Aktuálne o zápise detí do základných a materských škôl pre školský rok 2021/2022

Aktuálne o zápise detí do základných a materských škôl pre školský rok 2021/2022

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Silvia Kováčová, vedúca odd. ŠRKŠ MsÚ    
ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Od septembra 2021 nastúpia do základných škôl všetky deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2021 šesť rokov veku a dosiahnu školskú spôsobilosť.
V Seredi sa zápis prvákov pre školský rok 2021/2022 do ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jana Amosa Komenského a  CZŠ sv. Cyrila a Metoda uskutoční
 
v piatok 23. apríla 2021 od 14.00 hod. do 18.00 hod. a
v sobotu 24. apríla 2021 od 9.00 hod. do 12.00 hod.
 
Forma zápisu v súčasnej COVIDom limitovanej dobe zatiaľ nie je stanovená. Odporúčame rodičom sledovať webové stránky škôl.
ZŠ Jana Amosa Komenského https://zskomsered.edupage.org/
CZŠ sv. Cyrila a Metoda https://czssered.edupage.org/
 
Dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Školské obvody pre základné školy zriadené mestom Sereď určuje VZN mesta Sereď č. 8/2013 v znení neskorších nariadení. Rozdelenie ulíc mesta do školských obvodov si môžete pozrieť v prílohe článku. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak má škola dostatočné kapacitné možnosti a riaditeľ tejto školy dieťa prijme na základné vzdelávanie.
 
Zmenou oproti minulým rokom je, že zákonný zástupca nemá možnosť požiadať riaditeľa základnej školy o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa nesplní školskú spôsobilosť, rodič dieťaťa môže požiadať riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. K tejto žiadosti je potrebné doložiť
- písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
- informovaný súhlas zákonného zástupcu.
 
Materské školy
Žiadosti o priatie dieťaťa do materských škôl v Seredi pre školský rok 2021/2022 môžu  zákonní zástupcovia podávať  
od 3. mája 2021 do 14. mája 2021 v prevádzkovom čase materských škôl.
 
O možnostiach podávania žiadostí budú informovať riaditeľky materských škôl na svojich webových stránkach spolu s informáciami o podmienkach prijatia a mieste doručenia žiadostí.
 
Prijímanie detí do materských škôl tiež prešlo legislatívnymi zmenami. Od septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky päťročné deti. Sú to deti, ktoré medzi 1. septembrom 2020 a 31. augustom 2021 vrátane dovŕšili, resp. dovŕšia päť rokov veku. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.
 
Mesto Sereď určilo spádové oblasti pre materské školy nasledovne:
Pre Materskú školu na Ul. D. Štúra (vrátane elokovaných pracovísk na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ul.): Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Ul. D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Jarná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Ul. M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Pažitná, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad, Železničná, mesto Sereď.
 
Pre Materskú školu Komenského ul. (elokované pracoviská na Podzámskej a Murgašovej ul.): Ul. 8. mája, Ul. A. Hlinku, Čepeňská, Dlhá, Dolnočepeňská, Dolnomajerská, Družstevná, Fraňa Kráľa, Hornočepeňská, Hornomajerská, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Jesenského, Komenského, Konvalinková, Krásna, Krátka, Krížna, Kúpeľné námestie, Kuzmányho, Ul. Ľ. Podjavorinskej, Legionárska, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Námestie  republiky, Nová,  Nezábudkova, Obežná, Orechová, Parková, Pekárska, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Poštová, Považský breh, Pribinova, Priečna, Rovná, Severná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Starý Most, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Š. Moyzesa, Šulekovská, Tehelná, Topoľová, Tulipánova, Vážska, Veterná, Vojanská, Vysoká, Záhradná.
Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj na inej ako spádovej materskej škole, ak to  kapacitné možnosti škôlky dovoľujú a riaditeľ dieťa príjme.
Aktuálne o zápise detí do základných a materských škôl pre školský rok 2021/2022Aktuálne o zápise detí do základných a materských škôl pre školský rok 2021/2022