Nová kotolňa cukrovaru znamená okrem iného aj výrazné zníženie exhalátov

Nová kotolňa cukrovaru znamená okrem iného aj výrazné zníženie exhalátov

Rozvoj a výstavba     Bc. Ľubomír Veselický    
V utorok  4. 5. 2021 sa na pozvanie pána Ing. Dušana  Janíčka, riaditeľa pre vonkajšie vzťahy seredského cukrovaru,  uskutočnilo stretnutie,  ktorého  obsahom bolo oboznámenie sa  so stavom výstavby novej plynovej kotolne v areáli cukrovaru a prediskutovanie možností utlmenia prevádzky v starej uhoľnej kotolni umiestnenej v areáli bývalej Niklovej huty. Na stretnutí s ďalšími riadiacimi pracovníkmi cukrovaru pánom Ing. Dušanom Brňom ,  výrobno-technickým riaditeľom   a Dipl. Ing. Adrianom Šedivým , konateľom a riaditeľom pre poľnohospodárske operácie SLOVENSKÝCH CUKROVAROV s.r.o.  sa zúčastnil starosta obce Dolná Streda PhDr.  Mgr. Ľuboš Šúry a zástupca primátora Serede Bc. Ľubomír  Veselický.
 
Dôvodom výstavby novej kotolne bol limitovaný čas pre prevádzku nateraz používanej uhoľnej kotolne, kvôli vysokému obsahu oxidu siričitého.  Spaľovacie procesy  v nej nedovoľovali dosahovať nové emisne limity . Rovnako silný bol aj záujem spoločnosti prispieť k lepšej kvalite ovzdušia vo svojom okolí zavedením najmodernejšej BAT technológie na výrobu pary.  Spustením novej kotolne sa znečisťovanie ovzdušia v okolí Dolnej Stredy a Seredi  stane minulosťou.
 
Výkonové parametre dvoch kotlov zn. BOSCH sú v porovnaní s výkonom dosluhujúcej kotolne vyššie. Účinnosť kotlov bude dosahovať    97,6 % čo v porovnaní s pôvodnou kotolňou predstavuje nárast o 25,6% . Nové zariadenie bude produkovať  paru  s maximálnym parným výkonom 72tpary/hod a teplote prislúchajúcej aktuálnemu tlaku potrebnému pre spracovanie cukrovej repy a pre procesy  pri výrobe cukru.  Oba kotly sú dvojplamencové, to znamená, že je aj zvýšená prevádzková bezpečnosť. Na každom kotle sú inštalované dva horáky z toho jeden je iba na ZP a druhý je kombinácia spaľovania ZP+ Bioplyn. Pri konfigurácii kotlov sa vychádzalo s požiadavky čo najvyššej účinnosti a vysokých požiadavkách na emisne limity.
Počas rozhovorov  predstavili manažéri  cukrovaru aj svoju aktuálnu pozíciu na trhu s cukrom a blízkou budúcnosťou cukrovaru. Nie je bez zaujímavosti, že seredský cukrovar vďaka novým technológiám  spolu s cukrovarom v Trenčianskej Teplej dnes  vyrábajú  viac cukru, ako v minulosti vyrábalo všetkých 10  cukrovarov na Slovensku dohromady.
 
Pozitívnou správou je aj zväčšujúci sa počet dodávateľov cukrovej repy , či skôr  výmera hektárov, na ktorých dodávatelia cukrovú repu  pestujú. Predstavitelia SLOVENSKÝCH CUKROVAROV s. r. o.  sa  s uznaním vyjadrili o pozitívnom prístupe štatutárov Serede a Dolnej Stredy a ich ústretovosti, ktorú preukazovali pred a počas prípravy výstavby novej kotolne.  Obojstranným  záverom diskutujúcich  bolo konštatovanie, že vzťah manažmentu  SLOVENSKÝCH CUKROVAROV s.r.o.  a blízkych samospráv  možno bez zveličovania označiť ako partnerský v tom najlepšom slova zmysle.  
Predmetom rozhovorov bolo aj možné využitie  saturačných kalov a zeminy, ktoré okrem toho, že sú vhodným hnojivom pre kyslé pôdy  sú  aj ideálnym materiálom  pre prekrytie blízkej skládky polymetalického prachu – luženca za Niklovou hutou.
SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. oslovili s ponukou rekultivácie skládky lúženca aj Ministerstvo životného prostredia SR.  V súčasnosti prebieha odborná diskusia  o alternatívach riešenia.
 
Očakávané spustenie novej kotolne cukrovaru v blízkej budúcnosti  znamená novú etapu prevádzky seredského cukrovaru a pokračujúcu spoluprácu predstaviteľov   cukrovarníckej spoločnosti , mesta Sereď a obce Dolná Streda.
Nová kotolňa cukrovaru znamená okrem iného aj výrazné zníženie exhalátov Nová kotolňa cukrovaru znamená okrem iného aj výrazné zníženie exhalátov