Dianie v Malom Háji nie je primátorovi ľahostajné

Dianie v Malom Háji nie je primátorovi ľahostajné

Mestský úrad     mestský úrad    
 
Vážené poslankyne a vážení poslanci,
 
vašu výzvu beriem so všetkou vážnost'ou aj v tejto mimoriadnej situácii, ktorá je na Slovensku.
 
V súvislosti so vzniknutou situáciou na pozemku v lokalite „Malý háj” treba spomenút' všetky skutočnosti a faktory a pozerat' na uvedenú problematiku aj s výhl'adom do budúcnosti a v neposlednom rade aj s finančným dopadom na obyvatel'ov mesta v súvislosti so zberom a likvidáciou bioodpadu. Toto sú fakty a skutočnosti:
 
1. Od septembra 2020 ohl'adom stavu na tomto pozemku sa začala kontrola, ktorú vykonáva Slovenská inšpekcia životného prostredia. Na základe informácie, poskytnutej konatel'om GreenCon Recykling, s.r.o. na osobnom stretnutí dňa 25.1.2021, je konatel' predvolaný už na konanie - na inšpektorát, ktoré sa uskutoční 5.2.2021. Na základe dohody, nás bude konatel' bezodkladne informovat' o záveroch, resp. poskytne dokumentáciu z konania. Následne vás budem informovat' na februárovom rokovaní MsZ.
 
2. Na základe informácie od konatel'a a dokladov potrebných k evidencii odpadov sú na uvedenom pozemku odpady, ktoré sú spolu s bioodpadom vstupnou surovinou na výrobu tuhého druhotného paliva pre spal'ovanie v tepelných elektrárňach (vyhláška MŽP SR č. 228/2014). V nižšie uvedenej tabul'ke sú uvedené kódy týchto odpadov. Podl'a katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015) sú tieto odpady zaradené v kategórii ostatných odpadov, teda nie sú v kategórii nebezpečných odpadov.
 
70213 odpadový plast
160119 plasty
191204 plasty a guma
191204 plasty a guma
191208
textílie
 
Na základe vyjadrenia konatel'a sú tieto plasty miešané s bioodpadom (BRO) v požadovanom pomere a následne mleté. Výsledkom tohto procesu je nielen likvidácia odpadu, ale i jeho zhodnotenie. Aby táto zmes bola v požadovanej kvalite, je potrebné, aby určitá čast' plastov bola vysoko horl'avá. Tá sa dá získat' zatial' len zo zahraničia. Podl'a vyjadrenia konatel'a sú momentálne rozbehnuté rokovania aj so slovenským dodávatel'om. Takto zhodnotené odpady sa stávajú palivom do tepelných elektrární.
 
3. Dňa 19.1.2021 bolo mestu mailom doručené vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadového hospodárstva. Ing. Ol'ga Príbelská, hlavný radca, k situácii na bioplynovej stanici v lokalite „Malý háj” zopakovala nasledovné (povedala to už aj v telefonickom hovore s hlasitým odposluchom aj pre p. Vohlárikovú, p. Fačkovcovú a Slahučkovú a p. D. Irsáka):
Z hl'adiska odpadového hospodárstva, teda zákona č. 79 /2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len zákon o odpadoch) tam v súčasnosti prebieha kontrola spoločnosti GreenCon Recycling s.r. o. zo strany Slovenskej inšpekcie ZI), stále pracovisko Nitra, ktorá začala konanie ako prvá podla ustanovenia SS 113 ods. 5 zákona o odpadoch: Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a nedójde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyššieho stupňa; akje však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia; ak sú týmito orgánmi jeden alebo Viac okresných úradov a okresný úrad v sídle kraja, konanie dokončí okresný úrad v sídle kraja.
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽIP vykonal obhliadku zariadenia dha 05.10.2020 a poskytoval z hl'adiska odpadov rozhodnutie kprevádzke a súčinnost' pre SIŽP, SP Nitra. Komunikácia prebehla e-mailom na adresu: zuzana.miskovicova@sizp.sk
Z hl'adiska zákona o odpadoch Mesto Sereď vpredmetnej veci nemá kompetencie, prejednáva z hl'adiska OH iba priestupky a podáva informácie o zariadeniach na nakladanie s odpadmi na území mesta.
Tunajší úrad poskytol vpredmetnej veci aj súčinnost' Krajskému riaditel'slvu PZ v Trnave."
 
