Blahoželanie k životnému jubileu

Blahoželanie k životnému jubileu

Mestský úrad     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
     V týchto dňoch sa životného jubilea 80 rokov dožíva významná osobnosť nášho mesta Doc. Ing. Štefan Hronský, PhD.
 
     Celý život venoval práci v poľnohospodárstve ako technický a riadiaci pracovník, pedagóg v strednom poľnohospodárskom školstve a pedagogický a vedecký pracovník na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde bol gestorom vyučovania vinohradníctva a vinárstva. Riešil vedecké granty s problematikou vplyvu dlhodobých klimatických zmien na vinič hroznorodý v podmienkach Slovenska a vplyv rezíduí na kvalitu hrozna a z neho vyrobeného vína. Dlhé roky pôsobil ako znalec v oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva. Je autorom a spoluautorom stredoškolských a vysokoškolských učebných textov, vedeckých a odborných publikácií.
     Vo volebnom období 1998 – 2002 pôsobil v poslaneckom zbore Mestského zastupiteľstva v Seredi.
     Jubilantovi želáme veľa šťastia, zdravia a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.
 
 
Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď a kol.
Blahoželanie k životnému jubileu