Organizačné oddelenie Mestského úradu v Seredi – informácie pre obyvateľov počas zákazu vychádzania

Mestský úrad     Organizačné oddelenie    

 

Podateľňa

- podateľňa prijíma písomné aj elektronické zásielky. Písomné zásielky môžete zaslať poštou alebo priniesť osobne do schránky pri vchode na mestský úrad. Elektronicky je možné zaslať zásielku na adresu: podatelna@sered.sk.

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta je možné zasielať do 15.1.2021 do 12,00 hod.

- overovanie a osvedčovanie podpisov – nevybavujeme.

Evidencia obyvateľov

- prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt -  nevybavujeme. Je potrebná  fyzická prítomnosť vlastníka nehnuteľnosti a jeho podpis. V súčasnej dobe toto nie je možné.

- potvrdenie o trvalom pobyte – vybavujeme na základe žiadosti občana a po zaplatení poplatku. Poplatok je možné zaplatiť nasledovnými formami:

·         poštovou poukážkou na pošte,

·         bankovým prevodom na účet mesta SK74 0900 0000 0002 0350 5156,

·         priamym vkladom na účet mesta Sereď v banke Slovenská sporiteľňa a.s.

Do správy pre prijímateľa uveďte svoje identifikačné údaje.

Po prijatí úhrady na účet mesta zašleme potvrdenie poštou alebo naskenované mailom.

- žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla – vybavujeme. Po predložení potrebných dokladov vydáme potvrdenie o pridelení súpisného a orientačného čísla, ktoré zasielame mailom alebo poštou.

Kontakt: Viera Pešková, telefón: 789 2392.  mail: viera.peskova@sered.sk

Matrika

- úmrtie občana – vybavujeme. Pozostalí môžu osobne prísť na úrad a vybaviť úmrtný list.

- dohodnuté termíny na uzavretie manželstva platia. Dodržiavame počet 6 osôb pri obrade.

- termín sobášu si je možné dohodnúť telefonicky,

- žiadosť o uzavretie manželstva – nevybavujeme. Je potrebná fyzická prítomnosť snúbencov. V súčasnej dobe toto nie je možné.

- matričné doklady – rodný list, sobášny list, úmrtný list – vydávame na základe elektronického dožiadania cez portál slovensko.sk alebo telefonického a mailového dožiadania. Po zaplatení poplatku jednou z vyššie uvedených možností, doklad zašleme poštou.

Kontakt: Karmen Vavrová, telefón: 789 2392, mail: matrika@sered.sk

Sociálna oblasť

- žiadosti týkajúce sa sociálnej oblasti môžete zasielať vyplnené a naskenované mailom, alebo poštou do schránky pri vchode na mestský úrad,

- pri žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa nie je potrebné dokladovať potvrdenie mestského úradu a mestskej polície o tom, že žiadatelia nemajú podlžnosti voči mestu,

- príspevok na stravovanie seniorom – nevyplácame,

- opatrovateľskú službu poskytujeme v plnom rozsahu,

- Denné centrum pre seniorov je až do odvolania zatvorené.

Kontakt: Ing. Mária Mrnková, telefón: 0903 243 093, mail: maria.mrnkova@sered.sk

Kontakt na vedúcu organizačného oddelenia: PhDr. Silvia Adamčíková,

telefón: 0905 556 879, mail: silvia.adamcikova@sered.sk

Bližšie informácie o poskytovaných službách na mestskom úrade nájdete na web stránke mesta: https://www.sered.sk/s5_sluzby