Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 26.02.2021

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 26.02.2021

Zdravie     Krízový štáb mesta Sereď    

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19

26.02.2021

.......................................................................................................................................................

 

Prosíme občanov o prioritné využívanie mailovej komunikácie s úradom na adrese mu@sered.sk, podatelna@sered.sk alebo telefonickej komunikácie. Úradné hodiny mestského úradu sú nezmenené:

 Pondelok        8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Utorok            8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Streda             8,00 – 12,00  a  13,00 – 17,00

Štvrtok           8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Piatok          8,00 – 12,00 (mimo stavebný úrad, ktorý nemá úradný deň piatok)

 

Kontakty na zamestnancov úradu: https://www.sered.sk/s173_kompletny-zoznam-kontaktov

 

Spojovateľka  031/789 2392                                   Tel. ústredňa 031/789 2094

Primátor mesta: 0905 601 174                                 Zástupca primátora mesta: 0905 592 707

Organizačné oddelenie, matrika: 0905 556 879                  Oddelenie rozvoja mesta: 0905 556 880

Oddelenie životného prostredia:  0907 736 841          Právny a majetkový referát: 0951 152 829, 0907 642 167

Údržba mesta Sereď: 0918 815 726                        Finančné oddelenie: 0918 450 855

Oddelenie územného plánovania a  stavebného poriadku: 0907 642 166

Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu: 0918 450 853

 V prípade, že sa potrebujete stretnúť s konkrétnym pracovníkom, kontaktujte ho telefonicky (zoznam je zverejnený pri vstupe do Msú), stretnutie zrealizujte ak sa dá vonku - na nádvorí MsÚ, alebo pred vchodom.

 

Podateľňa prijíma písomné aj elektronické zásielky. Písomné zásielky môžete zaslať poštou alebo priniesť osobne na mestský úrad. Elektronicky je možné zaslať zásielku aj na adresu: podatelna@sered.sk

- overujeme a osvedčujeme podpisy a listiny za dodržania bezpečnostných opatrení

 

Pokladňabude otvorená. Občania - môžu platiť osobne v pokladni len v nevyhnutných prípadoch a len s platným negatívnym certifikátom bez ohľadu na vek. Využívajte aj tak prosím čo najviac platby bankovými prevodmi či bankovou kartou.

Seniori nemusia platiť do 30.04.2021  na úrade - - žiadne nedoplatky - - a nebudú voči nim uplatňované žiadne sankcie. 

 

Matrika a evidencia obyvateľov vybavuje celú svoju agendu.

- matričné doklady – rodný list, sobášny list, úmrtný list – vydávame aj na základe elektronického dožiadania cez portál www.slovensko.sk alebo telefonického a mailového dožiadania

Kontakty: Viera Pešková, mail: viera.peskova@sered.sk,    Karmen Vavrová, mail: matrika@sered.sk

 

Sociálna oblasť – žiadosti týkajúce sa sociálnej oblasti môžete zasielať vyplnené a naskenované aj mailom

- príspevok na stravovanie seniorom – zatiaľ nevyplácame – doplatíme neskôr všetko

- opatrovateľskú službu poskytujeme v plnom rozsahu

Kontakt: Ing. Mária Mrnková, telefón: 0903 243 093, mail: maria.mrnkova@sered.sk

 

Stavebný úrad – bude fungovať od pondelka 01.03.2021 za dodržania opatrení prijatých uznesením vlády Slovenskej republiky a v súlade s  § 142h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19:

Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad

a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,

 b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,

 c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.

 

Bývanie Tlačivá žiadostí nájdete na https://www.sered.sk/s196_najomne-byty, žiadosti je možné podávať do schránky pri vstupe do MsÚ alebo mailom na jana.vadovicova@sered.sk , konzultácie telefonicky tel. č. 031/7892094, klapka 245, 0918 450 853, Na žiadosť prosím uvádzajte Vaše telefónne číslo, alebo mail, v prípade neúplnosti žiadosti Vás budeme kontaktovať.

 

ZBER separovaných komodít od rodinných domov  - MAREC 2021:

·         Sklo – 03.03.2021

·         Plasty, kovy, tetrapaky – 10.03.2021 a 24.03.2021

·         Papier – 11.03.2021 a  25.03.2021

·         BRO hnedé nádoby–od 15.03.2021 týždenne každý pondelok resp. štvrtok podľa rozvrhu ulíc

·         BRO vrecia každý pondelok od 15.3.2021

·         Konáre – od 16.03.2021 každý nepárny týždeň začíname v utorok

 

Jarný veľkoobjemový jednorázový zber

 

·         Elektroodpad – od 01.03.2021 – rozvrh podľa ulíc

·         Veľkoobjemový odpad – od 08.03.2021 – rozvrh podľa ulíc

 

ZBERNÝ DVOR je otvorený pre verejnosť nasledovne:

 

Utorok             v čase   7:00 - 15:30

Streda              v čase   7:00 - 15:30

Štvrtok            v čase   7:00 - 15:30

Piatok             v čase   7:00 - 16:00

Sobota             v čase   7:00 - 12:00

 

Obrady – pohreby, uvítanie do života, svadby za dodržania aktuálnych bezpečnostných opatrení

 

Elektronické samosčítanie obyvateľov, alebo ich sčítanie elektronicky pomocou inej osoby, najmä blízkej, alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti, sa realizuje od 15.2.2021 do 31.3.2021.

 

Dane z nehnuteľnostidane z nehnuteľnosti alebo dane za psa pre daňovníkov, ktorým v priebehu minulého roka 2020 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, môžu dodatočne podať riadne alebo čiastkové  daňové priznanie bez sankcie  najneskôr do 15.3.2021.

 

Materské školy – Mesto Sereď otvorí od 1.3. škôlky MŠ Fándlyho a MŠ Murgašova pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať homeoffice.

MŠ DŠ prihlásených 42

MŠ KOM zatiaľ 26, môžu sa hlásiť do 11.00

ŠJ pri ZŠ JAK bude variť pre deti z MŠ Šintava – tiež otvárajú pre kritickú infraštruktúru

 

Nakladanie s majetkom, rybárske lístky, povolenia na predaj či iné právne veci: – viac sa dočítate v článku: http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-01-05-informacia-pre-obcanov-pravnicke-osoby-a-fyzicke-osoby-k-vybavovaniu-nasledovnej-agendy-pravneho-a-majetkoveho-referatu-msu-sered

 

Trhovisko: neplánujeme jeho otvorenie v marci za aktuálnej pandemickej situácie – kým bude okres Galanta a jeho okolie v čiernom pásme, resp. počas núdzového stavu.

 

Denné centrum pre seniorov je až do odvolania zatvorené.

 

 

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 26.02.2021