Sme jedna z mála škôl v SR participujúca na reforme obsahu vzdelávania

Sme jedna z mála škôl v SR participujúca na reforme obsahu vzdelávania

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy    
Vzdelávanie v školách sa často dáva do súvisu s rôznymi tradičnými či netradičnými vzdelávacími metódami, s využívaním informačných technológií vo vzdelávacom procese, ale už menej často s obsahom vzdelávania, ktorému aktuálna situácia nastavila zrkadlo.
Napriek tomu, že školy majú pripravovať žiakov na život v budúcnosti, časť učiva, ktoré si žiaci osvojujú v súlade so štátnym vzdelávacím programom, uviazla spolu s modelom vzdelávania v minulosti. Vplyvom pandémie začal Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) s úpravou a redukciou obsahu vzdelávania na základných školách prostredníctvom projektu Pilotného overovania upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov. V uvedenom projekte  je zapojených dvanásť škôl z celého Slovenska (zoznam škôl je zverejnený na stránke ŠPÚ)  medzi ktoré patrí aj ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi. Úlohou zapojených škôl je prehodnotenie školských vzdelávacích programov a v spolupráci s odborníkmi vytvorenie obsahu vzdelávania rozdeleného do troch cyklov.  K rozdeleniu vzdelávania základnej školy do troch cyklov (1. cyklus 1. –3. ročník, 2. cyklus 4. – 5.ročník, 3. cyklus 6. – 9.ročník) sa Slovensko inšpirovalo krajinami, v ktorých žiaci  dosahujú  v medzinárodných meraniach vynikajúce výsledky a zároveň uvedený model je vo všeobecnosti v odbornej verejnosti považovaný za jeden z najefektívnejších.
 
Následkom pandémie a s tým súvisiacich opatrení si aj samotní učitelia nepriamo uvedomujú nevyhnutnosť reformy obsahu vzdelávania, napriek tomu je do pilotu zapojená iba hŕstka slovenských škôl. Dôvodov je určite viacero, medzi prioritné v čase dištančného vzdelávania však nepochybne patrí nedostatok času a nemalé úsilie, ktoré učitelia denno-denne vynakladajú na efektívne online vzdelávanie a s tým súvisiace zvládanie práce s informačnými technológiami. K ďalším významným faktorom patria odborné schopnosti a skúsenosti pedagogických zamestnancov, ale aj ochota či chuť robiť niečo nad rámec bežných pracovných povinností.
 
Naša škola sa snaží držať krok s 21. storočím vo všetkých oblastiach, sme otvorení výzvam, ktoré majú zmysel a posúvajú vzdelávanie vpred. A preto učitelia na pilote od septembra intenzívne pracujú, preštudovali rôzne materiály, absolvovali niekoľko online prednášok a v týchto dňoch sme zaslali pracovnú verziu vytvorených učebných osnov a učebného plánu na posúdenie do ŠPÚ, zároveň sme požiadali odborníkov a súčasne priateľov našej školy z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania a Trnavskej univerzity o stanovisko k niektorým vypracovaným dokumentom.
 
Pri tvorbe a rozdeľovaní učebných osnov i učebného plánu sme vychádzali z histórie školy, personálnych a prevádzkových možností  a požiadaviek rodičov:
- Škola bola takmer od začiatku orientovaná na rozvoj matematiky a prírodovedných predmetov. V tejto tradícii hodláme pokračovať navýšením počtu hodín vo vybraných ročníkoch. Od prvého ročníka vyučujeme matematiku Hejného metódou, ktorá okrem záujmu žiakov o vzdelávanie,  rozvíja matematické  zručnosti,  soft skills, medzi ktoré patria napríklad komunikačné či argumentačné zručnosti. Inovatívna metóda, na ktorú učitelia získali certifikát, núti žiakov premýšľať,  riešiť problémy, formulovať názory, počúvať, robiť kompromisy, spolupracovať v tíme, a to všetko s výrazným dopadom na vzdelávanie v ostatných predmetoch.
 
- Časovú dotáciu prírodovedných predmetov sme mohli navýšiť aj vďaka chemickému laboratóriu a prírodovednej učebni, ktorá je plná rôznych didaktických pomôcok na bádanie. V súčasnosti škola buduje fyzikálnu učebňu, ktorá bude kompletne vybavená  novými pomôckami a prístrojmi.
 
- V tomto školskom roku bola škola úspešná v žiadosti o grant na podporu vzdelávania informatiky. Vyučujúce informatiky získali certifikáty na výučbu programovania od 3. ročníka a zároveň škola zakúpila programovateľné stavebnice, čo sme taktiež pri tvorbe nových dokumentov zohľadnili.
 
- Ako jedna z mála  škôl máme 3 telocvične, posilňovňu a dostatok exteriérových športovísk. Uvedomujeme si význam športu pre žiakov, a preto si myslíme, že posilnenie telesnej výchovy od 1. ročníka je správnou voľbou. Napriek tomu, že na škole nemáme bazén, vďaka dobrej spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, máme zakomponovaný v učebných osnovách vo vybraných ročníkoch aj plavecký výcvik.
 
- V súčasnosti je nevyhnutnosťou praktické ovládanie cudzích  jazykov, napriek tomu nie sme zástancami  bilingválneho vzdelávania,  kde sa všetky predmety vyučujú v cudzom jazyku. Myslíme si, že v základnej škole by mal mať dominantné postavenie materinský jazyk.   Časovú dotáciu hodín anglického jazyka sme však posilnili, aj vďaka personálnym možnostiam školy, takmer  vo všetkých ročníkoch, počnúc 1. ročníkom, kde majú žiaci 2 hodiny cudzieho jazyka za týždeň. Vo vyšších ročníkoch majú žiaci možnosť učiť sa okrem anglického jazyka aj nemecký alebo ruský jazyk. Vďaka odbornej spôsobilosti učiteľov a pedagogických zamestnancov školy máme možnosť využívať rôzne metódy na osvojovanie si cudzích jazykov –  napríklad CLIL, čo v praxi znamená, že s cudzím jazykom žiaci pracujú aj na iných hodinách podľa jazykovej zdatnosti vyučujúcich (napr. na matematike, v prírodovedných predmetoch, vo výchovných predmetoch).
 
Učitelia pri tvorbe nových dokumentov odviedli veľký kus práce. Podarilo sa nám to vďaka ich ochote, úsiliu, spolupráci a odborným znalostiam. Sme jedna z mála škôl v SR pracujúca na reforme obsahu vzdelávania, pretože si uvedomujeme potrebu zmeny a veríme, že vynaložené úsilie bude prínosom pre našich žiakov a inšpiráciu pre ostané školy.
Sme jedna z mála škôl v SR participujúca na reforme obsahu vzdelávania