Odpovede primátora mesta na interpelácie poslancov z MsZ 18.02.2021

Mestské zastupiteľstvo     Organizačné oddelenie    

Odpovede primátora na interpelácie poslancov

MsZ 18.2.2021

Ing. Ondrej Kurbel

1. interpelácia - sporná otázka zániku mandátu poslanca

1a) Chcem poprosiť o informáciu, aké konkrétne kroky, spolu s dátumami kedy boli učinené, podniklo Mesto Sereď na zabezpečenie dostatočného preukázania, že bola naplnená skutková podstata nevyhnutná na zánik mandátu poslanca Michala Hanusa, podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zbierky, teda Zákona o obecnom zriadení. Poprosím všetky kroky Mesta, až do dnešného dňa, ktoré vyvinulo k tomu, aby jednoznačne preukázalo, že takýto stav vyplývajúci zo zákona (ex-lege), nastal.

Ako prvé Vám preposielam úvody zo 7 zápisníc mestského zastupiteľstva, kde je vidno, že p. poslanec sa ospravedlnil z rokovania týchto 7 zastupiteľstiev:

 

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 12.03.2020

Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 13.02.2020 sa zúčastnilo 15 poslancov, ospravedlnení boli JUDr. Michal Irsák, p. Irsák a PhDr. Michal Hanus. Neospravedlnený bol Mgr. Karmažín.

Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 28.4. 2020

Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 28.04.2020 sa zúčastnilo 17 poslancov, ospravedlnení boli JUDr. Michal Irsák, PhDr. Michal Hanus

Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 25.6. 2020

Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor Na zasadnutí MsZ dňa 25.6. 2020 sa zúčastnilo 16 poslancov, ospravedlnení boli PhDr. Michal Hanus, Bc. Anton Dúbravec, MUDr. Miroslav Bucha

Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 17.9. 2020

Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol primátor mesta Ing. Martin Tomčányi. Na zasadnutí MsZ dňa 17.9. 2020 sa zúčastnilo18 poslancov, ospravedlnený bol PhDr. Michal Hanus

Zápisnica z rokovania   Mestského zastupiteľstva  v Seredi, konaného dňa  21.10. 2020

Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol  primátor  mesta  Ing. Martin Tomčányi. Na zasadnutí MsZ dňa 21.10. 2020 sa zúčastnilo 16 poslancov, ospravedlnení boli   PhDr.  Michal  Hanus, JUDr.  Michal   Irsák, MUDr. Miroslav  Bucha    

Zápisnica z Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 12.11. 2020

Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol primátor mesta Ing. Martin Tomčányi. Na zasadnutí MsZ dňa 12.11. 2020 sa zúčastnilo 16 poslancov, ospravedlnení boli PhDr. Michal Hanus, MUDr. Miroslav Bucha, Ing. arch. Róbert Kráľ

Zápisnica z Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 10.12. 2020

Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Martin Tomčányi. Na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2020 sa zúčastnilo 16 poslancov, ospravedlnení boli PhDr. Michal Hanus, MUDr. Miroslav Bucha, Mgr. Marcel Královič.

A potom nasledovali dolu spomenutú kroky s dátumami:

2.2.2021: zaslanie podkladov na odborné právne stanovisko od advokáta JUDr.  Jozef  SOTOLÁŘ, PhD. (ďalej len advokát) s textom:

Poslanec MsZ p. Hanus Michal, PhDr. (ďalej len poslanec), sa posledný krát zúčastnil rokovania MsZ dňa 13.2.2020. Zápisnica z uvedeného MsZ ako aj iných nasledujúcich MsZ sú tu: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva. Z každého nasledujúceho MsZ sa poslanec ospravedlnil – prikladáme v prílohe niektoré jeho ospravedlnenia v“ pdf formáte“.

Ďalší deň riadneho rokovania MsZ v Seredi je teraz 18.2.2021 – čo je viac ako rok od jeho poslednej účasti na MsZ. Naša otázka je jednoduchá: Stratí poslanec svoj mandát 14.2.2021, resp. nemala na to vplyv pandémia a všetky tieto mimoriadne stavy v súvislosti s COVID-19? Mimo iného: sobášil počas roka 2020 – vykonal 30 sobášov, resp. sa zúčastnil na komisiách zriadených MsZ či na kontrolách poslaneckého zboru. Ale na zastupiteľstvách nebol.

