rodiny. V prípade, že  občan  nie je  vlastníkom   nehnuteľnosti,  v ktorej  chce  mať   trvalý  pobyt,  treba   priniesť   písomný  súhlas  s overeným podpisom vlastníka/spoluvlastníkov  budovy  alebo osobne  príde  s vlastníkom alebo  spoluvlastníkmi  na ohlasovňu pobytu, kde sa  osobne  podpíšu.
 
O: Aký je poplatok za  zmenu  pobytu  v ohlasovni?
O: Samotný úkon prihlásenia sa na trvalý  pobyt je bezplatný. Spoplatnené je len vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na ohlasovni, a to správnym poplatkom vo výške 5 eur.
 
O: Je potrebné prihlásiť  novonarodené  dieťa na pobyt v ohlasovni pobytu?
O: Ak sa dieťa  narodí na  Slovensku, prihlásenie na trvalý pobyt nemusíte oznamovať, ten sa mu automaticky zaeviduje podľa trvalého pobytu matky.
Ak sa vám narodí dieťa v zahraničí, je začiatok jeho trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Znamená to, že dieťa je potrebné prihlásiť po  vybavení  slovenského  rodného listu.
 
O: Čo  je potrebné k prideleniu súpisného a orientačného čísla?
O: Po  vydaní   kolaudačného  rozhodnutia  s vyznačenou  právoplatnosťou,  treba  požiadať   v kancelárii č. 8  o pridelenie  súpisného a orientačného čísla  na  budovu.  Treba   vypísať žiadosť, doložiť  kolaudačné  rozhodnutie  a adresný  bod stavby (adresný  bod   je  listina, ktorú  vystavuje  geodet, ktorý vypracoval   geometrický plán) a  geometrický plán.
 
O: Čo je potrebné  k zrušeniu  súpisného a orientačného čísla?
O: K zrušeniu  súpisného a orientačného  čísla  je  potrebné vypísať  žiadosť  a doložiť  búracie  povolenie.
***
 
Ďalšiu časť servisu informácií z oddelení mestského úradu Sereď vám prinesieme čoskoro.
Svoje prípadné ďalšie otázky na mestský úrad Sereď môžete posielať na mail zuzana.slahuckova@sered.sk.