S riešením odpadov musíme začať každý od seba, pripomína Marek Tóth

S riešením odpadov musíme začať každý od seba, pripomína Marek Tóth

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M., poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
Druhé volebné obdobie: 2006 – 2010, 2018 – súčasnosť (až od roka 2021)
 
Témy: legislatíva a transparentnosť v samospráve, šport, voľnočasové možnosti mesta, aktívny prístup mesta k podnetom občanov
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?  
Separovať odpady nielenže má význam, ale je to s ohľadom na budúcnosť, nevyhnutnosťou. Potrebná je však zmysluplná súčinnosť všetkých - štátu, samosprávy, občanov. Pokiaľ sa nechceme topiť v odpadkoch, tak musíme začať každý od seba.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?   
Naša domácnosť separuje odpady už niekoľko rokov.
 
Nejako finančne Vás separovanie obmedzuje? Obmedzuje Vás to iným spôsobom?   
Určite je pracnejšie separovať odpady, ako hádzať všetko do jedného vreca. Chce to o trochu viac času, ale najmä snahy. A o málo viac priestoru, keďže na každý druh odpadu je potrebná samostatná nádoba (vrece). Ale to je minimálna záťaž. 
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady? 
Áno, máme vrecia na jednotlivé druhy odpadov.
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Túto možnosť zatiaľ nevyužívame, ale do budúcna si viem predstaviť, že ju budeme využívať.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť? 
Vo všeobecnosti sa používa veľmi veľa plastových obalov. Takže tohto druhu odpadu máme asi najviac. Len niekedy nemáte na výber a alternatíva balenia nie je. 
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti? 
Myslím, že som to ja. 
 
Čo by ste rád vylepšili? 
Vždy je čo zlepšovať, takže to platí aj o separácii.
 
Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti? (máme nízky podiel vyseparovaných odpadov, čo vplýva na výšku poplatkov za smeti...) 
Veľmi podstatná je osveta obyvateľstva. Možno sa zdá, že každý už vie čo separácia znamená a prečo má zmysel. Ale je potrebné, aby sa to ľuďom pripomínalo, ale aj prakticky podporovalo (napr. distribúciou vriec na separáciu a pod.) 
***
 
Zajtra vám prinesieme rozhovor s poslankyňou Pavlínou Karmažínovou.
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížime objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
S riešením odpadov musíme začať každý sám od seba, pripomína Marek TóthVrecia na separovaný odpad v domácnosti M. Tótha. foto: M. Tóth