15.2.2021: som postupoval presne podľa inštrukcií advokáta v jeho právnom stanovisku – tak ako má postupovať mesto Sered – resp. aj postupovalo mesto Medzev:

·         Zákonné podmienky a preukazovanie

·         Zákonné povinnosti mesta ohľadom postupov v tejto veci

·         Súvisiace právne problémy a významné okolnosti

·         Možnosti mesta ohľadom ďalšieho postupu orgánov mesta

Oznámil som p. Hanusovi stratu jeho poslaneckého mandátu – čo poslanec Hanus akceptoval pri prebratí oznámenia.

2b) Zároveň sa chcem spýtať, z akého dôvodu pristúpilo Mesto Sereď k objednaniu právnych služieb k tejto veci, práve od advokáta doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. a prečo nevyužilo bezplatnú možnosť obrátiť sa so žiadosťou o stanovisko na relevantné správne úrady ako napr. Ministerstvo Vnútra, prípadne ZMOS (Tak ako v podobnom prípade postupovalo napr. Mesto Púchov)

Pýtam sa, prečo si Mesto objednalo právne služby za peniaze od advokátskej kancelárie z Košíc, pričom mu muselo byť zrejmé, aký bude výsledok tejto právnej analýzy. 

Táto istá advokátska kancelária totiž spracovávala obdobnú právnu analýzu pre Mesto Medzev minulý rok. Táto právna alanýza je zverejnená na webovej stránke Mesta Medzev a je verejne prístupná. Čiže Mesto Sereď ako objednávateľ právnych služieb mohlo dopredu vedieť, aký bude záver stanoviska tejto advokátskej kancelárie. Preto ma naozaj zaujíma, či Mesto využilo aj nejaké iné možnosti, ako využil kolega poslanec Michal Hanus, ktorý odpovede od relevantných orgánov získal bezplatne.

Vybrali sme advokáta, ktorý takto urobil právnu analýzu ako aj presný postup pre mesto Medzev. Analýza pre mesto Medzev je síce zverejnená na ich mestskej stránke – ale je v nej aj napísané, že nie je možné ju využiť v iných prípadoch ako pre mesto Medzev. Okrem toho my sme sa pýtali, či na uvedené skutočnosti zániku mandátu poslanca nemala vplyv aj mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-om, ako je to napríklad pri voľbe hlavného kontrolóra obce, kde neprebieha zatiaľ NOVÁ voľba – hoc jej skončí už onedlho volebné obdobie.

Zároveň sme si vedomí, že v prípade súdneho sporu – nás advokát bude zastupovať aj na súde. A to by nás v tomto prípade nezastupovalo ani ministerstvo vnútra a ani ZMOS. Ak by sme postupovali podľa Vami spomenutého stanoviska, na súd by nás mohol dať pre zmenu náhradník za poslanca Hanusa – JUDr. Tóth, ktorý nastúpenie na uvoľnené miesto poslanca akceptoval.

2. interpelácia - Riešenie dopravnej situácie na ulici Fraňa Kráľa

Občan Jakub Chorvát dlhodobo vedie komunikáciu s Mesto Sereď (prvý mail adresovaný primátorovi a viceprimátorovi bol odoslaný už v septembri 2019) a Okresným dopravným inšpektorátom Galanta (ODI GA).

Pán Chorvát sa dožaduje riešenia problematickej dopravnej situácie na ulici Fraňa Kráľa v meste Sereď. 

Na základe kompletnej mailovej komunikácie ktorú mi pán Chorvát preposlal je zrejmé, že sa domnieva, že buďto prišlo pri riešení tejto otázky ku komunikačnému problému medzi Mestom Sereď a dopravným inšpektorátom, alebo odpovede mesta na jeho otázky nie sú pravdivé.  ODI GA totiž navrhuje také riešenia, pri ktorých Mesto Sereď tvrdí, že ich ODI GA neschválilo.

Konkrétne otázky ktoré formuloval pán Chorvát znejú: 

2a)  Ako vie mesto transparentne dokladovať komunikáciu s dopravným inšpektorátom v danej problematike?

Na základe žiadosti občana zabezpečilo mesto Sereď posúdenie dopravno-bezpečnostnej situácie projektantom dopravy, ktorý zároveň spracoval projekt dopravného značenia. Projekt bol dňa 13.03.2020 zaslaný na odsúhlasenie na Okresný dopravný inšpektorát v Galante (ďalej len „ODI“). Dňa 25.03.2020 bolo na MsÚ Sereď doručené nesúhlasné stanovisko k návrhu projektanta. O danej skutočnosti bol vyrozumený p. Chorvát. Dňa 30.12.2020 bolo na MsÚ Sereď zo strany ODI doručený návrh dopravného značenia na ul. F.Kráľa. K uvedenému návrhu bude pracovné stretnutie za účasti ODI a zástupcov mesta Sereď. Z uvedeného stretnutia bude určený ďalší postup k predmetnej veci.

