Prevádzka škôl a školských zariadení v týždni 15. – 19. marca 2021

Prevádzka škôl a školských zariadení v týždni 15. – 19. marca 2021

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Silvia Kováčová, vedúca odd. ŠRKŠ MsÚ    
Mesto Sereď na základe platných odporúčaní po dohode s riaditeľmi oznamuje, že v týždni 15. – 19. marca 2021 budú školy a školské zariadenia v prevádzke nasledovne:
 
MŠ Ul. D. Štúra – v prevádzke elokované pracovisko Fándlyho pre deti zákonných zástupcov v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať home office,
MŠ Komenského - v prevádzke elokované pracovisko Murgašova pre deti zákonných zástupcov v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať home office,
ZŠ Juraja Fándlyho - v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň pre žiakov zákonných zástupcov v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať home office
ZŠ Jana Amosa Komenského  - v prevádzke I. a II. stupeň základnej školy pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,  školský klub detí pre deti zákonných zástupcov v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať home office a školská jedáleň bude zabezpečovať stravovanie pre žiakov navštevujúcich ZŠ a ŠKD prezenčne.
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda má prezenčne v prevádzke školský klub detí
 
Základné školy pre všetkých ostatných žiakov zabezpečia dištančné vzdelávanie.
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa a Špeciálna základná škola pokračujú  v dištančnom vzdelávaní.
Prevádzka škôl a školských zariadení v týždni 15. – 19. marca 2021