Slávka Kramárová: Ak sa neposnažíme, náklady mesta na odpady budú vysoko stúpať

Slávka Kramárová: Ak sa neposnažíme, náklady mesta na odpady budú vysoko stúpať

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
PaedDr. Slávka Kramárová, poslankyňa MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná
 
Tretie volebné obdobie: 1994 - 1998 a 1998 - 2002 (len do roka 2001), 2018 - súčasnosť
 
Témy: rodina, školstvo a výchova mládeže, šport, kultúra
 
ROZHOVOR
Má podľa Vás význam separovať odpady?  
Obrovský. Separovať odpady rôzneho druhu je v dnešnej dobe nevyhnutné. Všetci by sme mali začať sami od seba. Ak nevyvinieme úsilie, náklady nielen nášho mesta na separáciu budú vysoko stúpať. To sa odzrkadlí na výške poplatkov mestu za odvoz odpadu a určite na aj na čistote ovzdušia. Bohužiaľ, to si mnohí ľudia neuvedomujeme, ale je len a len na prístupe nás občanov k dôslednej separácii odpadu. Dôležité je, aby sa nám odpad nekopil na skládkach, ktoré nechce mať v blízkosti žiadna obec, ale aby sa dal triedený odpad využiť ako druhotná surovina, napr. bioplynová stanica, zatepľovací stavebný materiál a podobne na ďalšie spracovanie.
 
Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?   
Dôkladne separujeme plasty, papier, sklo a komunálny odpad, do ktorého sme, priznám sa, v zime dávali aj pevný bioodpad z kuchyne. Trochu máme problém s uložením použitého oleja kvôli miestu uskladnenia. V kuchyni je najlepšie, ale nemáme miesto na ukrytie nádoby.
 
Obmedzuje Vás separovanie finančne?
Finančne ma separovanie určite neobmedzuje. Chystáme sa zakúpiť nádoby na sklo a plasty, také ako máme na komunálny odpad, pretože máme problémy s ich uskladnením. V zime zavadzajú sáčky s plastovými fľašami a sklom v špajzy a v lete nie sú estetické na dvore v predzáhradke.
 
Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Nejaké extra špeciálne nádoby nemáme. Na plasty a sklo zatiaľ používame sáčky, ktoré dáva mesto, na papier kartónovú krabicu v špajzy pod regálom a na bioodpad plastové vedro s poklopom. Ako som spomenula, chystáme sa zakúpiť nádoby na plastový a sklený odpad.
 
Máte doma možnosť kompostovať?
Keďže bývame v rodinnom dome, máme možnosť kompostovať. Od nového roka  sme začali separovať aj bioodpad z kuchyne, manžel urobil na záhrade kompostovisko. Kompost budeme využívať v našej záhradke.
 
Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
Už máme vyriešený bioodpad, riešime formu uskladnenia použitého oleja. Myslím, že zbytočne neplytváme.
 
Kto je ťahúňom "ekológie" vo Vašej domácnosti?
Asi ja. Všetko dôležité si zapisujem do kalendára, resp. do poznámok.
 
Čo by ste rada vylepšili? Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti? 
Mesto Sereď by mohlo zistiť u obyvateľov  rodinných domov záväzný záujem o „smetné“ nádoby na plasty, sklo, resp. papier, samozrejme farebne odlíšené a spoločne objednať tieto nádoby u jedného dodávateľa. Určite by tam bola množstevná zľava. Nádoby by sme si zaplatili my občania (aby nebolo zaťažené mesto a nezvyšoval sa poplatok).  Ďalej, osvetou. Letáčiky ohľadne separovania do každej domácnosti, pozitíva separácie, ale aj negatíva v prípade zlej separácie, ako zvýšenie poplatkov, nemožnosť použiť zle vyseparovaný odpad napr. v bioplynkách a podobne.
***
 
Zajtra vám prinesieme rozhovor s poslancom Norbertom Kalinaiom. 
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížime objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Slávka Kramárová: Ak sa neposnažíme, náklady mesta na odpady budú vysoko stúpaťKompost v záhrade S. Kramárovej, foto: S. Kramárová