2b) Nakoľko mi bolo odpovedané, že práce na vozovke na ulici Fraňa Kráľa budú zaradené do rozpočtu mesta - rád by som sa informoval či sa tak stalo/respektíve, kedy sa tak stane.

Práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie F.Kráľa-Krásna sú zaradené v zozname investícií na nasledovné roky. Realizácia a disponibilné finančné prostriedky podliehajú schváleniu zastupiteľstva MsÚ Sereď.

2c) Ako plánuje mesto vyhovieť návrhu Dopravného inšpektorátu Galanta, ktorý daný orgán podľa slov riaditeľa pána Bicsana spracoval dňa 30.12.2020 ako píše v svojej správe - keďže je veľmi podobný tomu ktorý mesto navrhovalo smerom na inšpektorát (ak to mesto môže potvrdiť a doloží dokumentáciu).

Odpoveď je uvedená v bode 2a)

3. interpelácia - obstarávanie dopravného značenia Mesto Sereď (podnet od občana)

Akým spôsobom prebieha obstarávanie dopravného značenia v meste Sereď? Týka sa to vodorovného, aj zvislého dopravného značenia. 

Mesto Sereď postupuje v zmysle § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

3a) Koľkokrát a v akých hodnotách si objednávalo Mesto Sereď takéto služby (aj úpravy dopravného značenia) za posledné dva roky.

Mesto Sereď realizuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov súťaž verejného obstarávania na zvislé a vodorovné dopravné značenie na 1 kalendárny rok.

 

V roku 2019 realizácia zvislého dopravného značenia bola vo výške 17 965,2 € s DPH.

V roku 2019 realizácia vodorovného dopravného značenia bola vo výške 17 995,2 € s DPH.

V roku 2020 realizácia zvislého dopravného značenia bola vo výške 17 671,33 € s DPH.

V roku 2020 realizácia vodorovného dopravného značenia bola vo výške 17 861,17 € s DPH.

V roku 2021 je plánovaná realizácia zvislého dopravného značenia vo výške 15 999,48 € s DPH.

V roku 2021 je plánovaná realizácia vodorovného dopravného značenia vo výške 15 985,20 € s DPH.

 

3b) Akým spôsobom prebehlo v daných prípadoch obstarávanie, respektíve z koľkých ponúk si Mesto Sereď vyberalo dodávateľov.

Mesto Sereď postupuje v zmysle § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

V zmysle výzvy na predkladanie cenových ponúk na zákazku z názvom zvislé dopravné značenie boli na mesto Sereď doručené 3 cenové ponuky v roku 2019, 2020 a 2021.

V zmysle výzvy na predkladanie cenových ponúk na zákazku z názvom vodorovné dopravné značenie boli na mesto Sereď doručené 3 cenové ponuky v roku 2019, 2020 a 2021.

Pavol Kurbel

1. Vážený pán primátor, bol si ku dnešnému dňu zaočkovaný vakcínou proti Covid-19?

Nie, nebol som.

2. Prečo pani Adamčíková a na základe čoho, akého pokynu alebo rozhodnutia (koho) odmietla a nedovolila sa podpísať na prezenčnú listinu dnešného rokovania poslancovi pánovi Hanusovi?

Mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi PhDr. Michala Hanusa  zanikol v súlade s § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jeden rok nezúčastnil  na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Bol som povinný postupovať v súlade s § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preto som dňa 15.2.2021 podpísal a dal zverejniť na úradnú tabuľu „Oznámenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi“. Náhradník JUDr. PhDr. Marek Tóth sa vyjadril, že sa ujme výkonu poslaneckého mandátu. V prezenčnej listine na rokovaní MsZ 18.2.2021 bolo uvedené jeho meno. Nebolo možné, aby  sa do tejto prezenčnej listiny podpísal pán Hanus, nakoľko jeho mandát zanikol a nebol  uvedený v zozname poslancov na prezenčnej listine z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi.

