Plastový odpad v Malom Háji - reakcia na primátorovu odpoveď

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Ondrej Kurbel, poslanec MsZ    
Vážený pán primátor, Ing. Martin Tomčányi
 
                Dňa 26.1.2020 som, spolu s ostatnými poslancami MsZ, dostal Vašu odpoveď na výzvu  neodkladne riešiť nelegálne navážanie plastového odpadu na pozemku v Malom Háji, pod ktorú sa podpísalo 10 poslancov MsZ a ktorú som Vám zaslal dňa 18.1.2020.
 
Ďakujem za vašu odpoveď, avšak dovolím si k nej mať viaceré výhrady.
 
                1. Otvorene musím napísať, že ma zarazilo, ako selektívne ste pristúpili k pozývaniu poslancov na kontrolné stretnutie s konateľom spoločnosti GreenCon Recycling, ktoré sa konalo v pondelok  dňa 25.1.2021. Vo Vašej odpovedi uvádzate, že stretnutie sa konalo "aj za prítomnosti poslankýň MsZ - JUDr. Červeňovej a PaedDr. Kramárovej (pozvaný bol aj autor výzvy pre primátora p. Ing. Ondrej Kurbel, ktorý sa ospravedlnil) ".
Je pravda, že ste ma vo štvrtok, 21.1. 2021 telefonicky informovali, že plánujete na pondelok stretnutie. Zo zdravotných dôvodov som sa musel ospravedlniť, pričom konkrétny čas konania plánovaného stretnutia mi nebol známy.
Muselo Vám byť zrejmé, že viacerí poslanci, ktorí boli pod výzvou podpísaní, by mali záujem zúčastniť sa tohoto stretnutia. Najmä poslanci Dušan Irsák, Mária Fačkovcová, či Michal Hanus, sa tejto téme venujú dlhodobo a situáciu veľmi dobre poznajú. Upozorňujú na ňu už od septembra minulého roka, dokonca aj na viacerých zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Iniciovali a zúčastňovali sa poslaneckých kontrol na pozemku, disponujú všetkými zápismi z vykonaných kontrol a stretnutí s konateľom spoločností, pánom Krošlákom. Napriek tomu ste týchto, ako i ďalších poslancov na stretnutie nepozvali.  Pod výzvou pritom bolo podpísaných 10 poslankýň a poslancov, nie 2, alebo traja.
 
                2.            Vo svojej odpovedi spomínate prebiehajúcu kontrolu Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Stále zastávam názor, že inšpekcia nemá za cieľ skúmať porušovanie nájomnej zmluvy medzi nájomcom a mestom Sereď.  Toto je vo Vašej kompetencii.
 
                3.            Podľa vyjadrení vedúcej oddelenia životného prostredia, pani Bc. Zuzany Vohlárikovej, mesto Sereď nájomníkovi vydalo súhlas len na spracovanie plastov pochádzajúcich z dotrieďovania zvážaného bioodpadu. Výroba tuhého druhotného paliva, s použitím plastového odpadu pochádzajúceho zo zahraničia, ktoré vo svojej odpovedi spomínate v bode 2, je teda v rozpore s nájomnou zmluvou i s týmto súhlasom. Takisto vo Vašej odpovedi v bode 3, kde sa odvolávate aj na telefonický hovor s hlasitým odposluchom pre p. Vohlárikovú, Fačkovcovú, Slahučkovú a p. D.Irsáka s  pani Oľgou Príbelskou z  OU Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, chýba, že aj pani Príbelská skonštatovala, že spoločnosť p. Krošláka  nemá povolenie  OU na takúto  skládku plastového odpadu a spôsob jej zhodnocovania deklarovaným p. Krošlákom.
 
                4.            Za pozastavenie stojí aj skutočnosť, ktorú opisujete vo Vašej odpovedi, že v októbri 2020 bol vykonaný štátny stavebný dohľad a spoločnosť GreenCon Recycling bola vyzvaná na predloženie dokumentov k dodatočnému stavebnému povoleniu. Teda tá spoločnosť, ktorá tam v októbri 2020 realizovala prístavbu bez staveného povolenia a bez súhlasu mesta ako vlastníka pozemku,  a ktorej pôsobenie na tomto pozemku bolo bez akéhokoľvek právneho vzťahu k nemu. Nájomca pozemku bola spoločnosť TEKADEX, nie GreenCon Recycling a nájomná zmluva podľa článku VI, bod 4, vylučovala možnosť dať pozemok do podnájmu bez súhlasu mesta. Ešte pripomeniem, že rozdiel v právnej subjektivite týchto spoločností, napriek tomu, že v oboch je konateľom Ing. Krošlák, bol dosť intenzívne prízvukovaný pri rozprave k OVS na nájom pozemku v Malom Háji. A  vlastníkom budovy, ku ktorej sa vykonala prístavba, bola spoločnosť BPS Vlčkovce. Dostatočne ho vysvetlila aj p. Vargová v článku uverejnenom v Seredských novinkách dňa 13.1.2021 : Mesto vysúťažilo nového spracovateľa bioodpadov. „Podľa platných zákonov SR sa jedná o dve rôzne spoločnosti, avšak sú riadené tým istým konateľom, čo možno v realite vyvoláva dojem, že sa jedná o tú istú spoločnosť. Každá spoločnosť však nesie zodpovednosť sama za seba, a teda v prípade porušovania zmluvných alebo zákonných povinností zodpovedá sama za seba,“ doplnila vedúca majetkového a právneho referátu mesta Daniela Vargová.
 
