Dočkáme sa pokračovania cyklotrasy z Horného Čepeňa smerom na Šulekovo?

Dočkáme sa pokračovania cyklotrasy z Horného Čepeňa smerom na Šulekovo?

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
V roku 2018 prezentoval Trnavský samosprávny kraj zámer výstavby cyklotrasy medzi Sereďou a Hlohovcom (miestnou časťou Šulekovo) v dĺžke takmer 15 kilometrov. Na výstavbu mali byť použité financie z Integrovaného regionálneho operačného programu so spoluúčasťou župy vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov.
 
Cyklotrasa bude v budúcnosti súčasťou viac ako 200 kilometrovej Vážskej cyklomagistrály, ktorej trasa povedie popri rieke Váh od Komárna až po Strečno. Bude prechádzať štyrmi krajmi a trasa povedie po hrádzi rieky Váh, ktorej správcom je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Bratislava. Po dobudovaní niektorých úsekov a doznačení bude najdlhšou cyklomagistrálou na území Slovenska, od sútoku rieky Váh s Dunajom až k prameňu rieky Čierny Váh.
 
Riešený úsek začína v katastri obce Horný Čepeň, kde končí doterajšia cyklotrasa asfaltovým povrchom a vedie po existujúcej trávnato – štrkovej hrádzi, ktorá sa nachádza na pravom brehu rieky Váh cez katastrálne územie obcí Siladice a Šulekovo. Od odprezentovania zámeru ubehli tri roky, no k realizácii stavby stále nedošlo.
 
Katarína Pavlíčková, poverená riadením Odboru stratégií a projektov Úradu TTSK mi na otázku v akom stave je výstavba cyklotrasy odpovedala nasledovné: "Cyklotrasu chceme financovať z eurofondov. Čas prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa predĺžil z dôvodu, že pôvodné uznesenia zastupiteľstva z roku 2018 sme museli zrušiť a projekty prerobiť s ohľadom na odporúčania Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – budovanie cyklotrás s charakterom cestovania za prácou s napojením na existujúcu cyklistickú infraštruktúru. V porovnaní s pôvodnými zámermi sme pristúpili k formálnej úprave počtu úsekov. Nedošlo však k zmene celkovej dĺžky, ani trasovania cyklotrasy."
 
Na rokovaní Zastupiteľstva TTSK dňa 9. decembra 2020 poslanci schválili podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na výstavbu štyroch úsekov Vážskej cyklomagistrály, ako aj finančnú spoluúčasť v objeme 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
1. Piešťany – hranica TTSK/TSK,
2. Sereď – Šúrovce,
3. Šúrovce – Horné Zelenice,
 
Milovníkov cyklistiky určite zaujíma hlavne termín, kedy budú môcť bezpečne po hrádzi jazdiť na bicykloch. Na to si ale cyklisti aj korčuliari budú musieť ešte počkať. V decembri 2020 predložil TTSK dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklotrasy a to, ako je spomínané vyššie, v úseku Piešťany – hranica TTSK/TSK a v úseku Sereď – Šúrovce. Prvá žiadosť je v štádiu odborného hodnotenia po administratívnej kontrole a druhá žiadosť je ešte v štádiu administratívnej kontroly. Katarína Pavlíčková vysvetľuje, že v prípade schválenia predmetných žiadostí počíta trnavská župa so začiatkom realizácie v tomto, respektíve budúcom roku. Prvým realizovaným by mal byť úsek medzi mostom v piešťanskej mestskej časti Bodona a hranicou TTSK/TSK. „Priebežne napredujeme aj s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod cyklomagistrálou. Podpísali sme dve zmluvy na ich nájom so Slovenským vodohospodárskym podnikom, a to za účelom realizácie úsekov Piešťany – hranica TTSK/TSK a Sereď – Šúrovce.“
 
Tak ako pri iných eurofondových projektoch je spoluúčasť kraja 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Doteraz TTSK požiadal o NFP na dva úseky. „Prvým plánovaným je úsek Piešťany – hranica TTSK/TSK, v prípade ktorého bola žiadosť podaná vo výške 490.094,14 eur a spolufinancovanie predstavuje 24.500 eur. Druhá podaná žiadosť je pre úsek Sereď – Šúrovce vo výške 384.694,68 eur, pri ktorej je spolufinancovanie kraja vo výške 19.235 eur.
Pripravujeme predloženie žiadosti o NFP na úsek Šúrovce – Horné Zelenice v predpokladanej hodnote 1.624.000 eur, schválená spoluúčasť kraja je 81.200 eur, ako aj na úsek Horné Zelenice – Hlohovec v predpokladanej hodnote 1.484.000 eur, schválená spoluúčasť kraja je 74.200 eur,“ doplnila na záver pre Seredské novinky Katarína Pavlíčková.
 
Dočkáme sa pokračovania cyklotrasy smerom na Šulekovo?Dočkáme sa pokračovania cyklotrasy z Horného Čepeňa smerom na Šulekovo?