Sereď otvára materské školy a školské kluby pre deti rodičov pracujúcich v kľúčových oblastiach

Sereď otvára materské školy a školské kluby pre deti rodičov pracujúcich v kľúčových oblastiach

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Napriek obmedzeniu chodu škôl, niektoré z nich musia byť otvorené pre pracovníkov v kľúčových oblastiach. Od pondelka 11.januára budú aj v Seredi otvorené materské školy a školské kluby pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, prvej línii a pre rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
 
Mesto Sereď ako zriaďovateľ zabezpečil v piatok 8.januára otestovanie všetkých zamestnancov školských zariadení ( učiteľky, kuchárky, upratovačky ).
 
MŠ Komenského otvára dve triedy na elokovanom pracovisku na Murgašovej ulici a  tri triedy otvára MŠ D.Štúra. Dve triedy otvára aj ŠKD na ZŠ Komenského (družina pre 1.-4.ročník) a dve triedy ŠKD na ZS J. Fándlyho (družina pre 1.-4.ročník).
 
 
Sereď otvára materské školy pre deti rodičov pracujúcich v kľúčových oblastiach