                5.            Na kontrole dňa 25.11.2020 sa pán Krošlák vyjadril, že v prípade, ak by spoločnosť GreenCon Recycling nebola úspešná ani v druhom kole OVS, budovy, ktoré sú na rozdiel od pozemkov vo  vlastníctve BPS Vlčkovce, bude využívať naďalej a požiada súd, aby určil výšku nájmu za užívanie mestských pozemkov pod stavbami. Je to jeho legitímne právo a tento stav môže nastať aj v prípade vypovedania nájomnej zmluvy.
Nie je mi jasné prečo by mesto, ako majiteľ pozemku, malo súhlasiť s vydaním dodatočného stavebného povolenia na prístavby vybudované na pozemku mesta, prípadne so zámerom pána Krošláka vybudovať na mestskom pozemku ďalšie spevnené plochy. Mesto sa v prípade súhlasu,             de facto do budúcnosti vzdá možnosti nakladať s ďalšími časťami svojho pozemku. 
V odovzdávacom protokole nie je uvedená informácia o rozsahu vybudovaných spevnených plôch. Po ukončení nájomnej zmluvy z toho môže vzniknúť problém, pri otázke nárokov na ďalšie užívanie pozemku.
 
                6.            Uvádzate, že budete chodiť na kontroly častejšie, čo vítam. Avšak fotografie "ako to v skutočnosti je" mám k dispozícii nielen ja a ďalší poslanci, ktorí chodili na pozemok na kontrolu, ale boli aj predmetom pomerne rozsiahlych diskusií pod viacerými článkami na túto tému.  Uskladňovanie plastového odpadu, ktoré je v rozpore s nájomnou zmluvou, je známe už od septembra.
Dňa 1.10.2020, v čase, keď p. Krošlák uvádzal, že bude plast odvážať,  deklaroval, že na pozemku sa nachádza 132 ton plastového odpadu (mail zo stretnutia konaného dňa 28.9.2020 má aj pán prednosta),  na kontrole dňa 25.11.2020 uviedol, že denne budú odvážať plastový odpad 4 nákladné autá, s doplnením že približne jedno auto denne ešte stále odpad dováža. LP-kamión pritom dokáže odviesť 18-20 ton plastového odpadu. Aj bez použitia zložitých výpočtov je zrejmé, že niektoré z uvádzaných údajov musia byť nepravdivé. 
 
 V telefonickom hovore z 21. januára ste mi povedali, že ste dohodli urýchlené odvezenie plastového odpadu.  Z Vašej odpovedi sa však dozvedáme, že odstraňovanie plastového odpadu, aj to len z nespevnených plôch, bude prebiehať ďalšie 3-4 mesiace, napriek tomu že prvý prísľub pána Krošláka bol, že plasty budú odstránené do konca roka 2020. Toto nepovažujem za "bezodkladné", dokonca ani za urýchlené riešenie problému.
 
                Dalo by sa namietať ešte aj k ďalším vyjadreniam. O to viac mi je ľúto, že ste neprejavili záujem stretnúť sa aspoň s tými poslancami, o ktorých ste museli vedieť, že sa nielen pridali k podpísaniu výzvy, ale na problémy s nájomníkmi na mestskom pozemku v Malom Háji poukazujú už niekoľko mesiacov a snažia sa ho riešiť.
 
Túto reakciu na Vašu odpoveď Vám posielam aj s podporou tých poslancov, ktorí mali záujem na  riešení vzniknutého problém, avšak napriek tomu, že boli pod výzvou podpísaní, neboli prizvaní na stretnutie, kde sa s konateľom p. Krošlákom tieto témy riešili.
 
S pozdravom, 
Ing. Ondrej Kurbel
                                                                                                                                              V Seredi, dňa 29.1.2021