Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho?

Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho?

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Eva Hanusová, ZŠ Juraja Fándlyho    
Začiatok kalendárneho roka býva časom bilancovania roku minulého. Rok 2020  bol pre všetkých veľmi náročný, no i napriek tomu sme našli množstvo pozitívnych vecí, ktoré sa nám podarili a radi by sme sa o ne s Vami podelili.
 
Začiatkom roka 2020 sme realizovali rekonštrukciu oddychovej časti zborovne, ktorá slúži nielen na oddych zamestnancov, ale i na ich profesijný rozvoj. Svoje stretnutia tu máva novovzniknutý „Tím pre rozvoj školy“ a veríme, že čoskoro to bude i priestor, v ktorom sa budú uskutočňovať vzdelávacie aktivity nielen pre našich učiteľov, ale aj žiakov.  Na triedach druhého stupňa boli vymenené dvere, ktoré slúžili už od otvorenia školy. Nové dvere majú okienko, cez ktoré preniká svetlo na tmavú chodbu a návštevy počas dňa otvorených dverí majú tak možnosť vidieť našich žiakov pri práci bez toho, aby narušili vyučovací proces.  Pre našich žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme vytvorili krásnu multisenzorickú miestnosť.  Venujú sa im tu naše asistentky, ktorých nový kabinet susedí priamo s touto miestnosťou. Prostredie je nápadité a kreatívne, ale zároveň poskytuje priestor na oddych a upokojenie mysle. V tomto ešte pokojnom období nastali zmeny i v školskej kuchyni. Vymenila sa dlažba v skladoch potravín, inštalovali sa nové antikorové regály, vymenili sa motory na vzduchotechnike, rekonštruovala sa strojovňa.
 
Na jar nás zastihla koronakríza. Paralyzovala klasické vyučovanie, ale otvorila nám dvere do sveta digitalizácie. Naši učitelia počas tohto neľahkého obdobia absolvovali množstvo online seminárov, školení a vzdelávaní s cieľom poskytnúť našim žiakom čo najkvalitnejšie dištančné vzdelávanie. Nie vždy to bolo ľahké, ale spoločnými silami sme školský rok dobojovali do úspešného konca.
 
Počas letných prázdnin sme sa venovali opäť rekonštrukčným prácam. Po prvýkrát od vzniku školy bola vyčistená vzduchotechnika na plavárni, vďaka čomu bude prúdenie vzduchu oveľa efektívnejšie. Rekonštruovali sa triedy. Vymaľovalo sa 7 tried, vymenili sa tabule, inštalovali nové dataprojektory, opravovali žalúzie, dokúpili koberce, nástenky a mnoho iného zariadenia. Vytepovali a vydezinfikovali sa všetky koberce a čalúnený nábytok, ktorý si to už vyslovene žiadal. Do väčšiny kabinetov boli nakúpené nové tlačiarne, vďaka čomu sa urýchlila príprava vzdelávacích materiálov pre našich žiakov. V areáli školy nám vyrástla vďaka grantu od Raiffeisen banky malá bylinková záhradka, pribudli  nové ovocné stromčeky od pána Bánovského a dokončila sa podlaha v altánku.  O areál sa nám stará šikovný pán školník, ktorý sa dočkal aj novej kosačky, ktorú zakúpil náš zriaďovateľ Mesto Sereď.
 
Začiatok školského roka sa niesol najmä v znamení športových úspechov našich žiakov v atletike. Tieto úspechy sa im podarilo dosiahnuť aj napriek tomu, že žiaci nemajú vhodné podmienky na tréning. Ako soľ nám chýba nová atletická dráha, ktorej sa snáď čoskoro dočkáme.   Počet žiakov na škole nám stúpol zo 669 na 692, čím sme sa stali najväčšou školou v okrese, a tak sme museli zaobstarať i nové šatňové skrinky. Toto obdobie začiatku školského roka, keď sme sa ešte mohli všetci prezenčne učiť, využili naši učitelia na to, aby vyskúšali nové metódy a formy práce, o ktorých si veľa vecí naštudovali počas prvej vlny.  Hlavným cieľom nového školského roku 2020/2021 je totiž zlepšiť vyučovacie štýly učiteľov. Tento cieľ sme si stanovili na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, do ktorého sa v roku 2020 zapojili učitelia, žiaci a rodičia. V našom napredovaní nám nesmierne pomáha Nadácia Milana Šimečku, s ktorou spolupracujeme už tretí školský rok.
 
Z finančných prostriedkov MŠVVaŠ určených na podporu dištančného vzdelávania sme nakúpili notebooky, tablety a webkamery, vďaka ktorým sme mohli na jeseň úspešne a plynule prejsť na dištančné vzdelávanie na 2. stupni. MŠVVaŠ poskytlo aj finančný príspevok na dovybavenie školskej kuchyne - pribudla nám nová veľkokapacitná smažiaca panvica.
V závere roka sme zrekonštruovali prednáškové sedenie v odbornej učebni techniky a novú fazónu dostal i vstupný vestibul. Nakúpila sa nová počítačová technika do všetkých tried na 1. stupni a kvalitné dataprojektory.  Škola sa zapojila do vzdelávania s názvom „Digitálna transformácia školy“ v rámci národného projektu IT akadémia. Že to s digitalizáciou školy myslíme naozaj vážne, dokazuje  to, že práve v týchto dňoch prebieha na škole rozsiahla rekonštrukcia Wifi siete, ktorá bude slúžiť nielen učiteľom, ale i žiakom. Medzi nové pomôcky v našom inventári pribudli milučké roboty Photon, ktoré zasvätia našich žiakov do sveta programovania.
 
A čo dodať na záver? Všetko zlé je na niečo dobré. A aj napriek všetkým negatívnym udalostiam, ktoré sa vo svete dejú, sme našli aspoň štipku toho pozitívneho, čo sa podarilo nám. No najpozitívnejšie na tom je, že máme žiakov, ktorí sa bez problémov dokážu adaptovať na nové neustále meniace sa podmienky vyučovania, máme tolerantných rodičov, ktorí nám vychádzajú v ústrety, a pracovitých zamestnancov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. A za to im všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.
Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho? Čo je nové na ZŠ Juraja Fándlyho?