JUDr. Michal Irsák

Adresát: Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi

Predmet interpelácie: Zánik mandátu poslanca MsZ v Seredi PhDr. Michala Hanusa

1. Z akého dôvodu ste ako orgán verejnej moci vychádzal len z jedného stanoviska a to z Odborného právneho stanoviska Advokátskej kancelárie Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD., /Vami objednaného a Mestom Sereď zaplateného/, stanoviska verejne nepublikovaného a v tejto veci ojedinelého. Pričom iné právne výklady k tejto otázke sú v rozpore s týmto jeho stanoviskom.

Advokát Doc. JUDr. Jozef Sotolář sa dlhodobo venuje oblasti samosprávy. Podľa jeho stanoviska postupovalo mesto Medzev a aj to celé dotiahlo dokonca – teda úspešne uzavrelo. Vychádzal som z  právneho stanoviska, ktoré bolo vypracované na konkrétnu situáciu týkajúcu sa Mestského zastupiteľstva v Seredi. Nie všeobecných právnych stanovísk, ktoré sú publikované.

2.  Prečo, ako bývalo v rámci výkonu samosprávy v Meste Sereď obvyklé pri iných právnych otázkach, ste o stanovisko v tejto veci nepožiadal aj Legislatívno-právnu komisiu MsZ v Seredi. Prečo ste sa ďalej napr. nepožiadal o stanovisko odborného experta pre oblasť legislatívy Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS/, ktorý by Vám bezplatne a v skorom čase odpovedal. Prečo napr. ste nepožiadal o stanovisko aj Ministerstvo vnútra SR, sekciu verejnej správy, ktoré by Vám tiež odpovedalo a zaslalo svoj právny názor na túto otázku. Prečo Mesto Sereď ďalej nevyužilo aj možnosť, ktorú bežne využíva, a to možnosť obrátiť sa na poradenský portál pre samosprávy, portál „iSamospráva". Tento poradenský portál by Vám obratom zaslal stanovisko aj s právnym názorom, ako v tejto veci postupovať.

Dôvody som uviedol už vo vyššie uvedených odpovediach. Uvítam, ak sa napríklad na Legislatívno – právnej komisii k tomu vrátime – aj za účasti p. advokáta.

3. Z akého dôvodu ste ako primátor mesta, ako orgán verejnej moci nepostupoval vo veci podľa základnej zásady výkladu práva a nepoužil ústavnú zásadu, podľa ktorej ak sú pochybnosti o práve, tak sa má právo vykladať v prospech toho koho sa pochybnosti týkajú.  Napr. v trestnom práve ide o zásadu in dubio  pro reo", teda v pochybnosti rozhodni v prospech žalovaného. V civilnom práve je to v prospech toho koho sa to týka. Táto zásada pre orgán verejnej moci, resp. povinnosť ju uplatňovať je napr. konštatovaná v Náleze ústavného súdu SR č. II. US 148/2006, kde sa uvádza „všetky orgány verejnej moci sú povinné v pochybnostiach vykladať právne normy  v prospech  realizácie  ústavou    garantovaných  základných  práv a slobôd". Toto výkladové pravidlo je konštatované aj v iných nálezoch ústavného súdu.

Ako orgán verejnej moci som postupoval podľa zákona a na základe faktov. Faktom je, že M. Hanus sa rok – 365 dní nezúčastňoval na rokovaniach mestského zastupiteľstva a neplnil si základnú povinnosť poslanca: zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, hlasovať a tým sa podieľať na rozhodovaní o chode nášho mesta a zastupovať práva a záujmy občanov. Iným aktivitám sa nevyhýbal (zasadnutia komisií, sobáše, uvítanie do života a pod.) Ako príklad uvediem september 2020, kde v sobotu 5.9.2020, v piatok 11.9.2020, v sobotu 12.9.2020, v pondelok 14.9.2020 a v sobotu 26.9.2020 vykonával funkciu sobášiaceho poslanca, ale na rokovaní MsZ vo štvrtok 17.9.2020 sa nezúčastnil. Svoje práva má aj náhradník, v tomto prípade M. Tóth. Má právo ujať sa mandátu namiesto poslanca, ktorý sa celý rok - 365 dní nezúčastňoval na rokovaniach mestského zastupiteľstva a prejavil záujem svojou aktívnou účasťou prispievať k správnemu rozhodovaniu. Odvolávate sa na ústavou garantované základné práva a slobody. Práva koho máte na mysli? Pána Tótha či pána Hanusa? Alebo práva občanov mesta Sereď, ktorých mal pán bývalý poslanec zastupovať na zastupiteľstvách?

 

Ing. Martin Tomčányi