4. V októbri 2020 bol vykonaný štátny stavebný dohl'ad a spoločnost' GreenCon Recykling, s.r.o. bola koncom novembra 2020 vyzvaná na predloženie dokumentov a podkladov súvisiacich s dodatočným stavebným povolením. Konanie prebieha.
 
5. Z dôvodu karantény konatel'a, Ing. Krošláka, až dňa 15.1.2021 prebehlo protokolárne odovzdanie a prevzatie pozemku, ktoré do 31.12.2020 užívala spoločnost' TEKADEX, s.r.o. a od 1.1.2021 užíva nový nájomca GreenCon Recykling, s.r.o. Protokolárne pôvodný nájomca TEKADEX, s.r.o. odovzdal mestu predmet nájmu, ktorý ho v ten istý deň odovzdal novému nájomcovi, GreenCon Recykling, s.r.o. Skutkový stav predmetu nájmu, ako aj vyjadrenia zástupcov zmluvných strán k vzniknutému stavu, je popísaný v Protokole o odovzdaní a prevzatí nehnutel'nosti, ktorý je prílohou tejto odpovede. Na základe skutočností, uvedených v protokole, konatel' spoločnosti GreenCon Recykling, s.r.o., podal dňa 22.1.2021 na mesto svoje žiadosti - o dodatočný súhlas so stavebnými úpravami, o užívanie pozemku na iný dohodnutý účel, ktoré budú predmetom rokovania februárového MsZ.
 
6. Dňa 20.I .2021 prevzal konatel' spoločnosti TEKADEX, s.r.o., výzvu na úhradu pohl'adávky mesta. Na základe tejto výzvy doručil konatel' drha 22.1.2021 na mesto Žiadost' o splátkový kalendár. Jeho žiadost' bude bodom februárového rokovania MsZ.
 
7. Ohl'adom Vami spomenutého „navážania plastového odpadu”. Boli sme sa tam pozriet' niekol'kokrát. Zadokumentovali sme stav na pozemku. A budeme tam chodit' častejšie - každý týždeň a dokladovat' fotografiami, ako to v skutočnosti je. Na základe skutočností popísaných vo vyššie spomenutom Protokole o odovzdaní a prevzatí nehnutel'nosti sa zástupcovia mesta s konatel'om dohodli nielen na pravidelných kontrolách stavu pozemku, ale aj na termíne a rozsahu zníženia, resp. odstránenia plastov z nespevnenej plochy. Podl'a vyjadrenia konatel'a z kontrolného stretnutia konaného dňa 25.12021, aj za prítomnosti poslankýň MsZ- JUDr. Červeňovej a PaedDr. Kramárovej (pozvaný bol aj autor výzvy pre primátora p. Ing. Kurbel, ktorý sa ospravedlnil), príde takýmto tempom v termíne do 3—4 mesiacov k odstráneniu plastov z nespevnenej plochy. Má v pláne vybudovanie oplotenia, spevnenie plochy s ciel'om uloženia nevyhnutného množstva plastov k prevádzke len na tejto ploche.
 
8. V týždni od 18.1.2021 sme zabezpečili výjazd a vstup hliadok MSP do areálu, ktoré kontrolujú lokalitu bioplynovej stanice. Z výjazdov je robená fotodokumentácia s ciel'om zadokumentovania postupného znižovania množstva plastov.
 
V prípade akýchkol'vek nových významných skutočností vás budem informovat'.
 
 
S pozdravom
 
Ing. Martin Tomčányi
primátor
---
 
 
Dianie v Malom Háji nie je primátorovi ľahostajnéDianie v Malom Háji nie je primátorovi ľahostajnéDianie v Malom Háji nie je primátorovi ľahostajné