Do zberu tetrapakov sme zapojili rodinu, susedov aj spolužiakov, hovorí Tomáš Karmažín

Do zberu tetrapakov sme zapojili rodinu, susedov aj spolužiakov, hovorí Tomáš Karmažín

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mgr. Tomáš Karmažín, poslanec MZ Sereď za volený obvod č. 3: 8. mája, Dlhá, Dolnočepeňská, Družstevná, Hornočepeňská, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Obežná, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, Sládkovičova, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Tehelná, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanskás
 
Druhé volebné obdobie: 2014 - 2018, 2018 - súčasnosť
 
Témy: školstvo, šport, rozvoj mesta, spolupráca s cirkvou na zachovaní kultúrneho dedičstva 
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?  
Separovať odpad má veľký význam, nakoľko predstavuje jedno z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie. Zvyšovanie produkcie rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu, predstavuje problémy ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania? 
Naša domácnosť sa zapája do separovania odpadu tak, že triedime papier, plasty, sklo a biologicky rozložiteľný odpad, aj použitý kuchynský olej.
 
Nejako finančne Vás separovanie obmedzuje? Obmedzuje Vás to iným spôsobom?   
Finančne to našu domácnosť nezaťažuje, ani nás to nijako neobmedzuje.
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Doma máme nádoby na papier, plasty, sklo aj na biologicky rozložiteľný odpad.
 
Máte doma možnosť kompostovať? Ak áno, ako dlho, prečo to robíte, ako využívate kompost?
Keďže bývam v rodinnom dome tak máme možnosť v záhrade kompostovať. Kompostujeme hlavne pokosenú trávu a kompost používame ako záhradné hnojivo.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
V našej domácnosti sa snažíme neplytvať, aby sme zbytočne neprodukovali odpad.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Všetci sa snažíme separovať odpad, aby sme znižovali množstvo komunálneho odpadu. Mám dcérku Nelku a spolu s ňou sa zapájame do súťaže v škole tak, že zbierame tetrapaky. Zapojili sme aj starých rodičov, aj niektorých susedov a spolužiakov, nakoľko chce vyhrať tortu pre triedu J
 
Čo by ste rád vylepšili? 
Systém separovania odpadov v našom meste je nastavený správne a odporúčam ho vylepšiť tak, že v meste zavedieme váženie komunálneho odpadu.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti? (máme nízky podiel vyseparovaných odpadov, čo vplýva na výšku poplatkov za smeti...)
Myslím si, že ak by sa začal odoberaný komunálny odpad vážiť od občanov jednotlivo, prispelo by to k znižovaniu komunálneho odpadu. Občanov mesta by to motivovalo odpad separovať, a tým by sa  zvýšilo percento separovaného odpadu.
***
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnymi vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížme objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Do zberu tetrapakov sme zapojili rodinu, susedov aj spolužiakov, hovorí Tomáš Karmažín