Poslanci žiadajú urgentné riešenie čiernej skládky. Primátor uviedol termín jej odstránenia

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková    
Téma nelegálnej skládky plastov v katastri Serede rezonuje už od začiatku roka. Otvorený list na urýchlené riešenie tejto situácie či vypovedanie zmluvy a tiež na zabezpečenie protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti mesta, zaslalo primátorovi spoločne desať poslancov. Dnes na list primátor Martin Tomčányi odpovedal.
 
Koná inšpekcia
Primátor uviedol stanovisko Oľgy Príbelskej z Obvodného úradu ŽP v Galante. „Z hľadiska zákona o odpadoch Mesto Sereď v predmetnej veci nemá kompetencie. Okresný úrad Galanta poskytol v predmetnej veci súčinnosť Krajskému riaditeľstvu PZ v Trnave. Slovenská inšpekcia životného prostredia začala konanie ako prvá. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyššieho stupňa. Ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia,“ vysvetlila Príbelská a doplnila, že OÚ Galanta vykonal obhliadku areálu piateho októbra 2020 a poskytoval rozhodnutie Slovenskej inšpekcií životného prostredia.
 
Protokol, dlh aj nezrovnalosti
Starý nájomník a spracovateľ nášho bioodpadu, spoločnosť Tekadex s.r.o., vypovedal minulý rok nájomnú zmluvu, a tak muselo mesto obstarať nového nájomníka a zároveň spracovateľa bioodpadu. Stala sa ním spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o., ktorá má rovnakého konateľa, ako predchádzajúca spoločnosť. Medzi nájomníkmi a nájomcom sa musel podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu.
Dodatočné protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby sa kvôli karanténe konateľa uskutočnilo až 15. januára, avšak GreenCon Recycling s.r.o. vyhlásil, že predmet nájmu užíva od prvého januára tohto roka.
 
Protokol konštatuje skládku viacvrstvového plastu, ktorú rieši inšpekcia ŽP, aj čiernu prístavbu o rozlohe 60 metrov štvorcových. Ohľadne tej vykonal kontrolu Štátny stavebný dohľad a vyzval spoločnosť na predloženie dokumentov súvisiacich s legalizáciou.
Staronový prenajímateľ uviedol, že mal za to, že súhlas mesta so spracovaním plastov mal vydaný ešte v júli 2020, avšak predstavitelia mesta tvrdia, že tento súhlas bol vydaný iba na spracovanie zbytkových odpadov, ktoré zostávajú zo vstupných surovín do bioplynovej stanice (napríklad obaly z ovocia a zeleniny, vrecia, nerecyklovateľné krabice a kartóny, nedotriedený zelený odpad). Tieto nezrovnalosti sa musia preveriť a čaká sa aj na výsledky inšpekcie ŽP.
 
Spoločnosť  má aktuálne dlžoby voči mestu vo výške 36.172,47 eur a ich uhradenie bude predmetom rokovania najbližšieho zastupiteľstva. Konateľ spoločnosti Tomáš Krošlák však už oznámil, že dlh splatiť chce.  V súvislosti s touto kauzou bol predvolaný aj na inšpekciu do Nitry a o výsledkoch šetrenia musí mesto bezodkladne informovať.
 
Odpad už nepribudne
Zo stanoviska primátora vyplýva, že žiaden ďalší plastový odpad nepribudne a celú skládku GreenCon Recyclig odstráni maximálne do štyroch mesiacov. Akýkoľvek ďalší prírastok plastového odpadu bude považovaný za porušenie nájomnej zmluvy.
„Mestská polícia Sereď bude každý týždeň preverovať a fotodokumentovať stav skládky plastov,“ informoval náčelník mestskej polície Sereď Ladislav Fabo. Mesto tiež vopred rieši, čo v prípade, ak nebude nový nájomca schopný odoberať náš bioodpad.
 
Zuzana Slahučková