Po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých. Opytovatelia môžu navštíviť aj seredské domácnosti

Po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých. Opytovatelia môžu navštíviť aj seredské domácnosti

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Od 24. mája do 31. júla realizuje  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)  pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých. Zapojených je do neho viac ako 40 krajín sveta, medzi nimi aj Slovensko. Oslovených bude nanajvýš 3200 domácností. Opytovatelia môžu prísť aj do Serede.

Výskum je zameraný na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Obyvatelia Slovenska sa nebudú môcť do výskumu sami prihlasovať, ale výskum bude vykonaný na náhodnej reprezentatívnej vzorke občanov. Ako informoval NÚCEM rozhovory budú vykonávať vyškolení opytovatelia pomocou prenosných počítačov a budú trvať približne dve hodiny. Účasť vo výskume bude úplne anonymná. Za svoju účasť vo výskume budú respondenti odmenení darčekovou poukážkou v hodnote 25 Eur.
 
Výskum bude prebiehať vo všetkých krajinách rovnako. Tieto rozhovory budú zabezpečovať spomínaní opytovatelia, vyškolení podľa medzinárodných štandardov OECD. Uskutočnia sa podľa želania respondenta buď v jeho domácnosti, alebo na nejakom verejnom mieste. Opytovateľ sa preukáže identifikačným preukazom opytovateľa a poverovacím úvodným listom z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. V prípade pochybností si môžu oslovení obyvatelia overiť totožnosť opytovateľa na bezplatnej infolinke - 0800 138 033.
 
 
NÚCEM načrtol, aké otázky resp. úlohy čakajú respondentov:  formou zábavných cvičení to budú zisťované čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešenia problémov prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií. Budú mať, napríklad, za úlohu vyhľadať informáciu v príbalovom letáku alebo v návode na použitie nejakého prístroja, vyčítať informáciu z grafu, vypočítať cenu tovaru po zľave alebo uskutočniť nejakú internetovú rezerváciu. Respondenti budú ďalej vypĺňať sprievodný dotazník, ktorý bude mapovať ich zázemie, vzdelanie i pracovné skúsenosti a bude zisťovať aj to, ktoré čitateľské, matematické, počítačové, ale aj sociálne a manuálne zručnosti potrebujú v každodennom živote a na svojom pracovisku.
 
zdroj: nucem.sk
foto OA Sereď
Po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých. Opytovatelia môžu navštíviť aj seredské domácnosti